https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/issue/feed ОСВІТОЛОГІЯ 2021-03-22T18:09:54+00:00 Головний редактор ndl.osv@kubg.edu.ua Open Journal Systems <p>Науковий журнал <strong>«Освітологія»</strong> є українсько-польським/ польсько-українським виданням, заснованим з метою розвитку нового наукового напряму інтегрованого дослідження освіти – освітології. Тематика журналу. Дослідження, висвітлені у даному виданні, розкривають методологічні засади освітології, а також ті галузі наукового знання, що складають зміст освітологічної підготовки, а саме: філософію освіти, історію освіти, соціологію освіти, культурологію освіти, освітнє право, освітню політику, управління освітою, економіку освіти.<br />Адресовано керівникам освітніх закладів всіх рівнів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам, слухачам закладів післядипломної освіти, вчителям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.<br />Науковий журнал «Освітологія» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з педагогічних та філософських наук у галузях: 011 Освітні, педагогічні науки (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019); 033 Філософія (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020).</p> <p><strong>ISSN</strong> 2412-124X (Online), ISSN 2226-3012 (Print)<br /><strong>DOI</strong> журналу <strong>10.28925/2226-3012</strong><br /><strong>Реєстраційне</strong> <strong>свідоцтво:</strong> № 20387-10187 Р від 28.11.2013<br />Видання засновано у <strong>20</strong><strong>1</strong><strong>2</strong> році.<strong><em><br /></em></strong><strong>Видавництво: </strong>НМЦ видавничої діяльності.</p> <div><strong>Країна видавництва:</strong> Україна. </div> https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/56 ОСВІТА ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАцІЇ 2021-03-19T18:34:10+00:00 Олег Рафальський Rafalskiy.O.O@nas.gov.ua <p>Ефективність освіти визначається мірою підготовленості людини до продуктивних дій по забезпеченню особистісного і суспільного розвитку. За великим рахунком, кожна система освіти покликана створювати умови для успішної адаптації індивіда до соціокультурних реалій соціуму конкретно-історичного формату.<br>Світоглядні основи розвитку освітньої сфери виявляться переконливими, а відтак освітня парадигма набуде ефективних ознак у тому разі, якщо вона враховуватиме і вміло використовуватиме взаємопотенціюючу дію визначальних чинників розвитку освіти зокрема і суспільства загалом.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Олег Рафальський https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/57 СУБ’ЄКТИВНІСТЬ В ОСВІТІ – РОЗДУМИ ПРО ВІДНОСИНИ УЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ 2021-03-19T21:16:08+00:00 Олександра Мінчановська aleksandraminczanowsk@interia.pl <p>У статті розглянуто освітній діалог як модель суб’єктивної взаємодії, своєрідну ідею, яка визначає спосіб мислення про освіту. Освітній діалог сприяє створенню можливостей самовираження для усіх учасників.<br>Однак це може відбутися тільки в тому випадку, якщо для учасників передбачено відповідні умови, а вчителі усвідомлюють, що вони є моделями поведінки для своїх учнів.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Олександра Мінчановська https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/58 МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: «РУЙНОВАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ МОСКОВСЬКІЇ МУРИ...» 2021-03-21T12:19:07+00:00 Володимир Мельниченко info@naps.gov.ua <p>У статті висвітлено сприйняття та оцінювання Тарасом Шевченком і Михайлом Грушевським унікальної і маловідомої сторінки національної і міжнародної історії – штурму восени 1618 року московського Кремля ко- зацьким військом українського гетьмана Петра Сагайдачного</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Володимир Мельниченко https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/59 ВІЗУАЛЬНИЙ СМИСЛ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СПОГЛЯДАННЯ у ФІЛОСОФІЇ Й. Г. ФІХТЕ 2021-03-21T12:54:46+00:00 Галина Ільїна galyna.ilyina@gmail.com <p>В статті досліджується візуальна проблематика у філософії трансцендентального ідеалізму Й. Г.&nbsp;Фіхте.