Людмила Ракітянська
ORCID iD 0000-0003-3586-2754 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54, 50086 Кривий Ріг, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI:10.28925/2226-3012.2018.7.2937
https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.2937

ІДЕЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗУМУ І ПОЧУТТІВ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО КОРДОЦЕНТРИЗМУ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА
У статті аналізується еволюція ідеї співвідношення людського розуму і почуттів в історії української філософської думки від дохристиянських часів до сучасності. В історичній послідовності викладені погляди великих українських мислителів різних історичних епох на проблему співвідношення розуму і почуттів в цілісній людській природі, їх ролі у пізнанні світу, що з часом сформувалось у самобутнє, унікальне, українсько-філософське світобачення – український кордоцентризм, «філософію серця», як ментальну детермінанту української філософської думки, на ґрунті якої створена сучасна філософія людиноцентризму – стратегічний напрям гуманізації суспільства, одне із центральних місць в якому займає дитиноцентризм – провідний принцип реформування національної системи освіти в Україні. 
Ключові слова: дитиноцентризм; історія; кордоцентризм; людиноцентризм; пізнання; почуття; розум; Україна; філософія; «філософія серця». 


Література

Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологи. Новополоцк : ПГУ, 2011. 388 с. 

Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового завета канонические (В русском переводе с параллельными местами). Москва : Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, 1988. Кн.1. 925 с.; Кн. 2. 292 с.

Гнатюк Я. С. Український кордоцентризм у конфлікті міфологій та інтерпретацій: монографія. ІваноФранківськ : Симфонія форте, 2010. 184 с.

Горський В. С., Кислюк К. В. Історія української філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Либідь, 2004. 488 с.

Губерський Л. В., Надольний І. Ф., Андрущенко В. П. Філософія: навч. посіб. Київ : Вікар, 2006. 455 с. 

Дубровіна К. О. «Філософія серця» в українській культурній традиції. Мультіверсум. Філософський альманах. 2006. № 52. С. 11–44. 

Киселиця С. В. Український кордоцентризм як гуманізм. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2015. № 2. С. 19–23. 

Ковалинський М. Життя Г. Сковороди. Повне зібрання творів : у 2 т. Київ, 1973. Т 2. С. 439–477.

Кордоцентризм. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1 %80%D0%B4%D0%BE%D1%86% D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC (дата звернення: 24.08.2018). 

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ : Педагогічна думка, 2008. 424 с. 

Кремень В. Філософія людиноцентризму як теоретична складова національної ідеї. Дзеркало тижня. 2005. № 31. URL: https://dt.ua/SCIENCE /filosofiya_lyudinotsentrizmu_yak_teoretichna_skladova_ natsionalnoyi_ideyi (дата звернення: 24.08.2018).

Мірчук І. Світогляд українського народу. Спроба характеристики. Генеза.1994. №87. С. 87–96.

Мірчук І. Г. С. Сковорода. Замітки до історії української культури. Прага : Укр. істор. – філософ. тов., 1925. 27 с. 

Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с. 

Огієнко І. (митр. Іларіон). Історія української культури: коротка історія культурного життя українського народу. Київ : Абрис, 1991. 242 с.

Огнев’юк В. О. Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів. Освітологічний дискурс. 2011. №.2. С.1–5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2011_2_3 (дата звернення: 11.08.2018). 

Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія : підручник для студ. вищ. навч. закл. Київ : Академія, 2005. 592 с.

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: підручник. Київ: Міленіум, 2006. 344 с. 

Сковорода Г. Наркісс. Разглагол о том: узнай себе. Повне зібрання творів: у 2 т. Київ : Наукова думка, 1973. Т.1. С. 154–193.

Сковорода Г. Сочинения: в 2 т. Москва : Мысль, 1973. Т.1. 511 с.; Т. 2. 486 с. 

Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. Загальна психологія : підручник. Київ : Каравела, 2011. 464 с. 

Сокирко А. Н. Кордоцентризм як ментальна детермінанта української філософської думки доби романтизму. Вісник Черкаського університету. Вип.190. Серія «Філософія». – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2010. С. 69–74. 

Черній А. М. Релігієзнавство : підручник. Київ : Академвидав, 2008. 400 с.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Київ : Вид-во «Орій» при УКСП «Кобза», 1992. 230 с. 

Юркевич П. Из науки о человеческом духе. Москва : Издательство«Правда», 1990. 338 с.

Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия. Философские произведения : приложение к журналу «Вопросы» философии». Москва, 1990. С. 22–54. 

Шевченко Т. Щоденник, 12 липня 1857 року. Твори. Київ, 1984–1985. Т.5. С. 298–311.

Шевченко Т. Прогулка с удовольствиеми не без морали. Твори. Київ, 2003. Т.4. С. 208–325. 

Шевченко Т. Художник. Твори. Київ, 2003. Т. 4. С. 208–325.

Ярмусь С. Кордоцентризм – підстава української духовності й філософії. Науковий конгрес у 1000-ліття Хрещення Руси-України у співпраці з Українським Вільним Університетом: зб. праць ювілейного конгресу. Мюнхен : УВУ, 1988–1989. С. 402–417.

Повний текст: PDF (укр.)