Олексій Сисоєв 
ORCIDiD: https://orcid.org/0000-0001-5899-0244 
https://orcid.org/0000-0001-5899-0244
кандидат економічних наук, Київський міжнародний університетЛІЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.7280


У статті розглядаються адміністративно-правові аспекти ліцензування вищого закладу освіти; ана-лізуються зміни у системі ліцензування закладів вищої освіти, заходи, спрямовані на посилення ролі цієї інституції у вирішенні проблеми забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої освіти; здійсне-но комплексний аналіз правової природи та адміністративних аспектів ліцензування у сфері вищої осві-ти; показано, що ліцензування у сфері вищої освіти є адміністративною процедурою, яка здійснюється з урахуванням певної специфіки та особливостей діяльності освітньої установи, визначених відповідними нормативно-правовими документами; проаналізовано особливість ліцензування як правового явища, яка полягає у тому, що ліцензійна діяльність належить до системи державно-виконавчих відносин, змістом яких є організація діяльності громадян і юридичних осіб у тих сферах діяльності, де потрібне неухильне до-тримання певних вимог і визначеної правової поведінки.
Ключові слова: ліцензування, ліцензування у сфері освіти, ліцензія, ліцензування як засіб державного ре-гулювання, адміністративно-правові аспекти ліцензування у сфері освіти.


Література 


 • Бекірова Е. Е. Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. : 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Донецьк, 2006. 22 с.

 • Вітвіцький С. С. Державний контроль у сфері ліцензійної діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. : 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харків, 2004. 17 с.

 • Закон України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти». 2015. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KP151187?an=1&ed=2015_12_30 (дата звернення: 09.09.2019).

 • Ластовецький А. С. Організаційно-правові засади регулювання підприємницької діяльності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ірпінь, 2005. 22 с.

 • Кашперський О. В. Адміністративно-правовий статус суб’єктів ліцензування господарської діяльності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харків, 2011. 18 с.

 • Пастух І. Д. Організаційно-правові засади ліцензування господарської діяльності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Київ, 2005. 14 с.

 • Шеваріхін А. О. Адміністративно-правові проблеми ліцензування господарської діяльності органами внутрішніх справ: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Київ, 2003. 20 с.

 • Шестак Л. В. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ірпінь, 2005. 20 с.

 • Шпомер А. І. Ліцензування господарської діяльності: питання галузевої ідентифікації. Університетські наукові записки. 2011. № 1. С. 181–185.

 • Шпомер А. І. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. : 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Київ, 2006. 22 с.

 • Хомишин І. Ю. Мета і зміст процедури ліцензування освітньої діяльності. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 2. С. 275–278.

 

 Текст статті (PDF)