ДО ЧИТАЧІВ
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «ОСВІТОЛОГІЯ»

Поява щорічника, спрямованого на розвиток нового наукового напряму інтегрованого дослідження освіти – освітології, зумовлено глобальними соціальними змінами, глибокою трансформацією економіки в інтелектуальну, необхідністю модернізації освіти на нових методологічних і законодавчих засадах. Модернізація освіти в Україні та Польщі – це не просто зміна полюсів її адекватності параметрам суспільно-політичного й культурнонаціонального життя. Це реакція на стратегічні імперативи освіти третього тисячоліття з її орієнтацією на людину, на фундаментальні загальнолюдські цінності, на послідовну демократизацію всього освітянського процесу. Реформи в галузі освіти повинні мати великий масштаб і бути пов’язаними з вирішенням завдань, що далеко виходять за межі суто освітніх проблем.
Сьогодні відбувається становлення нової парадигми розвитку науки та освіти. Так, в природознавстві все частіше застосовується міждисциплінарність, комплексність, системність; у філософії все більшої ваги набувають такі поняття, як синтез, всеєдність, цілісність, системність; у політиці проголошується пріоритет загальнолюдських цінностей перед груповими, посилюється переорієнтація від ворожнечі до співпраці.
Сфера освіти сьогодні стає полем комплексних досліджень, міждисциплінарного підходу й системного аналізу. Міжнародна спільнота об’єднує зусилля у дослідженні освіти як одного із найоптимальніших і найінтенсивніших способів входження людини у світ науки та культури.
Будучи важливою й пріоритетною сферою людської діяльності, освіта зумовлює вироблення оптимальних моделей соціально-економічного, суспільного й духовно-культурного розвитку. Конструювання цих моделей дає змогу не тільки орієнтуватися на внутрішні реалії, а й визначати загальноцивілізаційні тенденції поступу сучасного людства, щоб досягти випереджального руху в розвитку наших держав.
За однією з таких тенденцій, у майбутньому людина житиме не в національному, а в глобальному просторі, який передбачає спілкування країни з країною, а також здатність окремої людини спілкуватися із іншими людьми. Приємно констатувати, що в останні роки співробітництво між освітянами України та Республіки Польщі набуває нового імпульсу.
Спільні наукові дослідження, обмін досвідом та інформацією сприятимуть подальшому піднесенню рівня освіти і виховання громадян України та Республіки Польщі, розвитку взаєморозуміння та творчим здобуткам наших народів.
 
                                                         Президент Національної Академії
педагогічних наук України,
доктор філософських наук, професор,
академік НАН та НАПН України
Василь Кремень