To cite this article:
Pedorych, A. (2018). On the issue of teacher’s preparedness to inclusive education. Osvitolohiya, 7, 101–107. DOI: 10.28925/2226-3012.2018.7.101107

To link to this article: 

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.101107

Pedorych Anatoliy,
ORCID iD 0000-0002-3429-3361, 
PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of Pedagogy and Humanitarian Disciplines, Academy of State Penitentiary Service 34 Honcha Str., 14000 Chernihiv, Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ON THE ISSUE OF TEACHER’S PREPAREDNESS TO INCLUSIVE EDUCATION

 

The article reviews one of actual and debatable problems in modern education – inclusive education of children with special educational needs. Timeliness and relevance of the study at the moment of writing the scientific article has been justified.

The purpose of the study is to reveal the separate issues of potential readiness of teachers of institutions of general secondary education of Chernihiv region for the introduction of inclusive education.

Analysis was conducted for achievements of scientists, who studied different aspects of teachers’ readiness for professional activity and forming the professional competence within the inclusive education.

Potential professional readiness of teachers at general secondary educational institutions was demonstrated via two main indicators: professional readiness and psychological readiness. It was found that level of emotional perception is higher than level of theoretical readiness to include children with special needs in educational process – not to mention the practical experience of work with such categories of students.

The emphasis is on avoiding the risks during introduction of inclusive education in Ukraine (formal inclusion, «strong-willed inclination», «spontaneous», uncontrolled inclusion).

Analysis was conducted for results of studying the teachers at general secondary educational institutions of Chernihiv region. Recommendations were provided on training and retraining of teachers at general secondary educational institutions – for their adequate preparation within realities of Ukrainian school. This is development and implementation of training discipline for students of higher pedagogical education, as part of their work with children having special educational needs. It also includes advanced training courses for teachers, regarding the peculiarities of work with children having special educational needs – within the framework of inclusive education.

Key words: inclusive education;  individual possibilities;  professional readiness;  psychological readiness;  risks of developing the inclusion.

 

References

Alyohina, C. V. (2011). Gotovnost pedagogov kak osnovnoy faktor uspeshnosti inklyuzivnogo protsessa v obrazovanii [Readiness of teachers as the main factor of the success of inclusive process in education]. Psihologicheskaya nauka i obrazovaniePsychological Science and Education, 1, 31–54 (rus).

Alyohina, S. V. (2015). Sovremennyie tendentsii razvitiya inklyuzivnogo obrazovaniya v Rossii [Current trends in the development of inclusive education in Russia]. Proceedings from: V Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Razvitie sovremennogo obrazovaniya: teoriya, metodika i praktika» – The Fifth International Scientific and Practical Conference «Development of modern education: theory, methods and praxis». (pp. 109-111). Cheboksaryi, Russian Federation: TsNS «Interaktiv plyus» (rus).

Astahova, L. G., & Buslaeva, E. N. (2016). Formirovanie gotovnosti studentov i pedagogov k sozdaniyu psihologicheski bezopasnoy inklyuzivnoy obrazovatelnoy sredyi [Formation of readiness of students and teachers to create a psychologically safe inclusive educational environment]. Pedagogicheskoe obrazovanie v RossiiPedagogical education in Russia, 1, 116–122 (rus).

Bezpalko, O.V. (2003). Sotsialna pedahohika v skhemakh i tablytsia: Navchalnyi posibnyk [Social pedagogy in schemes and tables: Study guide]. Kyiv, Ukraine: Tsentr navchalnoi literatury (ukr).

Bovkush, K. P. (2015). Hotovnist pedahoha do inkliuzyvnoi osvity [Readiness of the teacher to inclusive education]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohiiPedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 4 (48), 3–9 (ukr).

Boldyrieva, V. E. (2012). Intehratsiia i inkliuziia yak osnovni modeli navchannia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy [Integration and inclusion as the main models for teaching children with specific educational needs]. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamyActual problems of training and education of people with specific needs, 9(11), 10–17 (ukr).

Vsemirnyy doklad ob invalidnosti [World Disability Report] (2011). VOZ: Vsemirnyy bank (rus).

Hrynevych, L. (2016). Navchalni zaklady maiut buty pidhotovlenymy, shchob pryimaty ditei z osoblyvymy potrebamy [Educational institutions should be qualified to teach children with specific needs]. Retrieved from https://mon.gov.ua /ua/news/usi-novivni-novini-2016-06-02-liliya-grinevichnavchalnii-zakladi-mayut -buti-pidgotovlenimi (ukr).

Kapska, A. I. (2005). Sotsialnarobota: Navchalnyiposibnyk [Socialwork: Studyguide]. Kyiv, Ukraine: Tsentr navchalnoi literatury (rus).

