ОСВІТОЛОГІЯ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia <p>Науковий журнал <strong>«Освітологія»</strong> є українсько-польським/ польсько-українським виданням, заснованим з метою розвитку нового наукового напряму інтегрованого дослідження освіти – освітології. Тематика журналу. Дослідження, висвітлені у даному виданні, розкривають методологічні засади освітології, а також ті галузі наукового знання, що складають зміст освітологічної підготовки, а саме: філософію освіти, історію освіти, соціологію освіти, культурологію освіти, освітнє право, освітню політику, управління освітою, економіку освіти.<br />Адресовано керівникам освітніх закладів всіх рівнів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам, слухачам закладів післядипломної освіти, вчителям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.<br />Науковий журнал «Освітологія» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з педагогічних та філософських наук у галузях: 011 Освітні, педагогічні науки (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019); 033 Філософія (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020).</p> <p><strong>ISSN</strong> 2412-124X (Online), ISSN 2226-3012 (Print)<br /><strong>DOI</strong> журналу <strong>10.28925/2226-3012</strong><br /><strong>Реєстраційне</strong> <strong>свідоцтво:</strong> № 20387-10187 Р від 28.11.2013<br />Видання засновано у <strong>20</strong><strong>1</strong><strong>2</strong> році.<strong><em><br /></em></strong><strong>Видавництво: </strong>Київський університет імені Бориса Грінченка.</p> <div><strong>Країна видавництва:</strong> Україна. </div> Київський університет імені Бориса Грінченка uk-UA ОСВІТОЛОГІЯ 2226-3012 <p><strong>Тип ліцензії</strong>: <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/">Creative Commons Attribution Non-Commercial</a></p> <p><span lang="UK">Автор дозволяє:</span></p> <ul> <li>поширювати — копіювати, передавати свій твір,</li> <li>змінювати — переробляти, розвивати твір.</li> </ul> <p>Умови такі:</p> <ul> <li>автор не дозволяє використовувати свій чи змінений твір з комерційною метою (Noncommercial),</li> <li>слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution). Ви повинні надати посилання на ліцензію та вказати, чи були внесені зміни. Ви можете це робити будь-яким розумним способом, але це не означає, що ліцензіат схвалює вас або ваше використання. </li> </ul> <p>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> <p>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> НАЙБІЛЬШІ ЗАГАДКИ ПРИРОДИ — ВСЕСВІТ І МОЗОК https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/1 <p>Стаття висвітлює основні ідеї польського професора Владислава Блашяка Вищої школи імені Павла Влодковича в Плоцьку щодо питання однієї із загадок Всесвіту — людського мозку, які були проголошені у 2019 р. в інавгураційному виступі.<br />Ця доповідь була виголошена перед ректором, членами Сенату, студентами Вищої школи і звернена до теми мозку людини та його функціонування. Автор поділився з присутніми своїми найновійшими дослідженнями, подав класифікації, наголосив на стрімкому розвитку технічного прогресу, який якнайтісніше пов’язаний зі структурою мозку.<br />У промові, яка є результатами наукових досліджень останніх десятиліть, професор вказує на роль революційних винаходів, які зіграли величезну роль у пришвидшенні розвитку досліджень еволюції Всесвіту та мозку. Одним із таких винаходів став телескоп. Що ж до мозку, то впровадження таких дослідницьких інструментів, як комп’ютерна томографія (1972), МРТ (магнітно-резонансна томографія ), а потім ЕЕГ (електроенцефалографія), ПЕТ (позитронно-емісійна томографія), MЕГ (магнітоенцефалографія) і, нещодавні винаходи по відстеженню стану очей. Такі відкриття в науці змусили дослідника задуматися над питанням: чи справді вже тепер знання про мозок дозволяють нам зробити навчання ефективнішим? Однак вже зараз знання про мозок людини дозволяють нам краще зрозуміти учня.