Юлія Зайцева
ORCID iD — https://orcid.org/0000-0001-7155-392X
кандидат педагогічних наук, старший викладач, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, 36000, Полтава, Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сергій Новік
ORCID iD — https://orcid.org/0000-0001-8718-6271
кандидат педагогічних наук, старший викладач, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, 36000, Полтава, Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ТРИСУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ У СИСТЕМІ 
«ВИКЛАДАЧ — СТУДЕНТ — УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ»
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.97102

У статті проаналізовано зміст та форми освітнього процесу студентів факультетів фізичного ви-ховання з організації фізкультурно-спортивної роботи та на основі виокремлених проблем обґрунтовано педагогічну умову формування у майбутніх фахівців готовності до організації фізкультурно-спортивної роботи у закладах загальної середньої освіти — спрямування спільних зусиль викладачів фахових дисци-плін та учителів фізичної культури на підтримку професійного становлення майбутніх учителів фізичної культури, що базується на трисуб’єктній взаємодії у межах рівноправних взаємин у системі «викладач — студент — учитель фізичної культури»; встановлено роль фахівців сфери фізичної культури і спорту у набутті професійного досвіду майбутніми учителями.
Ключові слова: викладач; педагогічна умова; студент; трисуб’єктна взаємодія; учитель фізичної куль-тури; фізкультурно-спортивна робота.


Література
  • Бальоха А. С., Петухова, Л. Є. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у моде-лі трисуб’єктної дидактики. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : XI-а Міжнар. наук.-практ. конф. К. : Гнозис, 2016. — Додаток 1 до вип. 37, т. 2 (70). — С. 453-462. URL: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3086 (дата звернення 15.09.2019) Бойко А. М., Шиян Н. І. Суб’єкт-суб’єктні відносини вчителів і учнів у педагогічній теорії і шкільній практиці. Постметодика. 2003. № 4 (50). С. 2-9.

  • Карченкова М. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Переяслав-Хмельницький, 2006. 226 с.

  • Колодій Н. В. Педагогічні умови формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх ба-калаврів соціальної роботи. Молодий вчений. — 2019. — №1 (65). URL: http://molodyvcheny. in.ua/files/journal/2019/1/16.pdf (дата звернення 19.08.2019)

  • Овчарук В. В. Педагогічні умови формування здоров’язберігаючої компетентності студентів засо-бами фізичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. — Випуск 12 (106)18. — С. 67-73

  • Соколова Ю. І. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання. Молодий вчений. — 2019. — №6. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/6/19.pdf (дата звернення 19.08.2019)

  • Співаковський О. В., Петухова Л. Є., Коткова В. В. Філософія трисуб’єктної дидактики в системі під-готовки майбутнього вчителя початкових класів. Комп’ютер у школі та сім’ї. № 3. 2014. С. 7-11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_3_3 (дата звернення 15.09.2019)