Олексій Сисоєв
ORCID iD 0000-0001-5899-0244  
кандидат економічних наук, керівник департаменту ліцензування та акредитації, Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.5


У статті обґрунтовано нагальну потребу модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців, зо-крема економістів, у контексті завдань глобального сталого розвитку; обґрунтування здійснене на осно-ві аналізу проблем глобального сталого розвитку, завдань, які повстали перед освітою як вагомим чинни-ком, що впливає на сталий розвиток.
У науковому аналізі проблеми показано, що при висвітленні порушеної проблеми автори найчастіше зосереджують увагу на екологічних і ресурсно-економічних питаннях, інколи на демографічних чинниках.
Зважаючи на виняткову важливість еколого-економічних аспектів, до чинників, які впливають на глобаль-ний сталий розвиток, автор відносить: діяльність інституту освіти, реалізацію ним своєї провідної ви-переджальної превентивної функції — підготовки фахівців до дотримання принципів забезпечення стало-го розвитку у своїй професійній діяльності. Освіта є вагомим потенціалом сталого розвитку суспільства.
Її роль полягає у прогнозуванні, формуванні та розвитку впродовж життя професійної компетентності майбутніх фахівців, виробленні енергоефективного стилю професійної діяльності. Значною мірою це сто-сується професійної підготовки фахівців для економічної галузі, оскільки більшість глобальних екологічних проблем, які гальмують сталий розвиток, мають економічне коріння. За таких умов виникає необхідність модернізації професійної підготовки фахівців, зокрема економістів, у контексті завдань глобального ста-лого розвитку.
Зроблено висновок, що вирішення завдань глобального сталого розвитку в освіті повинно включати: розвиток екологічної культури учнів та студентів, екологізацію навчальних курсів у закладах середньої й вищої освіти, у системі післядипломної освіти фахівців; вивчення майбутніми фахівцями новітніх тех-нологій й методів запобігання й попередження екологічних катастроф; запровадження нових напрямів професійної підготовки фахівців; запровадження підготовки фахівців з циркулярної економіки (зеленої еко-номіки, економіки замкненого циклу) в Україні.
Ключові слова: глобальний сталий розвиток; освіта для сталого розвитку; фахівці для економічної галузі; фахівці з циркулярної економіки.


Література

 • Бордюг Н. С. Методичні та змістовні аспекти навчання фахівців екологічного спрямування в системі післядипломної освіти. Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. 2019. № 87. С. 90–93. URL: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/ view/4234/3728 (дата звернення: 15.06.2020).

 • Бусарєв Д. В. Сталий розвиток: історичні аспекти та сучасні виклики. Причорномор. економ. студії. 2018. № 36 (1). С. 34–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_36%281%29__9 (дата звернення: 15.06.2020).

 • Греськів О. Б. Сталий розвиток соціально-економічних систем. Вісн. Харків. нац. аграр. ун-ту. Серія : Економічні науки : зб. наук. пр. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків. 2018. № 1. С. 184–188. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2018_1_22 (дата звернення: 15.06.2020).

 • Зайцев В. С. Сталий розвиток персоналу промислових підприємств: проблеми та рішення. Економ. вісн. Донбасу. 2019. № 2. С. 206–214. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2019_2_28 (дата звернення: 15.06.2020).

 • Коренева І. М. Освіта для сталого розвитку: реалії України. Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. Олександра Довженка. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. Глухів. 2018 а. № 1. С. 17–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2018_1_4 (дата звернен-ня: 15.06.2020).

 • Коренева І. М. Феномен «Освіта для сталого розвитку»: сутність та сучасні особливості концепту. Укр. пед. журн. = Ukrainian educational Journal. 2018 б. № 2. С. 113–123. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/ukrpj_2018_2_16 (дата звернення: 15.06.2020).

 • Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. Урядовий кур’єр. 2015. № 6.

 • Радкевич В. Роль професійної освіти в реалізації цілей сталого розвитку суспільства. Проф. освіта. 2019. № 1. С. 5–8.

 • Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития. Адуктар. 2005. № 2 (5). С. 30−35.

 • Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. Міністерство економічного розвитку і торгів-лі. Sustainable development GOALS. 2017. 176 с.

 • The Earth Summit. The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) / introd. and commentary by Stanley P. Johnson. London : Graham and Trotman. 1992. 532 p.

 • Roadmap for Implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf (request date: 25.09.2020).

 

Текст статті (PDF)