<br />Науковцем наведена класифікація дітей за віковими психологічними періодами, роботою нейронів головного мозку. Вказано, що у віці 4–5 років найкраще розбудована мережа нейронів. Чотирилітня дитина є малим генієм, коли на роботу мозку йде 50 % енергії, що отрумується з харчування. Період бунтуючого підлітка вирізняється дозріванням мозку, тобто процесами зміцнення між нейронами. У цей період у підлітка домінують осередки емоцій, які з точки зору дорослих є непередбачуваними, такі, що інколи призводять до ризику.<br />Автор промови говорить про важливість знань у досягненнях нейроосвіти для того, щоб зрозуміти інколи чудні і найнесподіваніші для нас висловлювання наших учнів. Закликає до обов’язку у пильнуванні результатів найновіших досліджень над Всесвітом та над нашим мозком, бо своєю вчительською роботою освітяни робитимуть зміни в мізках своїх вихованців.</p> Владислав Блашяк Авторське право (c) 2020 Владислав Блашяк https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 2020-10-01 2020-10-01 9 6 12 10.28925/2226-3012.2020.9.1 ІНТЕГРАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ ХОСЕ ОРТЕГА-І-ГАССЕТА https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/2 <p>Стаття присвячена постатті Хосе Ортега-і-Гассета, мислителю ХХ століття, який започаткував нову школу філософії і зібрав навколо себе багато студентів. Іспанський мислитель зробив викладання та педагогіку своєю професією та покликанням життя, здобув славу «вихователя громадянина» або «політичного вихователя». Метою цієї статті є аналіз педагогічних аспектів соціальної теорії Хосе Ортега-і-Гассета. Так, педагогічні аспекти означеної теорії здебільшого орієнтовані на соціальні проблеми, ніж на метафізичні припущення. Філософія іспанського мислителя насичена глибокою педагогікою, якою він також керувався у своїй академічній роботі та громадській діяльності. Педагогіка у його теорії та праці має не лише дидактичний аспект, але, зрештою, є необхідним елементом політичної філософії, оскільки це спосіб організації суспільства та залучення людей до громадянського життя.<br />Філософські припущення цього автора, його концепція глобальної реальності значною мірою визначають його педагогіку. Філософія Ортеги-і-Гассета — це філософія, яка більше, ніж метафізика, зосереджується на проблемах соціальних обставин.<br />Стаття починається з аналізу вибраних аспектів біографії Ортеги-і-Гассета, приділяючи особливу увагу педагогічним посиланням, щоб краще показати еволюцію його поглядів та краще зрозуміти, наскільки різні ситуації «повсякденного життя» впливали на концепції, створені автором. Цей аналіз його біографії зосереджений на періоді, граничною датою якого є 1914 рік.<br />Зосереджено увагу на основних напрямах його досліджень, які визначають мислителя як представника лібералізму з чітким соціальним характером. Однак його концепцію еліти часто трактували як елітарну, близьку до консервативних установок, що стало результатом надто спрощеного тлумачення понять «маса» та «еліта» у міркуваннях іспанського філософа.</p> <p>У роботі представлені вибрані аспекти біографії Хосе Ортеги-і-Гассета, у яких приділено особливу увагу педагогічним посиланням. У такій спосіб простежено еволюцію його поглядів та різні ситуації «повсяк- денного життя», що вплинули на концепції, створені автором.<br />Наступним етапом аналізу мислительської роботи Хосе Ортеги-і-Гассета стали концепції педагогічних поглядів. Цей період формування поглядів іспанського мислителя часто згадується в літературі як період «соціальної педагогіки», оскільки в ньому автор визначає освіту як засіб зміни та вдосконалення суспільства.