<br>Він приділив більше всього уваги візуальній парадигмі порівняно з іншими представниками німецької класичної філософії. Автор зазначає, що Й. Г.&nbsp;Фіхте розробив оригінальну концепцію трансцендентально- феноменологічного бачення, в якій суб’єкт споглядає не реально існуючі предмети, а їх відображення в своїй свідомості. Це споглядання, показано в статті, є інтелектуальним спогляданням, котре постає основою кожного знання, і є також головною точкою зору для кожної філософії.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Галина Ільїна https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/60 РОЗВИТОК АКМЕОЛОГІЇ (20-ТІ РОКИ ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.): ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 2021-03-21T13:20:10+00:00 Тетяна Дерека 24tetiana01@ukr.net <p>У статті визначено та охарактеризовано розвиток акмеології як науки. Досліджено особливості роз- витку акмеології в період 20-х років ХХ століття – до початку ХХІ століття. Визначено етапи станов- лення акмеологіі: фундаментальний, синергетично-технологічний, професійно-прикладний, академічно- науковий, креативно-інтегративний. Охарактеризовано особливості становлення акмеології, визначено етапи розвитку як науки, що вивчає закономірності і феномени розвитку людини в процесі самовдоскона- лення, цілеспрямованого руху до професійного й особистісного акме. У статті виокремлено етапи розвитку акмеології на теренах України.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Тетяна Дерека https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/71 ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ: СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 2021-03-22T12:47:37+00:00 Ірина Соколова i.sokolova@mdu.in.ua <p>У статті визначено і охарактеризовано основні напрямки діяльності Європейської Асоціації університетів щодо забезпечення якості вищої освіти. З’ясовано роль ЄАУ у формуванні європейської культури якості шля- хом вироблення освітньої політики і прийняття концептуальних документів, проведення щорічних форумів для розширення рамок діалогу у контексті мінливих змін ландшафту ЄПВО, консолідації внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів щодо упровадження кращих практик забезпечення якості. Описано Інституційну програму оцінки якості вищої освіти, яку реалізовано у 45 країнах світу, а також інші програми і проекти ме- неджменту якості на національному і інституційному рівнях. Визначено ключові завдання ЄАУ на 2017-2019 роки, спрямовані на збереження і розвиток університетських цінностей.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Ірина Соколова https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/72 ПІДГОТОВКА І ПРОФЕСІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ – ОБРАНІ ПИТАННЯ 2021-03-22T16:33:17+00:00 Аліса Хрузд-Матущик alicjahruzd@o2.pl <p>Проблематика навчання і професійного вдосконалення вчителів вимагає особливої уваги та схиляє до роздумів щодо актуальних можливостей професійного розвитку вчителів, а також їх підготовки до виконання професійної діяльності. Професійне становлення у ролі педагога вимагає часу, але це не найважливіший чинник професійного розвитку. Під час навчання та протягом усієї професійної діяльності вчитель здобуває певний досвід. Проте, майстерність вчителя не повинна будуватися тільки на основі досвіду. Професійне вдосконалення є саме тим простором, завдяки якому вчитель поповнює свої знання і набуває нові вміння, які стають необхідними в динамічній і вимогливій роботі педагога – вчителя –вихователя.<br>У даному дослідженні розглянуто проблематику функціонування в учительскій професії – від навчання студентів до викликів, пов’язаних з професійною діяльністю. Стаття складається з декількох частин.<br>Перша присвячена тематиці навчання педагогів. У наступній описано значення професійних практик у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів. У третій частині охарактеризовано обрані сфери професійного вдосконалення вчителів та різні можливості розвитку професійних і особистісних компетенцій. Дослідження завершується висновками.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Аліса Хрузд-Матущик https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/73 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 2021-03-22T16:48:10+00:00 Ніна Батечко n.batechko@kubg.edu.ua <p>У статті проблему управління якістю освіти розглянуто в контексті загальнонаукової методології.