To cite this article:
Kohut, S. (2018). Labor pedagogy: polish labor market under the influence of european integration. Osvitolohiya, 7, 77-83. DOI: 10.28925/2226-3012.2018.7.7783

To link to this article: 

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.7783

Kohut Svitlana,

ORCID iD 0000-0003-1276-6188

PhD in Pedagogy, Assistant Professor, Head of the Department of General and Social Pedagogy, Higher Educational Institution «Ukrainian Catholic University», 17 Sventsitskoho Str., 79011 Lviv, Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

LABOR PEDAGOGY: POLISH LABOR MARKET UNDER THE INFLUENCE OF EUROPEAN INTEGRATION 

Experts determine the changes in the labor market and employment as one of the peculiarities of the European integration process of the Republic of Poland. The article indicates trends that led to changes in the labor market and employment, focusing on a concise analysis of the threats and challenges that Polish society faced.It is indicated that trends, challenges and threats, their extensive diagnostics and theoretical understanding became the subject of studies of labor pedagogy. This is a branch of pedagogical knowledge that studies issues of education in conjunction with human professional work, develops qualification frameworks, modular programs of professional learning, professional education programs, practical projects for the further development of professional training, retraining, and improvement of specialists for the free labor market.

The new forms of employment, including outsourcing, freelance, competition for the place of work (as the basis for the development of new competencies) relate to positive phenomena in the labor market during the investigated period.

The threats that arise in the field of employment have also been reconsidered. In particular, such forms of the functioning of the individual in the work environment as workaholism, mobbing, professional stress, high unemployment level.Studying of the Polish experience of applied approaches in the research of these phenomena has a direct impact on: the formation of the goals of professional education of specialists in the context of Ukraine's Eurointegration course; the development of flexible content in order to adapt to the needs of the modern economy, to the various forms of population's engagement (especially unemployed one) to different types of education and social inclusion.

Key words: employmentlabor market;  pedagogy of labor;  research.

References

Beck, U. (1998). «Risk Society» and the Media. A Catastrophic View? European Journal of Communication. 13 (1), 5-32. doi: https://doi.org/10.1177/0267323198013001001 (eng).

Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności. Warszawa, Polska: Wydaw. Naukowe Scholar (pol).

Blachnicki, B., & Stachowski, Z.(Eds.)(2004). Kilka refleksji o bezczynności zawodowej. Praca a bezczynność zawodowa. Tyczyn, Polska: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza (pol).

Boni, M., Czerniewska, H., & Stachurska-Marcińczak, B. (Eds.) (2000). Najważniejsze zadania. Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa, Polska (pol).

Borkowska, S. (1997). Świat pracy na przełomie wieków. Polityka Społeczna, 11, 12. (pol).

Chirkowska-Smolak, T. (2004). Poszukiwanie pracy jako strategia radzenia sobie w sytuacji bezrobocia. Psychologia. Badania i aplikacje. Z. Ratajczak (Ed.). Bezrobocie jako wyzwanie (Vol. 6, ss. 81–96). Katowice, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (pol).

Chmiel, N. (Ed.). (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk, Polska: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne (pol).

Chudzicka, A. (2001). Wsparcie społeczne a zachowanie zaradcze osób bezrobotnych. Psychologia. Badania i aplikacje. Z. Ratajczak (Ed.). Bezrobocie. Między bezradnością i nadzieją. Vol. 4, 47–62. Katowice, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (pol).

Czapiński, J., & Panek, T. (Eds.). (2006). Diagnoza społeczna: warunki i jakość życia Polaków. Warszawa, Polska: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (pol).

Dobrowolska, M. (2007). Alternatywne formy zatrudnienia. In Górnik-Durose, M., & Kożusznik, B. (Eds.). Perspektywy psychologii pracy, 165–166 (pol).

Doliński, D. (1995). Etyka produktywności. Czy duch kapitalizmu krąży nad Polską? Kolokwia Psychologiczne, 4, 9–21 (pol).

Drzeżdżon, W. (2011). Przeobrażenia polskiego rynku pracy u progu XXI wieku. Wyzwania dla pedagogiki pracy. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 8, 242–259. Gdańsk, Polska: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej (pol).

Karpiński, A., Paradysz, S., Penconek, B., Swoboda, E., & Zawadzka, A. (1996). Perspektywy zmian na rynku pracy w okresie do roku 2010. Rynek Pracy, 7, 9–33 (pol).

Karpiński, A. (2004). Przemiany strukturalne w gospodarce Unii Europejskiej i Polski a warunki na przyszlosc. Komitet Prognoz «Polska 2000 Plus» przy Przezydium PAN, Biuletyn, 2, 74–75 (pol).

Kaźmierczak, T., & Łuczyńska, M. (1996). O stygmatyzacyjnym efekcie pomocy społecznej. Wprowadzenie do pomocy społecznej: wybrane zagadnienia. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Internat (pol).

Kwiatkowski, S., Bogaj, A., & Baraniak, B. (2007). Pedagogika pracy. Warszawa, Polska: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (pol).

Makselon, B. (1998). Atrybucje przyczyn utraty pracy a wybór strategii zaradczych przez osoby bezrobotne. Psychologia. Badania i aplikacje, 2, 101–110 (pol).

Rifkin, J. (2001). Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wrocław, Polska: Wydawnictwo Dolnośląskie (pol).

Wolińska, I. (2001). Harmonogram dodatkowych działań Rządu na rzecz wspierania przedsiębiorczości powstawania nowych miejsc pracy. Biuletyn MIPS Służba Pracownicza, 5, 30 (pol).


Full Text: 
PDF (ukr.)