</p> Ярослав Хархула Авторське право (c) 2020 Ярослав Хархула https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 2020-10-01 2020-10-01 9 13 20 10.28925/2226-3012.2020.9.2 ІСТОРІЯ СВІТОВОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ТА РАЦІОНАЛЬНОГО https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/3 <p>У статті викладено результати аналізу історії музичного мистецтва у контексті взаємозв’язку емоційного й раціонального. Показано, що вся історія еволюційного розвитку світового музичного мистецтва є процесом складного, діалектичного взаємозв’язку емоційного й раціонального, детермінованого панівним філософським світоглядом конкретно-історичної епохи, що визначало змінюваність мистецьких пріоритетів, їх емоційно-інтелектуальну збалансованість або розмежування з домінуванням раціонально-опосередкованого чи емоційно-чуттєвого. Встановлено, що для первісної культури характерна синкретичність міфологічно-світоглядних уявлень первісної людини, що знайшло відбиток у фольклорній традиції; в осягненні мистецтва Античності давньогрецькими мислителями перевага надавалась розуму, що відповідало раціональній, філософсько-світоглядній орієнтації тодішнього суспільства; в епоху Середньовіччя ця тенденція закріпилась у теолого-раціоналістичних пошуках «отців церкви», що знайшло відбиток у різних жанрах церковної музики — релігійної, аскетично спрямованої, суворо регламентованої, емоційно обмеженої; для музичного мистецтва епохи Відродження, сповненого віри в необмежені можливості гармонічного розвитку людини, характерна єдність й збалансованість емоційного й інтелектуального; мистецтво епохи Нового часу позначилося появою нових художніх напрямів, серед яких — бароко й класицизм. Барочна концепція музичного мистецтва співзвучна традиції епохи Відродження у розумінні головного призначення мистецтва відображати чуттєвість реального світу; мистецтво класицизму підпорядковане суворій регламентації, зверненням до людського розуму, а не до почуттів, воно ґрунтується на «раціоналізмі», панівному на той час філософському світогляді; гармонійне поєднання емоційно-особистісних переживань із глибоким інтелектуальним осмисленням життя становить провідну рису мистецтва романтичної доби; у сучасній музичній культурі спостерігається тенденція посилення раціонального начала.</p> Людмила Ракітянська Авторське право (c) 2020 Людмила Ракітянська https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 2020-10-01 2020-10-01 9 21 28 10.28925/2226-3012.2020.9.3 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЛОЦЬКИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ (НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІЧНОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 33 ІМЕНІ ЖАНА ВАНЬЄРА ТА ДОШКІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ MAX У ПЛОЦЬКУ) https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/12 <p>У запропонованій статті автори представляють результати досліджень, які стосуються використання ресурсів інформаційних технологій, що були проведені у двох плоцьких дошкільних закладах.<br>Підкреслено важливість впровадження шляхів використання різних засобів сучасних інформаційних технологій на уроках, які здаються необмеженими. У дошкільній освіті, як і в інших галузях освіти, новітні засоби використання ресурсів інформаційних технологій виявляються дуже корисними і справляють позитивне ставлення дитини, що підвищує ефективність дидактичних та виховних взаємодій у виховному процесі. Використання сучасних технологій — це спроба досягти освітньої реформи. Це також можливість представити дітям привабливі заняття, які пришвидшують і сприяють набуттю дитиною різних навичок.<br>Закцентовано увагу на тому, що постійне користування комп’ютером дітьми може призвести до залежності, що надалі призведе до агресії, стомлення, приведення в стан розчарування, невисипання, а також втрати здоров’я, як-то, погіршення зору, виразних вад хребта, повноти, що спричиняється браком руху. Такі результати представлені численними розробками.<br>Метої статті постало завдання знайти «золотий ресурс» — відповідні способи, методи, форми введення інформаційних технологій до дидактичного процесу від початку навчання, від наймолодших років.<br>У статті представлено спробу окреслити проблеми, пов’язані із введенням використання ІКТ, та поінформувати про них.<br>Дані, отримані в результаті дослідження, висвітлюють ще одне питання: лише облаштування державних садочків не покращить якість роботи вчителів. Багато освітян досі уникають сучасних технологій (враховуючи їх вік, відсутність навичок експлуатації сучасного обладнання, вірування тощо). Молоді вчителі, охочі до роботи на основі сучасних технологій, вони набагато відкритіші до такої роботи. Тому місту важливо розглянути можливість запровадження курсів підготовки вчителів для освоєння всіх новинок. Розуміння досвідчених педагогів про необхідність змін.