Анатолій Педорич 
ORCID iD 0000-0002-3429-3361
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін, Академія Державної пенітенціарної служби, вул. Гонча 34, 14000 Чернігів, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


DOI:10.28925/2226-3012.2018.7.101107
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.101107

ДО ПИТАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуто окремі питання готовності педагогів до впровадження інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Виділено основні показники готовності – професійна готовність та психологічна готовність. Акцентовано на уникненні небезпек при впровадженні інклюзивної освіти в Україні (формальна інклюзія; «вольова» інклюзія»; «стихійна», некерована інклюзія). Проаналізовано результати дослідження готовності до впровадження інклюзивної освіти вчителів, які працюють у закладах загальної середньої освіти Чернігівщини. Подано рекомендації стосовно підготовки та перепідготовки педагогів для закладів загальної середньої освіти до впровадження інклюзивної освіти.
Ключові слова: інклюзивна освіта; індивідуальні можливості; професійна готовність; психологічна готовність; ризики розвитку інклюзії. 

Література
Алёхина C. В., Алексеева М. Н., Агафонова Е. Л. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании. Психологическая наука и образование. 2011. № 1. С. 83–92.
Алёхина С. В. Современные тенденции развития инклюзивного образования в России [Текст]. Развитие современного образования: теория, методика и практика : материалы V Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 14 авг. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2015. С. 10–15.
Астахова Л. Г., Буслаева Е. Н. Формирование готовности студентов и педагогов к созданию психологически безопасной инклюзивной образовательной среды. Педагогическое образование в России. 2016. № 1. С. 116–122.
Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 134 с. Бовкуш К. П. Готовність педагога до інклюзивної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 4 (48). С. 3–9.
Болдирєва В. Е. Інтеграція і інклюзія як основні моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірн. наукових праць. Уні-тет Україна. № 9. 2012. С. 10–17.
Всемирный доклад об инвалидности : резюме. ВОЗ : Всемирный банк, 2011. 28 с.
Гриневич Л. Навчальні заклади мають бути підготовленими, щоб приймати дітей з особливими потребами. Київ, 2016. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2016-06-02-liliyagrinevichnavchalnii-zakladi-mayut-buti-pidgotovlenimi (дата звернення: 19.06.2016).
Капська А. Й. Соціальна робота: Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 328 с.
Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. Київ : МАУП, 2003. 168 с.
Мартинчук О. В. Основи корекційної педагогіки: навч.-метод. посібник для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта». Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. 288 с.
Назарова Н. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения. Социальная педагогіка. 2009. № 3. С. 8–18.
Огнев’юк В. Освітня політика як державний пріоритет. Освітологія. 2014. Вип. 3. С. 59–65. doi: 10.28925/2226-3012.2014.3.5965
Острянко Т. С. Стан готовності науково-педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти. Педагогічні науки : Збірник наукових праць. Випуск LXXV, Том. 3. 2017 С. 129–133.
Пивоварова Г. С. Проблема психологічної готовності вчителів до роботи з інклюзивними дітьми. Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 р.). Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В. 2016. С. 103–104.
Підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання. Вісник науково-дослідницької лабораторії інклюзивної освіти / Упорядники: Юхимець І. В., Савчук Л.О. Рівне : РОІППО, 2012. № 3. 69 с.
Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання : Наказ МОН № 912 від 01.10.10 року. Київ, 2010. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogonavchannya (дата звернення: 12.06.2018). Про освіту: Закон України (Відомості Верховної Ради України). 2017. № 38–39. ст. 380.
Про становище інвалідів в Україні та основи державної політики щодо вирішення проблем громадян з особливими потребами: Державна доповідь. Київ : ДЦССМ, 2013. 217 с.
Розенко П. В Україні кількість людей з інвалідністю зросла до 2,6 млн і становить 6% населення. Київ, 2017. URL: https://day.kyiv.ua/uk/news/281117-v-ukrayini-kilkist-lyudey-z-invalidnistyu-zrosla-do-26-mlni-stanovyt-6-naselennya (дата звернення: 14.06.2018).
Синьов В. M. До побудови загальної теорії корекційної педагогіки: визначення предмету науки. Науковий часопис НПУ ім. M. П. Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та психологія : зб. наукових праць. Київ : НПУ ім. M. П. Драгоманова, 2004. № 1. C. 3–22.
Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота (теорія і практика). Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Київ : ВМУРОЛ «Україна», 2004. 408 с.


Повний текст: PDF (укр.)