<br>Висвітлено сучасні тенденції впровадження якості освіти в Україні та управління якістю, зокрема Показано, що практичне застосування систем управління якістю позитивно впливає на організаційну, ринкову та фінансову стратегію формування тривалих конкурентних переваг у сфері вищої освіти. Розкрито сучасну інтерпретацію сутності та основних принципів управління якістю освіти. Здійснено методологічне обґрунтування феномену управління якістю освіти в контексті загальнонаукових підходів.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Ніна Батечко https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/67 ПІЗНАННЯ ІНШОГО ПІД ЧАС ШКІЛЬНИХ МІЖКУЛЬТУРНИХ ОБМІНІВ – ДОСВІД МОЛОДІ З ПОЛЬСЬКО-ЧЕСЬКОЇ ПРИКОРДОННОЇ ТЕРИТОРІЇ В ЦЕШИНСЬКІЙ СІЛЕЗІЇ 2021-03-22T11:14:36+00:00 Барбара Хойнацька-Синашко synab@op.pl <p>Життя у полікультурному середовищі допомагає людині скористатися своїм потенціалом. Різні ситуації вимагають адаптації та постійного навчання. Стимули до навчання також можуть бути соціальними проблемами, які виникають унаслідок відсутності розуміння тенденцій емансипації меншин, які хочуть зберегти свою власну ідентичність.<br>Освіта, що надає можливості контакту з іншими культурами, допомагає виявити ці проблеми. Мова йде про створення міжкультурних освітніх ситуацій, участь студентів у молодіжних обмінах. У статті розкрито суть і мету міжкультурних зустрічей молоді (поглиблення знань про себе та власну культуру, встановлення контактів з іншими, взаємодія та розкриття культурної різноманітності; вирішення різних питань); представлено дослідження щодо ставлення молоді до участі в міжкультурних обмінах.<br>Дослідження проводилося у 2014/2015 н.р. серед молоді з польсько-чеського прикордоння в Цешинській Сілезії.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Барбара Хойнацька-Синашко https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/68 БАБУСІ, ДІДУСІ ТА ОНУКИ У ПРОЦЕСІ МІЖПОКОЛІННОЇ ПЕРЕДАЧІ ЗНАНЬ, ТРАДИЦІЙ ТА ЦІННОСТЕЙ 2021-03-22T11:38:58+00:00 Габріела Пєхачек-Огерман gabriela.piechaczek-ogierman@us.edu.pl <p>Відповідно до концепції Міда бачення світу перестає базуватися на авторитеті старшого покоління та моделях, що їх дають бабусі і дідусі. У той же час у міжпоколінній передачі культури співіснують елементи постфігуративного та префігуративного характеру. Дитина народжується та виховується в оточенні старших членів сім’ї, отримуючи знання, визнані в даній громаді як традиційні.<br>У свою чергу, навчання старших людей молодшими в основному стосується практичних навичок, пов’язаних з користуванням комп’ютером, планшетом, камерою, смартфоном тощо. Це явище також має незамінний освітній сенс. Це дає можливість провести час онукам разом з бабусею та дідусем – говорити, передавати цінності та досвід.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Габріела Пєхачек-Огерман https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/69 СУБКУЛЬТУРНИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ У СВІТІ ПОПУЛЯРНОЇ КУЛЬТУРИ 2021-03-22T11:52:27+00:00 Томаш Гебель tomasz.gebel@gmail.com <p>Автор розглядає питання символічного та матеріального світу, що є наслідком існування субкультур.<br>Показує діяльність найбільш характерних молодіжних субкультур за останні десятиліття. Описує зв’язок між світом популярної культури, тобто широко доступної, масової та контркультурою. Приклади норм, моделей, цінностей та результатів окремих субкультур показують способи та шляхи протидії популярній культурі. Крім того, автор приділяє належну увагу проблемам і можливостям освіти в галузі культури субкультур.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Томаш Гебель https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/70 ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ПРИНЦИПИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИЙ ДИСКУРС 2021-03-22T12:23:08+00:00 Ольга Олексюк o.oleksiuk@kubg.edu.ua Анастасія Коваль emmarotter@meta.ua <p>Освітній процес у вищому мистецькому навчальному закладі тісно пов’язаний з розумінням художніх текстів. Викладачі разом зі студентами наповнюють власним розумінням тексти музичних творів, осмислюють їх прояв у педагогічній практиці. Герменевтика прагне до духовної інтерпретації тексту, розкриваючи його смисл і значення в універсумі культури. Виходячи з герменевтичного вчення, розуміння виступає фундаментальною основою кожного з етапів процесу інтерпретації музичного твору.