To cite this article:
Rakityanska, L. (2018).  Idea of relationship between human mind and feelings in the context of ukrainian cordocentrism: historical retrospectives. Osvitolohiya, 7, 29-37. DOI: 10.28925/2226-3012.2018.7.2937

To link to this article: 

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.2937

Rakityanska Lyudmyla,
ORCID iD 0000-0003-3586-2754, 

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Assistant Professor of the Methodology of Musical Education, Singing and Choral Conducting of Kryvyi Rih State Pedagogical University, Gagarin Ave. 54, 50086 Kryvyi Rih, Ukraine, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

IDEA OF RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN MIND AND FEELINGS IN THE CONTEXT OF UKRAINIAN CORDOCENTRISM: HISTORICAL RETROSPECTIVES 

The article analyzes the evolution of the idea of human mind and feelings correlation in the history of Ukrainian philosophical thought from pre-Christian times till modern times. It is proved that this idea has a long tradition in the history of Ukrainian culture and its components religion, philosophy, science, art. In historical sequence, the views of the great Ukrainian thinkers of different historical epochs on the problem of mind and feelings correlation in the integral human nature, their role in the cognition of the world are set forth. According to the researchers, from ancient pre-Christian times, the ancestor Ukrainians were interested in the vital issues of their own being, which they associated primarily with the notions of spirit and soul, which for Ukrainians were always «sacred» and identified with the heart as the centre of the spiritual life of a person occupying the world of his feelings, experiences, thoughts and faith. The image of the heart is central in the ancient monuments of oral folk art, which points to their cordocentric problematics, which is manifested in emotionality, sincerity, benevolence, mercy, and the like. The ideological concept for Ukrainians, from the times of KievanRus to our days, is cordocentrism, which represents the Ukrainian spiritual tradition and fulfils the function of a mental dominant. In KievanRus with the birth of philosophical thought (I.Kyivskyi, V. Monomakh, F. Pecherskyi), within the Christian faith there is a tendency that a special role in the cognition of the Divine essence was given to the heart. In Holy Scripture (the Bible), there are 851 references to the heart as one of the central images in the Old Testament texts.The concept of the heart, which takes its origins in the religious worldview of Ukrainian-Rus people from the times of KievanRus, gradually transformed into a «philosophy of the heart», becoming its distinctive feature that expressed the originality and uniqueness of the Ukrainian cultural tradition and its spiritual history.

«Philosophy of the heart» as a doctrine in its ontological, theoretical and moral and ethical aspects is most fully expounded in the heritage of the outstanding Ukrainian thinkers G. Skovoroda, P. Yurkevych, T. Shevchenko, N. Gogol. A modern philosophy of human-centrism has been created on the basis of the philosophy of cordocentrism as a strategic direction of the humanization of society, in which one of the central places is child-centric education - the leading direction of the national education reform in Ukraine.

Key words: child-centrism;  history;  cordocentrism;  human-centrism;  cognition;  feelings;  mind;  Ukraine;  philosophy,«philosophy of the heart».

References

Andreyeva, I. N. (2011). Emotsionalnyi intellekt kak fenomen sovremennoi psikhologii [Emotional Intelligence as a Phenomenon of the Modern Psychology]. Novopolotsk, Byelorussia: Polotsk State University (byel).

Bibliya (1988). Knygy Svyaschennogo pisaniya VetkhogoNovogozaveta kanonicheskiye (V russkomperevode s parallelnymimestami) [The Bible. The Canonical Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testament (In Russian translation with parallel passages)]. Moscow, Russian Federation: The All-Union Council of Evangelical Baptist Christians. Book 1, 925; Book 2, 292 (rus).

Hnatyuk, Y. S. (2010). Ukrayinskyikordotsentrizm u konflіktіmіfologіi ta іnterpretatsіi: monografіya [Ukrainian Cordocentrism in the Conflict of Mythologies and Interpretations: Monograph]. Ivano-Frankivsk, Ukraine: Symfonіya Forte Publishing House (ukr).

Gorskyi, V. S., & Kyslyuk, K. V. (2004). Іstorіya ukrayinskoyi fіlosofіyi: pіdruch. dlyastud. vysch. navch. zakl [The History of Ukrainian Philosophy: a textbook for Students of Higher Educational Institutions]. Kyiv, Ukraine: Lybid Publishing House (ukr).

Huberskyi, L. V., Nadolnyi, I. F., & Andruschenko, V. P. (2006). Fіlosofіya: navch. Posіb [Philosophy: an Auxiliary Textbook]. Kyiv, Ukraine: Vikar Publishing House (ukr).

Dubrovina, K. O. (2006). «Fіlosofіyasertsya» v ukrayinskiy kulturnіy tradytsіі [«The Philosophy of the Heart» in the Ukrainian Cultural Tradition]. Multiversum. A Philosophical Almanac, 52, 11–44 (ukr).

Skrypchenko, O. V., Dolynska, L.V., & Ohorodniychuk, Z. V. (2011). Zahalna psikhologіya: pіdruchnyk [GeneralPsychology: aTextbook]. Kyiv, Ukraine: Karavela Publishing House (ukr).

Kyselytsya, S. V. (2015). Ukrayinskyi kordotsentrizm yak humanіzm [The Ukrainian Cordocentrism as Humanism]. The Problems of Social Work: Philosophy, Psychology, Sociology, 2, 19–23 (ukr).

Kovalynskyi M. (1973). Zhyttya G. Skovorody: povnezіbrannyatvorіv [The Life of G. Skovoroda: Complete Works]. Kyiv, Ukraine. T. 2. 439–477 (ukr).

