Ярослава Кульбашна 
ORCID iD 0000-0002-2571-091X 
доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Валерія Захарова 
ORCID ID 0000-0002-8863-2373 
викладач кафедри іноземних мов, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI:10.28925/2226-3012.2018.7.157163
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.157163 

СТРУКТУРА ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СТОМАТОЛОГІЇ
У статті визначено структуру іншомовної компетентності майбутніх фахівців із стоматології на основі аналізу даних наукових джерел із проблеми дослідження і власного педагогічного досвіду. Виокремлено основні компоненти: гносеологічний, діяльнісний та рефлексивний. Гносеологічний компонент характеризує систему знань у мовленні і охоплює лінгвістичну, деонтологічну та соціокультурні складові. Діяльнісний компонент відображає спроможність реалізувати набуті знання у практичній діяльності і складається з науково-дослідної та іншомовної комунікативної компетентностей, остання містить дискурсивну та стратегічну складові. Рефлексивний компонент передбачає самооцінку власних досягнень і спроможність підвищити їх рівень. 
Ключові слова: граматика; діалог культур; дискурс; іншомовна компетентність; комунікація; лексика; фонетика.

Література 

Гурко О. В., Шкурко О. В. Комунікативна компетенція як система мовленнєвих іншомовних умінь та навичок (з позиції вивчення дискурсу). URL: http://lingvodnu.com.ua/arxiv-nomeriv/lingvistikalingvokulturologiya-tom-9-2016/komunikativna-kompetenciya-yak-sistema-movlennyevix-inshomovnixumin-ta-navichok-z-pozici%D1%97-vivchennya-diskursu/ (дата звернення: 09.07.2018). 

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, навчання, оцінювання. Рекомендації. Наук. ред. укр. видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с. 

Задорожная О. І. Сутність поняття стратегічної компетентності в сучасній лінгводидактиці. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Вип. 2(41). С. 105–109. 

Клак І. Є. Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови. URL: https://naub.oa.edu.ua/2017/критерії-показники-та-рівнісформова/ (дата звернення: 15.07.2018).

Коваленко О. Формування компетентнісного підходу до вивчення іноземних мов. Іноземні мови в навчальних закладах. 2008. № 3. С. 28–34.

Козак С. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов морского флота: дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2001. 224 с. 

Крисак Л. В. Шляхи формування англомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетентності. URL: https://naub.oa.edu.ua/2015/шляхи-формування-англомовної-профес/ (дата звернення: 01.08.2018). 

Кульбашна Я. А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології: теоретичні й методичні основи : монографія. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. Київ : Компас, 2014. 415 с.

Маслова Т. Б. Формування дискурсивної компетенції у навчанні англійської мови для спеціальних цілей. Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. Київ, 27 листопада 2012 року. Київ : ТОВ «Дельта Корп», 2012. С. 51–54.

Ткаченко Л. Комунікативна компетенція студентів – запорука професійного успіху. Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України: зб. наук. ст. учасників Всеукр. наук.-практ. конференції. Київ., 23–24 грудня 2003 р. Редкол.: І. І. Тимошенко та ін. Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. 583 с.

Хоменко О. В. Іншомовна підготовка студентів економічнихспеціальностей в контексті глобалізації: монографія. Київ : КНУТД, 2014. 364 с. 

Bachman L. Fundamental considerations in language testing. Oxford, 1990. Canal M. From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy. Richards J. and Schmidt R., (Eds.) Language and Communication. London : Longman, 1983. P. 2–27. 

Hymes D. H. On communicative competence. − Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 14621. Ikujiro Nonaka. The Knowledge-Creating Company, Harvard Business Review, November-December 2004. №4. Р. 27−45. 

Kulbashna Ya. A., Zakharova V. A. The work of project work in the process of future dentists’ foreign language competence formation. Vestnik VGMU, 2018. Vol. 17(2). P. 87–92. doi: 10.22263/2312-4156.2018.2.87 

Scrivener J. Learning Teaching. London; Collins ELT, 2002. 432 p. 

Thornbury S. How to teach grammar. Harlow : Longman, 1999. 182 р. 

Wilkins D. Linguistics in language teaching. London : Arnold, 1972. 480 р.

 
Повний текст: PDF (укр.)