<br>Стаття присвячена обґрунтуванню герменевтичних принципів інтерпретації музичного твору в освітньому процесі вищого мистецького навчального закладу. До таких принципів ми відносимо наступні: будь-яке місце у тексті можна зрозуміти тільки на основі усього матеріалу в цілому, виходячи із заданого контексту (герменевтичне коло); герменевтична інтерпретація формується з розуміння музичного твору із його застосуванням у власному досвіді; інтерпретація тексту проводиться з метою реалізації його смислу і функцій. Інтерпретуючи музичний твір з герменевтичних позицій, музикант-виконавець реалізує особистісні емоції, почуття, прагнення, ідеали, шляхом вираження загальнолюдських цінностей.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Ольга Олексюк, Анастасія Коваль https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/50 ПЕДАГОГІКА МАЙБУТНЬОГО 2021-03-19T15:49:54+00:00 Богуслав Сліверський boguslaw.sliwerski@uni.lodz.pl <p>Погляд на педагогіку, принаймні в декількох можливих контекстах, безсумнівно, пов’язаний із відчуттям деяких станів та досвіду тих, хто є активними творцями цієї дисципліни, своїх дослідників або клієнтів.<br>Автор пропонує розглянути три аспекти функціонування педагогіки в академічній сфері, перші два, що ведуть до її відносної «інвалідності», руйнування або аномалії з негативними наслідками цього процесу.<br>Схожість умов наукової роботи та академічної позиції педагогів не забезпечують автоматичного їхнього співробітництва в останній з пропонованих вимірів педагогіки – педагогіки надії чи надії, пов’язаної з педагогікою.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Богуслав Сліверський https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/51 ПРОБЛЕМИ ВЗАЭМОДІЇ ФІЛОСОФІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ В ПЕДАГОГІЦІ 2021-03-19T16:35:00+00:00 Володимир Бондар ipp_npu@ukr.net <p>У статті здійснено екскурс становлення та поетапного розвитку методології наукового пізнання як науки в безпосередній взаємодії з науковою філософією: її статусом, функціями, подібністю і відмінністю в їх методологічній значущості. Розкривається вплив філософії, логіки науки і наукового пізнання на подальший розвиток методології як науки. Здійснено порівняльний аналіз предмета, методу, структури та функцій філософії та методології як наук, розкрито роль їх взаємопроникнення як фактора взаємозбагачення. Дискусії з цих питань досих пір тривають на користь цих наук та їх застосування у здійсненні теоретичних, емпіричних і прикладних досліджень.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Володимир Бондар https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/52 МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТОЛОГІЇ 2021-03-19T17:08:14+00:00 Світлана Сисоєва s.sysoieva@kubg.edu.ua <p>У статті показано, що розширення предметного поля сучасної педагогіки вимагає досліджень, які виходять за межі дисциплінарних і набувають ознак між- та мультидисциплінарності; новий якісний рівень досліджень в галузі освіти можливо забезпечити на засадах освітології як наукового напряму інтегрованого дослідження сфери освіти, що зосереджує увагу на об’єктах та явищах з «жорстким» та широким типом міждисциплінарності, які виходять за межі усталеного предмета педагогіки; визначено критерій розмежування педагогічних досліджень й досліджень в галузі освітології (наук про освіту) – «тип міждисциплінарнос- ті дослідження».</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Світлана Сисоєва https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/53 ПЕДАГОГІКА ВІЛЬНОГО ЧАСу: СОцІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 2021-03-19T17:28:23+00:00 Григорій Хоружий g.khoruzhyi@gmail.com <p>Автор розглядає поняття вільного часу та його такі функції, як: рекреаційна, розвиток особистості, задоволення потреб, комунікаційна, передача життєвого досвіду. Приділяється увага розвитку дітей та молоді.