Cordocentrism. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC (ukr).

Kremen, V. G. (2008). Fіlosofіya lyudynotsentryzmu v strategіyakh osvіtnyogo prostoru [The Philosophy of Anthropocentrism in the Strategies of Educational Space]. Kyiv, Ukraine: Pedahohychna Dumka Publishing House (ukr).

Kremen, V. (2005). Fіlosofіya lyudynotsentryzmu yak teoretychna skladova Natsіonalnoyi іdeyi [The Philosophy of Anthropocentrism as a Theoretical Component of the National Idea]. The Dzerkalo Tyzhnia Newspaper, 31. Retrieved from https://dt.ua/SCIENCE/filosofiya_lyudinotsentrizmu_yak_teoretichna_skladova_natsionalnoyi_ideyi.html (ukr).

Mirchuk, I. (1994). Svіtohlyad ukrayinskogo narodu. Sproba harakterystyky [The Worldview of the Ukrainian People. An Attempt at Characterization]. Geneza Publishing House, 87, 87–96 (ukr).

Mirchuk, I. (1925). G. S. Skovoroda. Zamіtki do іstorіiukrayinskoyikultury [Notes on the History of the Ukrainian Culture]. Prague, Czech Republic: Ukrainian Historical and Philosophical Society, 27 (ukr).

Nova ukrayinska shkola: poradnyk dlya vchytelya [The New Ukrainian School: A Teacher's Guide] (2017). N. M. Bibik (Ed.). Kyiv, Ukraine: Pleyady Publishing House LLC (ukr).

Ogiyenko, I. (metropolitan Ilarion) (1991). Іstorіyaukrayinskoyikultury: korotka іstorіya  kulturnogozhyttyaukrayinskogonarodu[The History of the Ukrainian Culture: a Brief History of the Cultural Life of the Ukrainian People]. Kyiv, Ukraine: Abrys Publishing House (ukr).

Ognevyuk, V. O. (2011). Shkilna osvita v konteksti semy evolyutsiynykh postupiv [School education in the context of seven evolutional steps]. Osvitolohichnyi dyskurs, 2, 1–5. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2011_2_3  (ukr).

Prychepiy, Y. M., Cherniy, A. M., & Chekan, L. A. (2005). Fіlosofіya: pіdruchnykdlyastud. vysch. navch. zakl [Philosophy: a Textbook for Students of Higher Educational Institutions]. Kyiv, Ukraine: Akademiya Publishing House (ukr).

Sysoieva, S. O. (2006). Osnovy pedagohichnoyi tvorchosti: pidruchnyk [Grounds of pedagogical creativity: a textbook]. Kyiv, Ukraine. Millenium Publ. (ukr).

Skovoroda, G. (1973). Narkіss. Razglagol o tom: uznaisebe: povnezіbrannyatvorіv [Narcissus. A talk about: Know yourself: Complete Works]. Kyiv, Ukraine: Naukova Dumka Publishing House, 1, 154–193 (ukr).

Skovoroda, G. (1973). Sochineniya [Writings]. Moscow, Russian Federation: Mysl Publishing House. V. 1. 511 p; V. 2, 486 (ukr).

Sokyrko, A. N. (2010). Kordotsentrizm yak mental na determіnanta ukrayinskoyi Fіlosofskoyi dumky doby romantyzmu [Cordocentrism as a Mental Determinant of the Ukrainian Philosophical Thought of the Romanticism Era]. The Bulletin of the Cherkasy University, Issue 90, the «Philosophy» series. – Cherkasy, Ukraine: Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University, 69–74 (ukr).

Cherniy, A. M. (2008). Relygіyeznavstvo: pіdruchnyk [Religiousstudies: aTextbook]. Kyiv, Ukraine: Akademvydav Publishing House (ukr).

Chyzhevskyi, D. (1992). Narysyz іstorії fіlosofіі naUkrayinі. Kyiv, Ukraine: the Oriy Publishing House attached to the «Kobza» Ukrainian-Canadian Joint Venture, 230 (ukr)

Yurkevych, P. (1990). Iznauk o chelovecheskomdukhe [From the Science of the Human Spirit]. Moscow, Russian Federation: Pravda Publishing House (rus).

Yurkevych, P. D. (1990). Serdtse i yego znacheniye v dukhovnoi zhyzni cheloveka, poucheniyuslova Bozhiya [The Heart and its Meaning in the Spiritual Life of a Man, According to the Teachings of the Word of God] Philosophical writings: A supplement to the «Questions of Philosophy» magazine. Moscow, Russian Federation, 22–54 (rus).

Shevchenko, T. (1984-1985). Schodennyk, 12 lypnya 1857 roku [The Diary, July 12, 1857: Writings]. Kyiv, Ukraine. V. 5, 298–311 (ukr).

Shevchenko, T (2003). Progulka s udovolstviyemi ne bez morali [A Walk with Pleasure and Not Without a Moral: Writings]. Kyiv, Ukraine. V. 4, 208–325. (ukr).

Shevchenko, T. (2003). Khudozhnyk [The Artist: Writings]. Kyiv, Ukraine. V. 4. 208–325 (ukr).

Yarmus, S. (1988-1989). Kordocentrizm – pіdstava ukrayinskoyi dukhovnostі i fіlosofіyi [Cordocentrism is the foundation of Ukrainian spirituality and philosophy]. A Scientific Congress during the 1000th anniversary of the Christianization of Rus-Ukraine, in conjunction with the Ukrainian Free University: Proceedings of the jubilee congress. Munich, Germany: The Ukrainian Free University, 402–417 (rus).

Full Text: PDF (ukr)