</p> Дорота Левандовська Даніел Кожан Авторське право (c) 2020 Дорота Левандовська , Даніел Кожан https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 2020-10-01 2020-10-01 9 113 127 10.28925/2226-3012.2020.9.12 ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ДИТИНИ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/8 <p>Запропонована стаття підкреслює важливу роль сім’ї в житті дитини, де сім’я є природнім середовищем, що сприяє правильному розвитку дитини. Це пов’язано з можливістю надання їй належного догляду, а також задоволення її найважливіших потреб. Сім’я також має великий вплив на формування та становлення дитини, її особистості, поглядів та підходу до світу.<br>Метою статті передбачено показати роль батьківських установок та їх вплив на розвиток особистості дитини. Теоретична частина пояснює поняття ставлення до особистості, поняття сім’ї, батьківське ставлення до особистості. У роботі представлені найважливіші функції сім’ї. Частина статті присвячена наведенню типології батьківських установок, включаючи правильні та неправильні. Описані також наслідки цих установок. Наведені результати опитування респондентів показали, що більшість батьків свої невдачі не переносять на дітей, однак нерідко трапляється, що дорослі виплескують негативні емоції на своїх дітей, а це призводить до того, що діти стають жертвами насильства. Підкреслено мету родинного виховання: дитина повинна вміти піклуватися про себе в подальшому житті, що підтвердили 44 % респондентів. Наведені хибні погляди батьків про те, що жорстка дисципліна, накази та заборони, а також надмірні очікування батьків від своїх дітей стануть основою гарного виховання, однак такі засоби виховання призводять до негативних наслідків у розвитку дитини, до неправильного функціонування в навколишньому середовищі, а також можуть сприяти появі невротичних симптомів у житті дітей.<br>У заключній частині статті представлені методологічні припущення власного дослідження, у якій також визначено мету та предмет дослідження; сформульовані та викладені дослідницькі проблеми. Для їх розв’язання були висунуті дослідницькі гіпотези. У наступній частині охарактеризовано зразок дослідження та детально проаналізовано отримані результати досліджень.</p> Марчін Злочяк Авторське право (c) 2020 Марчін Злочяк https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 2020-10-01 2020-10-01 9 75 85 10.28925/2226-3012.2020.9.8 ОСВІТНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/9 <p>Безпритульність є суспільним явищем, яке проявлене однаково як у Польщі, так і у всьому світі. Незважаючи на безперервний розвиток цивілізації, безпритульність не меншає, а тільки навпаки зростає. Підіймаючи тематику безпритульності, слід мати на увазі її складність та неможливість однозначного формулювання. Не менш складним завданням є розкриття головної причини, яка допомогла б загальмувати розвиток такої серйозної суспільної проблеми.<br>У статті звернено увагу на суспільне явище безпритульності та безхатька не лише з позиції відсутності постійного місця проживання, але й зважено на індивідуальні особливості особистості безхатька, враховуючи такі питання, як-то: індивідуальність емоцій та особисті схильності, специфічне ставлення до самосприйняття, ставлення до сім’ї, ставлення до стабілізації життя, здатність вирішувати екзистенційні проблеми, специфіка культурної поведінки.<br>У роботі вказано на соціальні причини безпритульності, такі як: окремі фактори, пов’язані із залежностями, розладами особистості, інвалідністю, а також важкими захворюваннями, що вимагають дорогого лікування, соціальні фактори, що виникають внаслідок сімейних конфліктів, а також у сфері соціальної патології, інституційні фактори, що залишають заклади виховання або реабілітаційний центри, струк- турні фактори, пов’язані з безробіттям, бідністю та житловими проблемами.