Lukashevych, M. P., & Myhovych, I. I. (2003). Teoriia i metody sotsialnoi roboty: Navch. posib [Theoryand methods of social work: Study guide]. Kyiv, Ukraine: MAUP (ukr).

Martynchuk, O. V. (2010). Osnovy korektsiinoi pedahohiky (navch.-metod. posibnyk dlia studentiv napriamu pidhotovky «Doshkilna osvita») [Fundamentals of correctional pedagogy: [study guide for students in training programm «Preschool education»]. Kyiv, Ukraine: Kyivsk. un-t imeni Borysa Hrinchenka (ukr).

Nazarova, N. (2009). Integrirovannoe (inklyuzivnoe) obrazovanie: genezis i problemyi vnedreniya [Integrated (inclusive) education: genesis and implementation problems]. Sotsialnaya pedagogikaSocial pedagogy, 3, 8–18 (ukr).

Ohneviuk, V. (2014). Osvitnia polityka yak derzhavnyi priorytet [Educational policy as a state priority]. Osvitolohiya, 3, 59-65. doi: 10.28925/2226-3012.2014.3.5965 (ukr). 

Ostrianko, T. S. (2017). Stan hotovnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv do roboty v umovakh inkliuzyvnoi osvity [The state of readiness of scientific and pedagogical workers to work in conditions of inclusive education] Pedahohichni naukyPedagogical sciences, LXXV, Vol. 3, 129–133 (ukr). 

Pyvovarova, H. S. (2016). Problema psykholohichnoi hotovnosti vchyteliv do roboty z inkliuzyvnymy ditmy [The problem of psychological readiness of teachers to work with inclusive children.]. Proceedings from: Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Systema nadannia osvity ditiam z osoblyvymy potrebamy v umovakh suchasnoho navchalnoho zakladu» – All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «The system of education for children with specific needs in a modern educational institution» (pp. 103–104). Lysychansk, Ukrayina : FOP Pronkina K. V. (ukr). 

Pidhotovka pedahohiv do roboty v umovakh inkliuzyvnoho navchannia [Training of teachers to work in conditions of inclusive education] (2012). I. V. Yukhymets & L. O. Savchuk  (Eds.). Visnyk naukovo-doslidnytskoi laboratorii inkliuzyvnoi osvity – Bulletin of the Research Laboratory of Inclusive Education, 3, 69 (ukr).

Pro zatverdzhennya Koncepcії rozvitku іnklyuzivnogo navchannya [On Approval of the Concept for the Development of Inclusive Education] (2010). Nakaz Ministerstva Osvity i nauky Ukrainy vid 01.10.2010 roku № 912. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya (ukr).

Zakon Ukrainy Pro osvitu : pryiniatyi 5. 09. 2017 roku № 2145-VІІІ [Law of Ukraine оn education activity from September 5 2017, № 2145-VIII]. (2017, September29). Vidomosti Verkhovnoi RadyUkrainyBulletin of the Verhovna Rada of Ukraine, 38–39, pp. 5–118 (ukr).

Pro stanovyshche invalidiv v Ukraini ta osnovy derzhavnoi polityky shchodo vyrishennia problem hromadian z osoblyvymy potrebamy: Derzhavna dopovid [On the Situation of Disabled Persons in Ukraine and the Principles of State Policy for the Solving of Problems of Citizens Specific Needs: State Report] (2013). Kyiv, Ukraine: DTsSSM (ukr).

Rozenko, P. V. (2017). V Ukraini kilkist liudei z invalidnistiu zrosla do 2,6 mln i stanovyt 6% naselennia [In Ukraine, the number of disabled people has increased to 2.6 million and is 6% of the population]. Retrieved from https://day.kyiv.ua/uk/news/281117-v-ukrayini-kilkist-lyudey-z-invalidnistyu-zrosla-do-26-mln-i-stanovyt-6-naselennya (ukr).

Synov, V. M. (2004). Do pobudovy zahalnoi teorii korektsiinoi pedahohiky : vyznachennia predmetu nauky [On the construction of the general theory of correctional pedagogy: the definition of the subject of science]. Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia № 19. Korektsiina pedahohika ta psykholohiiaScientific journal of M.P. Drahomanov NPU. Run № 19. Correctional Pedagogy and Psychology, 1, 3–22 (ukr).

Tiuptia, L. T., & Ivanova, I. B. (2004). Sotsialna robota (teoriia i praktyka). Navch. posib. dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Social work (theory and practice). Study guide for students of higher educational establishments]. Kyiv, Ukraine: VMUROL «Ukraina» (ukr).


Full Text: PDF (ukr.)