<br>У цьому зв’язку досліджується виникнення та становлення педагогіки вільного часу, зокрема у Німеччині та Австрії, а також підготовка фахівців для даної сфери. Цікавою є рефлексія щодо соціокультурної анімації у Франції, Швейцарії та країнах Латинської Америки. В статті вивчається також досвід США та ФРН з питань реалізації «концепції різноманітності».</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Григорій Хоружий https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/54 НАВЧАННЯ ЯК ОСВІТНІЙ ПРІОРИТЕТ? 2021-03-19T17:54:16+00:00 Малгожата Каміньська gosiam0@poczta.onet.pl <p>Людина повинна навчатися у школі умінням знаходити необхідну інформацію, здобувати нові знання і моделювати способи їх застосування у реальному житті. Школа має сприяти формуванню особистостей із стратегічним і критичним мисленням, які здатні до досліджень. Чи навчання у польській школі дозволяє вирішувати такі завдання? Що потрібно змінити, щоб якомога швидше інтегруватися в процес адаптації до реальних потреб, що стосуються соціально-економічної сфери? Що можна вважати за позитивні симптоми змін у роботі та освіті людей у Польщі, Європі та в усьому світі? Автор тексту намагається сформулювати суб’єктивні відповіді на задані питання, спираючись на власні роздуми та висновки зі спостережень навколишньої дійсності, а також прослухавши результати освітніх досліджень та висловлювання аналітиків і дослідників з обраної проблеми.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Малгожата Каміньська https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/55 ФІЛОСОФСЬКА ПЕДАГОГІКА ЯК КРИТИКА І САМОКРИТИКА: НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД 2021-03-19T18:14:33+00:00 Марія Култаєва mariya_kultaeva@i.ua <p>В статті розглядаються тенденції еволюції філософської педагогіки в німецькій теоретичній традиції.<br>Перехід від нормативних теорій до функціонально-структурних аналізується на матеріалі нормативних теорій неогегельянства (Е. Шпрангер, Т. Літт), а також теорії напівосвіти Т.&nbsp;Адорно, де напівосвіта представлена як форма відчуження освіти і сприяє її перетворенню на антиосвіту. Один з альтернативних варіантів філософської педагогіки на засадах теорії самореферентних соціальних систем пропонується А. Тремлем. Показано, що критика і самокритика різних філософсько-педагогічних конструктів надає для імпульси розвитку філософської педагогіки як рефлексії внутрішньої логіки практик навчання і виховання із урахуванням викликів глобалізації.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Марія Култаєва https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/65 ОСВІТНІ ЗМІНИ В ПОЛЬЩІ ПІСЛЯ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ – НАЙВАЖЛИВІШІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПІСЛЯ 1989 РОКУ 2021-03-21T17:48:43+00:00 Анна Шафранська annagajdzica@interia.eu <p>Очікувалося, що трансформація політичної системи в Польщі після прориву у 1989 році суттєво змінить польську школу. Як ефект реформ, здійснених наприкінці 1980-х років, існуючий ієрархічний по- рядок із сильно централізованою владою та добре розвиненою системою контролю та нагляду було змінено демократичним порядком. Очікувалося, що результати цих перетворень будуть розглядатися у всіх сферах життя, включаючи освіту. Тому зміни мали на меті впливати на існуючу модель професійної підготовки вчителів, яка могла б сприяти здійсненню багатьох широких змін у їх професійній сфері. Проте, не всі трансформації виявилися цілеспрямованими, тому викликали багато нових, часто хвилюючих явищ.<br>Положення вчителів у Польщі багато в чому визначається політичною діяльністю. Хоча політична систе- ма змінилася, введені реформи переважно носять політичний характер.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Анна Шафранська https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/66 МЕДИЧНЕ ПРАВО: ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ 2021-03-21T18:05:53+00:00 Ярослав Цехмістер Ya.Tsekhmister@gmail.com Олександра Лисенко A.Yu.Lysenko@gmail.com <p>У запропонованій статті проаналізовано досвід підготовки фахівців з питань медичного права, зокре- ма за програмами подвійного диплому в Україні та закордоном; висловлено пропозицію щодо внесення змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, за- твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №266, а саме розширення переліку найменувань спеціальностей за галуззю знань 08 «Право» спеціальністю «Медичне право»; обґрунтовано доцільність запровадження програм подвійного диплому за спеціальностями «Медицина» та «Медичне право» в Україні.