Людмила Ракітянська
ORCID iD 0000-0003-3586-2754
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54, 50086 Кривий Ріг,Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ІСТОРІЯ СВІТОВОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ТА РАЦІОНАЛЬНОГО
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.3

У статті викладено результати аналізу історії музичного мистецтва у контексті взаємозв’язку емоційного й раціонального. Показано, що вся історія еволюційного розвитку світового музичного мис-тецтва є процесом складного, діалектичного взаємозв’язку емоційного й раціонального, детермінованого панівним філософським світоглядом конкретно-історичної епохи, що визначало змінюваність мистець-ких пріоритетів, їх емоційно-інтелектуальну збалансованість або розмежування з домінуванням раціо-нально-опосередкованого чи емоційно-чуттєвого. Встановлено, що для первісної культури характерна синкретичність міфологічно-світоглядних уявлень первісної людини, що знайшло відбиток у фольклорній традиції; в осягненні мистецтва Античності давньогрецькими мислителями перевага надавалась розу-му, що відповідало раціональній, філософсько-світоглядній орієнтації тодішнього суспільства; в епоху Се-редньовіччя ця тенденція закріпилась у теолого-раціоналістичних пошуках «отців церкви», що знайшло відбиток у різних жанрах церковної музики — релігійної, аскетично спрямованої, суворо регламентованої, емоційно обмеженої; для музичного мистецтва епохи Відродження, сповненого віри в необмежені можли-вості гармонічного розвитку людини, характерна єдність й збалансованість емоційного й інтелекту-ального; мистецтво епохи Нового часу позначилося появою нових художніх напрямів, серед яких — бароко й класицизм. Барочна концепція музичного мистецтва співзвучна традиції епохи Відродження у розумінні головного призначення мистецтва відображати чуттєвість реального світу; мистецтво класицизму підпорядковане суворій регламентації, зверненням до людського розуму, а не до почуттів, воно ґрунту-ється на «раціоналізмі», панівному на той час філософському світогляді; гармонійне поєднання емоційно-особистісних переживань із глибоким інтелектуальним осмисленням життя становить провідну рису мистецтва романтичної доби; у сучасній музичній культурі спостерігається тенденція посилення раці-онального начала.
Ключові слова: емоційне та раціональне; конкретно-історична епоха; музичне мистецтво.


Література

 • Адорно Т. В. Избранное: Социлогия музыки. Москва – СПб : Университетская книга, 1999. 445 с.

 • Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Ленинград, 1963. 378 с.

 • Выготский Л. С. Психология искусства. 3-е изд. Москва : Искусство, 1986. 573 с.

 • Интонация как смысловая первооснова музыки. Базисные виды и формы музыкальных высказываний, их эмоционально-психологический подтекст. Психология музыкальной деятельности: теория и практика : учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / Кирнарская Д. К. и др. Москва : Издательский центр «Академия», 2003. С. 102–110.

 • Іваницький А. І. Хрестоматія з українського музичного фольклору : навчальний посібник. Вінниця : НОВА КНИГА, 2008. 520 с.

 • Конен В. История зарубежной музыки. Вып. 3. Москва : Музыка, 1981. 534 с.

 • Костюк А. Г. О теории музыкального восприятия. Музыкальное восприятие как предмет комплексно-го исследования : сборник статей. Киев, 1986. С. 7–17.

 • Кудряшов А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII – XX вв. : учебное пособие. Санкт-Петербург : Издательство «Лань», 2006. 432 с.

 • Лященко І. С. Взаємодія масової та елітарної культури в музичній освіті. Музична освіта: філософ-ський, мистецтвознавчий та педагогічний наголоси : монографія / за ред. Н. А. Овчаренко, Я. В. Шрамка. Кривий Ріг, 2018. С. 30–51.

 • Медушевский В. В. Интонационная форма музыки: исследование. Москва : Издательское объединение «Композитор», 1993. 262 с.

 • Никеева И. А., Фаттахова Л. Р. История музыки : учеб. пособ. Омск : Омский гос. ун-т, 2004. 84 с.

 • Петрушин В. И. Музыкальная психология : учеб. пособ. для студ. Москва : Владос, 1997. 384 с.

 • Проців Л. Й. Музична педагогіка в Україні: зустрічі в історії. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі : науковий журнал. 2017. № 2. С. 73–78.

 • Ражников В. Г. Динамика художественного сознания в музыкальном обучении : диссертация в форме научного доклада д-ра пед. наук. Москва, 1993. 70 с.

 • Рева В. П. Интонационное погружение как индивидуальная слушательская стратегия эстетического восприятия музыки. Музыкальное искусство и образование. 2014. № 2. С. 26–40.

 • Рева В. П. Музыкальное восприятие как самопознаине личности. Музыкальное искусство и образова-ние. 2013. № 1. С. 64–70.

 • Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька : навчальний посібник. Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2005. 360 с.

 • Скребков С. С. Художественные принципы музыкальных стилей. Москва : Музыка, 1973. 447 с.

 • Теплов Б. М. Избранные труды : в 2-х т. Т. 1. Москва : Педагогика, 1985. 328 с.

 • Торопова А. В. Психология музыкального образования и развитие личности (методологический аспект). Вестник МГУКИ. 2008. № 5. С. 200–204.

 • Холопова В. Н. Музыка как вид искусства : учебное пособие. Санкт-Петербург : «Лань», 2000. 320 с.

 • Шестаков В. П. От этоса к афекту. История музыкальной эстетики от античности до XVIII века. Исследование. Москва : Музыка, 1975. 351 с.


Текст статті (PDF)