Світлана Сисоєва
ORCID iD 0000-0003-2499-732X
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-А, 04053 Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

DOI:10.28925/2226-3012.2018.7.4958

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.4958 

РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ: ОСВІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ
У статті здійснено кількісний та якісний аналіз порівняльних досліджень з професійної педагогіки в Україні за часів незалежності (з 1991 р.); розглянуто сутність поняття «порівняльна професійна педагогіка», основні положення її методології; проаналізовано завдання та специфіку порівняльних досліджень у галузі професійної педагогіки; показано, що специфіка порівняльної професійної педагогіки вимагає міждисциплінарного підходу до проведення досліджень, урахування зовнішніх чинників (історичних, соціальних, культурологічних, економічних, політичних тощо) впливу на систему, тенденції, зміст, технології, форми й методи професійної підготовки фахівців у зарубіжних країнах, що можливо здійснити на засадах освітології.
Ключові слова: порівняльна професійна педагогіка; порівняльне дослідження; міждисциплінарний підхід; монографічне дослідження; критерії порівняння; освітологія.

Література

Абашкіна Н. В. Розвиток професійної освіти в Німеччині (кінець XIX – XX ст.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 1999. 46 с. 

Бідюк Н. М. Теорія і практика професійного навчання безробітних у США : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2009. 551 с. 

Василюк А. В. Тенденції реформування шкільної освіти Польщі (XX – початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Тернопіль, 2011. 40 с. 

Десятов Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Київ, 2006. 505 с.

Ельбрехт О. М. Підготовка менеджерів у вищих навчальних закладах Великої Британії, Канади, США : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 510 с. Журавська Н. С. Підготовка викладачів аграрних дисциплін у вищих навчальних закладах країн початкового етапу західноєвропейської інтеграції і Великобританії : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 557 с. 

Заскалєта С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Вінниця, 2015. 40 с.

Каплун А. В. Розвиток систем підготовки кваліфікованих робітників у Болгарії і Польщі (кінець ХІХ – ХХ ст.) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2011, 467 с. 

Кєдровіч Г. Теорія і практика застосування комп’ютерних технологій у загальноосвітніх і професійних закладах Польщі : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2001. 

Компаративістика у сфері освіти: навч. прогр. для спеціальностей 8.18010021«Педагогіка вищої школи», 8.18010020 «Управління навчальним закладом» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; розробн. Сисоєва С. О. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. 106 с. 

Кошманова Т. С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960 – 2000 рр.) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2002. 589 с. 

Кристопчук Т. Є. Тенденції розвитку педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2014. 300 с. 

Кучай О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах Польщі засобами мультимедійних технологій : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Черкаси, 2016. 516 с. 

Лещенко М. П. Технології підготовки вчителів до естетичного виховання за рубежем (на матеріалах Великобританії, Канади, США) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 1996, 382 с. 

Локшина О. І. Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ, 2011. 40 с.

Морітз Я. Система професійної підготовки вчителя і шляхи її оптимізації в умовах розвитку сучасної освіти в Польщі : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2004.

Мосьпан Н. В. Вища освіта і ринок праці в Європейському Союзі: тенденції взаємодії. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2018.

Мукан Н. В. Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл у системах неперервної педагогічної освіти Великої Британії, Канади, США : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2011. 488 с.

Мушкета Р. Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2007. 553 с. 

Огієнко О. І. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ, 2009. 44 с.

Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти. Рідна шк.: щомісяч. наук.-пед. журн. 2012. № 4/5. С. 44–51. 

Пальчук М. І. Тенденції розвитку систем професійної підготовки виробничого персоналу сфери послуг у країнах Європейського Союзу : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016. 

Пономаренко Н. Г. Підготовка експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2017. 327 с. 

Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у країнах Західної Європи в другій половині ХХ століття : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 1998. 571 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія порівняльних досліджень у сфері освіти» для здобувачів вищої освіти (ступінь «Доктор філософії») / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; розробн. Сисоєва С. О., Грищук Ю. В. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2018. 20 с.

Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ, 2005. 38 с. 

Сисоєва С. О. Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології: Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів: хрестоматія/авторський колектив. Київ : Педагогічна думка, 2015. 176 с. С. 132–141. 

Тригуб І. І. Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2017. 341 с. 

Чулкова Л. О. Теорія і практика підготовки вчителя до педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2010. 37 с. 

Шандрук С. І. Система професійної підготовки вчителів середньої школи у Сполучених Штатах Америки : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2013. 400 с. 

Шемпрух І. Тенденції розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918-1999 рр.) : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Івано-Франківськ, 2001. 503 с.

Повний текст: PDF (укр.)