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Ярослав Цехмістер, Олександра Лисенко https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/61 РОЛЬ ТА МІСЦЕ ГЕНДЕРУ У СИСТЕМІ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ 2021-03-21T13:58:28+00:00 Віталій Курило donluga@gmail.com Алла Гуцол gutsolalla@gmail.com <p>У статті висвітлено нормативно-правову базу впровадження гендерного підходу у систему освіти Республіки Білорусь; проаналізовано документи, що стосуються імплементації гендерного компоненту у діяльність закладів освіти. Вказано, що розглянутими документами передбачався контроль за процесом розвитку інституційного механізму щодо забезпечення гендерної рівності, розширення економічних мож- ливостей чоловіків та жінок, забезпечення гендерно-орієнтованої охорони здоров’я, забезпечення гендерної рівності в сімейних відносинах, протидія насильству в сім’ї та торгівлі людьми, гендерна освіта і просвіта.<br>Досліджено значення гендерної проблематики для розвитку суспільства в цілому та окремої особистості зо- крема. Акцентовано увагу на процесі соціалізації як провідному факторі розвитку гендерної самоідентифікації та прогресивності поглядів відносно гендерних питань.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Віталій Курило, Алла Гуцол https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/62 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ В ДОНБАСІ 2021-03-21T14:25:32+00:00 Сергій Савченко mail@luguniv.edu.ua <p>У статті розкрито особливості процесу соціалізації особистості в умовах гібридної війни в Донбасі; обґрунтовано ідеї щодо розвитку теорії соціалізації особистості в умовах гібридної війни шляхом оновлення й уточнення понятійно-термінологічного апарату. Доведено, що найбільш влучними для визначення негативних трансформацій в особистості внаслідок гібридної війни на сході України є поняття «абераційна соціалізація», що означає негативну, хибну соціалізацію особистості внаслідок агресивних і спотворених зовнішніх впливів, та «абераційна активність», сутність якої полягає в активності такої особистості, спрямованої на досягнення антисоціальних цілей. Пропоноване нове трактування процесу соціалізації особистості, яку представлено як трьохрівневу модель, основними складниками якої є: засвоєння соціальних норм, досвіду, цінностей, ролей, зв’язків, зразків поведінки тощо; їх відтворення завдяки власній активності; створення нового в соціальному середовищі (здатність до соціальних інновацій).</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Сергій Савченко https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/63 ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ТА ЇХНІХ РОДИН 2021-03-21T17:04:10+00:00 Уршула Клаймон-Лех urszula.klajmon-lech@us.edu.pl <p>Для людей з обмеженими можливостями та їх сімей віртуальний простір – це простір для спілкування, інформація про лікування, різні методи терапії тощо. Інтернет також є місцем для соціальної підтримки.<br>У цій статті я представляю декілька асоціації та Інтернет-груп, що об’єднують батьків дітей-інвалідів.<br>Я вважаю, що діяльність таких асоціацій є формою соціальної підтримки, а також своєрідною формою на- вчання для людей з обмеженими можливостями та їх сімей.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Уршула Клаймон-Лех https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/64 ДОГЛЯД БАТЬКА ЗА ДИТИНОЮ У СІЛЬСЬКІЙ СІМ’Ї: ДОГЛЯД ЗА ЗДОРОВ’ЯМ 2021-03-21T17:40:58+00:00 Лукаш Бартосяк noneemail@none.net <p>Стаття є частиною дослідницького проекту «Батьківські відносини в сільській місцевості». Стаття зосереджена на невеликому фрагменті проекту, пов’язаного з роллю батька в процесі виховання дитини.<br>Дії, які пов’язані з організацією побутових умов можуть бути класифіковані як критерії, що дозволяють визначити участь батьків у догляді за дітьми. Якісний аналіз зібраних матеріалів досліджень, який передує теоретичному введенню, надає сучасні знання щодо здійснення догляду за дитиною, участі батька в охороні здоров’я дітей, приготування їжі для дитини тощо.