Світлана Заскалєта
ORCID iD 0000-0002-5417-2612
https://orcid.org/0000-0002-5417-2612
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови і літератури Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського вул. Нікольська, 24, 54030, м. Миколаїв, Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.111116

У статті розглядаються концептуальні засади та пошук ефективних шляхів розвитку системи ви-щої освіти в Україні. Встановлено, що загальною тенденцією професійної підготовки фахівців в країнах Європейського простору є внутрішнє забезпечення якості освіти. У статті проаналізовано проблему забезпечення якості вищої освіти. Україна прагне бути в європейському тренді щодо модернізації вищої освіти. Забезпечення якості вищої освіти передбачає: наявність необхідних ресурсів (академічний та ад-міністративний персонал, студенти, наукові та адміністративні керівники; фінансові, матеріальні, ін-формаційні, наукові, освітні ресурси тощо); організацію навчального процесу, що найбільш адекватно ві-дображає сучасні тенденції розвитку національної та світової економіки та освіти; контроль навчальної діяльності у секторі вищої освіти та якість підготовки фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях: вищий навчальний заклад, для вищої освіти на різних національних та міжнародних (європейських) рівнях.
Забезпечення якості вимагає підготовчої роботи, яка постійно вдосконалюється задля покращення до-сягнутих показників.
Основними компонентами внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в університеті є забезпечення якості освіти; моніторинг, затвердження та періодичний огляд програм; оцінювання якості викладацького складу, освітніх ресурсів та підтримка студентів інформаційними системами.
Ключові слова: національна система освіти; якість освіти, забезпечення якості вищої освіти, орга-нізація навчального процесу, система внутрішнього забезпечення якості, міжнародні експерти, принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти.


Література
Гриценко М.В. Рівність в отриманні якісної вищої освіти і бар’єри її доступності. Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейсько-го освітнього простору». 2011. Додаток 2 до № 3, том VII (32). С. 84–92.
Енциклопедія освіти / гол.ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
Заячук Ю. Д. Структурні реформи та реформи освітнього менеджменту в рамках сучасного євро-пейського простору вищої освіти. Український педагогічний журнал. 2015. № 4. С. 179–186.
Локшина О. І. Етапи розвитку стратегії Європейського Союзу у галузі освіти. URL: file:///D:/Users/ adm/Downloads/272-Article%20Text-800-1-10-20100916.pdf (дата звернення 15.09.2019) Гуманізація вищої освіти як засіб забезпечення її якості в Україні: методичні рекомендації / Авт.: О. Воробйова, М. Гриценко, В. Луговий, О. Слюсаренко, А. Ставицький, Ж. Таланова, В. Ткаченко / За ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: ІВО НАПН України, 2016. 117 с.
Пономаренко Н. Г. Зміст підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 6. С. 442–448.
Altbach Ph. G., Reisberg L., Rumbley L. E. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution A Report Prepared for the UNESCO. World Conference on Higher Education. 2009.
URL: https://www.cep.edu.rs/public/Altbach,_Reisberg,_Rumbley_Tracking_an_Academic_ Revolution,_UNESCO_2009.pdf (дата звернення 15.09.2019).
Dzhurylo A. Current problems of educational systems abroad: centralization and decentralization. Ukrainian Pedagogical Journal. 2018. № 4. P. 170–178. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709591/ (дата звернення 15.09.2019).
European Association for Quality Assurance in Higher Education. URL: http://www.enqa.eu/ (дата звер-нення 15.09.2019).
Quality assurance. Retrieved from http: //www.ehea.info/pid34433/quality-assurance.html (дата звернення 15.09.2019).
Standarts and gidelines for quality assurance in the European higer education area. 2015. URL: http//enqa. eu/index.php/home/esg (дата звернення 15.09.2019).