<br>Автором статті висунуті власні припущення щодо збільшення відсотку освіченості серед безпритульних людей, якщо суспільство звертатиме увагу на безпритульних, допомагатиме у зменшенні безпритульності. Також наголошується на тому, що допомога безхатькам має бути пропонована у сферах: психологічної допомоги, яка може прояснити причини, що призвели особу до складної життєвої ситуації, у забезпеченні спеціалізованого соціального догляду, що дозволяє повернути людей, зачеплених безпритульністю до нормального функціонування в суспільстві, створення установ, які знаходитимуть для безпритульних зайнятість, робочі місця.</p> Сильвія Ковальська Авторське право (c) 2020 Сильвія Ковальська https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 2020-10-01 2020-10-01 9 86 90 10.28925/2226-3012.2020.9.9 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/10 <p>У статті розглянуто проблему практичного застосування системного підходу в процесі проведення соціально-педагогічної адаптації іноземних студентів. Дослідження поставленого питання виявило, що акультураційні заходи повинні складатися з трьох основних напрямків: психологічного, лінгвістичного та культурного, кожен з яких вимагає формування певного переліку компетенцій, що сприяють розвитку спроможності вибудовування ефективної взаємодії з представниками приймаючої країни. Ці компетенції, при об’єднанні під час практичної академічної або соціальної діяльності іноземного студента, перетворюються в компетентність, феномен, що включає в себе безліч компетенцій і спрямований на їх адекватне функціонування, що призводить до виникнення системи управління компетенціями, яку можна проаналізувати лише з використанням системного підходу. Крім того, названі напрями адаптаційної діяльності дозволили прийти до висновку, що вони також є системоутворюючими елементами підготовчого процесу, тобто системою соціально-педагогічного супроводу. Ґрунтуючись на результатах дослідження, що компетентність є системою управління компетенціями, а лінгвістична, культурна та психологічна підготовка являють собою систему адаптаційної підготовки, системний підхід визначено як «систему в системі», в якому система компетентності діє в системі акультураційної тріади: лінгвістика, культура, психологія.<br>Виявлено, що система соціально-педагогічного супроводу має певну структуру, яка характеризується чотирма рівнями акультураційної адаптації, а саме: системи супроводу іноземного студента (перший рівень), психологічної, лінгвістичної та культурної адаптації іноземного студента (другий рівень), компетентності в певних напрямках практичної діяльності іноземного студента (третій рівень), компетенцій, необхідних для формування компетентностей (четвертий рівень).</p> Ярослав Слуцький Авторське право (c) 2020 Ярослав Слуцький https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 2020-10-01 2020-10-01 9 91 100 10.28925/2226-3012.2020.9.10 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УЧНІВ ЛІЦЕЮ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИПУСКНИХ ЕКЗАМЕНІВ НА ЗДОБУТТЯ ПОЛЬСЬКОГО І МІЖНАРОДНОГО АТЕСТАТІВ) https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/11 <p>У запропонованій статті представлено аналіз професійних прагнень, їх рівнів та&nbsp;обумовленостей для&nbsp;молодих людей, які готують себе до&nbsp;дорослого життя, до&nbsp;вибору професій та&nbsp;їх представлення на&nbsp;ринку праці. Вказано на&nbsp;те, що іспит зрілості є важливим моментом у&nbsp;житті кожної молодої людини.<br>Він є своєрідною межею, по якій здобуті суспільні вміння і освітні надбання впливатимуть на пробудження і устаткування професійних прагнень, вони також дозволять у прийнятті свідомих рішень у вирішенні справ подальшої життєвої дороги. Освітня дорога починається вже з початкової школи і налічує в житті учня дванадцять років. Принципово зауважити, що за такого освітнього періоду і педагогічного впливу, можна очікувати, що учень знатиме свої сильні сторони, зацікавлення та професійні уподобання, прагнення, а відтак бачитиме окреслення своєї майбутньої життєвої дороги, і знатиме, як її реалізувати.