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Лукаш Бартосяк https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/76 ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НА РИНКУ ПРАЦІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 2021-03-22T17:53:25+00:00 Наталія Мосьпан monavik@ukr.net <p>Автором статті представлено аналіз сучасної ситуації попиту і пропозиції фахівців у Європейському Союзі. За основу для аналізу взяті звіти Європейської Комісії, які широко висвітлюють це питання. Дослідження присвячене вивченню питань, пов’язаних з факторами, які впливають на забезпечення відповідності між попитом і пропозицією вчителів і лікарів. Серед таких факторів виділяють приріст населення, витрат на охорону здоров’я та освіти. Результати даного дослідження можуть сприяти більш глибокому розумінню поточного стану процесу регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в Україні.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Наталія Мосьпан https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/77 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ОСВІТОЮ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ЛЮКСЕМБУрЗІ 2021-03-22T18:09:54+00:00 Олеся Самохвал samohvallesya@ukr.net <p>У статті розглянуто сутність формування та реалізації державного управління професійною освітою майбутніх фахівців туристичної сфери діяльності у Люксембурзі як передумова для оптимального функціонування і розвитку національної економіки, реалізації її мети, переходу в якісно новий стан та інтеграції до європейського освітнього простору. Визначено основні тенденції формування державно- го управління та особливості впровадження громадсько-державного управління професійною освітою Люксембургу. Проаналізовано законодавчі та нормативно-правові документи, які спрямовані на забезпечення адаптації управління національною професійною освітою до економічних та освітніх вимог сучасності.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Олеся Самохвал https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/74 АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙбуТНІХ уЧИТЕЛІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІУЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛЬЩІ ТА ЧЕХІЇ 2021-03-22T17:18:14+00:00 Євген Громов vdpu2004@i.ua <p>У статті обґрунтовується думка, що вивчення сучасних тенденцій іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії є актуальною педагогічною проблемою. Окреслені можливі напрями наукового пошуку, визначені невирішені аспекти, основні завдання, методологічна основа, наукові підходи, практичне й теоретичне значення, яке матиме дослідження для вітчизняної педагогічної науки.<br>Показано, що наукові пошуки, спрямовані на з’ясування особливостей процесу професійного становлення педагогів нефілологічних напрямів в умовах формування єдиного європейського освітнього простору, визна- чатимуть перспективи застосування досвіду східноєвропейських країн в українській педагогічній практиці.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Євген Громов https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/75 СЕМІНАРИ АНАЛІЗУ ПРАКТИК У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 2021-03-22T17:32:56+00:00 Тетяна Харченко t.kharchenko@kubg.edu.ua <p>У статті висвітлено дослідження західноєвропейських теоретиків і практиків педагогічної освіти про особливості організації семінарів аналізу практик як одного з методів розвитку й трансформації особистості вчителя-рефлексивного практика. На їх погляд, аналіз педагогічної практики є для майбутнього вчителя роботою з побудови нових теоретичних знань і роботою з формування нових практичних і професійних компетенцій. Дійшовши висновку, що рефлексивна практика – це справа швидше стану, ніж чіткої методологічної компетенції, теоретики й практики педагогічної освіти у Західній Європі стверджують, що розвиток особистості вчителя-рефлексивного практика відбувається в результаті практики й інтенсивного тренування, де студент-стажист має безліч випадків виробити сам для себе загальні схеми рефлексії й регуляції, знайти відповіді на всі проблемні питання.</p> 2017-10-01T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2017 Тетяна Харченко