Ольга Черепєхіна
ORCID iD 0000-0001-6970-1217
https://orcid.org/0000-0001-6970-1217
кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, просп. Гагаріна, буд. 25, 49005 Дніпро, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ПСИХОЛОГІЇ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.103110

У статті досліджується проблема педагогічної компетентності викладача психології. В контексті ак-туальності розвитку педагогічної компетентності як складової професіоналізму майбутнього викладача психології в закладах вищої освіти розкривається зміст компонентів відповідної педагогічної компетент-ності. Наголошується, що базові компетентності відображають специфіку певної професійної діяльності, а спеціальні — специфіку конкретної наочної або надпредметної сфери професійної діяльності й співвідно-сяться із реалізацією ключових і базових компетентностей у конкретній сфері професійної діяльності.
Ключові слова: компетентність; педагогічна компетентність; педагогічна компетентність викла-дача; педагогічна компетентність викладача психології; структура, педагогічна компетентність викла-дача психології.


Література
 • Гура О. І. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект: монографія. Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. 332 с.

 • Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала. Воронеж: МОДЭК, 2004. 752 с.

 • Дружилов С. А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: психологический поход. Сибирь. Философия. Образование. Научно-публицистический альманах. 2005. № 8.

 • С. 26-44.

 • Зварич І. М. Педагогічна компетентність і компетенція викладачів вищих навчальних закладів.

 • Молодь і ринок. 2011. № 2. С. 17–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_2_5) (дата звернення: 12.07.2019).

 • Каплінський В. В. Загальнопедагогічна компетентність учителя: особливості, складники, шляхи формування: Монографія. Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2017. 154 с.

 • Касярум С. О. Педагогічна компетентність викладачів вищих технічних закладів. Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2013. № 1. С. 28–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2013_1_9 (дата звернення: 18.08.2019).

 • Кашкарьов Г. В. Концептуальні засади формування в майбутні учителів педагогічної компетентності щодо розвитку критичного мислення в учнів. Збірник наукових праць Бердянського держав-ного педагогічного університету (Педагогічні науки). 2008. № 4. URL: http://www.nbuv.gov. ua/portal/soc_gum/znpbdpu/Ped/2008_4/Kashkarov%20.pdf) (дата звернення: 14.08.2019).

 • Кузьмина Н. В. Формирование педагогических способностей. Ленинград: ЛГУ, 1961. 98 с.

 • Лебедева О. В. Развитие методической компетентности учителя как средство повышения эффективности учебного процесса в общеобразовательной школе: автореф. дис…. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования». Нижний Новгород, 2007. 24 с.

 • Отрощенко Л. С. Професійно-педагогічна компетентність викладача як умова ефективного дидак-тичного процесу у ВНЗ економічного профілю. Педагогічні науки: теорія, історія, іннова-ційні технології. 2015. № 1. С. 346–354. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_1_46 (дата звернення: 16.08.2019).

 • Педагогічні технології: теорія та практика / К. О. Вовк та ін.; М. В. Гриньова (ред.). Полтава: ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2006. 230 с.

 • Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Харків: Основа, 2005. 96 с.

 • Сисоєва С. О. Педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю. Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті: збірник наукових праць. Рівне: НУВГП, 2011. С. 3–11.

 • Сисоєва С. О., Соколова І. В. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослі-дження. Київ: ЕКМО, 2010. 362 с.

 • Сластенин, В. А. Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика. Москва: Школа-Пресс, 1997. 512 с.

 • Трубачова С. Е. Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ: К.І.С., 2004. С. 53–56.