<br>Дослідження показало, що різні навчальні програми дали різні результати знань учнів, відповідно до цих показників зроблене порівняння впливу цих відмінностей на рівень професійних прагнень учнів, описано фактичний стан створеної ситуації. На початку статті представлено термінологію і визначення професійних прагнень також їх рівні і обумовленості, що знаходять себе в різних навчальних програмах.<br>Підсумовані результати дослідження з навчання класів за різними програмами дало можливість висунути пропозиції щодо подальших освітніх перспектив. Були зроблені висновки про те, що учні в класах зі здобуттям міжнародних атестатів краще зорієнтовані у своїх професійних прагненнях, у чому їм допомагає відповідна навчальна програма. Учні цих класів продемонстрували суттєві зміни в самооцінці та мотивації до формування своїх професійних прагнень. Таких результатів могли б дійти і учні, що навчаються в класах на здобуття польських атестатів зрілості, якби їм була запропонована навчальна програма з актуалізацією на їх професійні вміння. Освітні програми для класів із польськими атестатами потребують змін до орієнтації молоді до їх професійних прагнень для планування подальшої освітньої та професійної дороги.</p> Лєна Єджеяк Авторське право (c) 2020 Лєна Єджеяк https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 2020-10-01 2020-10-01 9 101 112 10.28925/2226-3012.2020.9.11 СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/6 <p>У статті запропоновано авторську версію історико-генетичного аналізу державної політики незалежної України у галузі загальної середньої освіти. Головним інструментом-методом став історіографічний аналіз дібраних документальних, архівних, наукових, соціологічних джерел, відрефлексованих на основі історико-генетичного підходу у сув’язі з такими методами, як системний аналіз, що дає змогу забезпечити вивчення освітньої політики в її цілісності, порівняльний підхід, покладений в основу інтерпретації змін освітньої політики.<br>У часовій тяглості перших 15 років незалежності відображено розгортання державної освітньої полі- тики щодо реформування шкільної освіти України крізь діяльність МОН України. Цілі дослідження — на підставі дискурсивного аналізу масиву документальних і наукових джерел обґрунтувати провідні стратегії і тактичні кроки, програми з їх імплементації у практику середньої школи. Обґрунтовано авторське визначення поняття «тенденція в освітній політиці держави» і його відмінності від поняття «напрям освітньої політики»; уточнено «поняття освітня політика держави».<br>Доведено, що зміни стратегічних цілей в освіті є наслідком зміни політичного курсу країни. Тому перша ключова стратегія України в освіті із здобуттям суверенітету спрямовувалася на розбудову національної державності, а розвиток шкільної освіти, як і освітньої галузі у цілому, вмотивовано набув націєтворчого спрямування. Стратегія і тактичні завдання з її реалізації були проголошені у такому першому важливому документі, як «Державна національна програма «Освіта» : Україна ХХІ століття» (1993). Переважна більшість закладених у ній ідей щодо розвитку національної школи не втратили значення й донині. Хоча фінансово-економічні труднощі перехідного періоду в Україні у 1990-і роки не дали змоги реалізувати заплановані зміни, що за дослідженнями зарубіжних учених є поширеним явищем й у світовому вимірі освітніх реформ (P. Burch (2007), N. D. Jei (2016), F. Nordin (2017), документи Європейської Комісії (2012), однак націо- нальний вектор розвитку освіти утвердився в Україні.<br>Розкрито формування на межі віків і прийняття наступної стратегії розвитку української освіти, утому числі і шкільної — це євроінтеграційний політичний напрям розвитку країни, а отже і її освітньої галузі. Ця стратегія була сформульована у&nbsp;наступному важливому документі&nbsp;— Національній доктрині розвитку освіти «Україна у&nbsp;ХХІ&nbsp;столітті» (2001). Спроектовані напрями здійснення реформ у&nbsp;напрямі євро- інтеграції поєднувалися з&nbsp;гуманістичною стратегічною лінією на&nbsp;розвиток людини як найвищої цінності суспільства, а&nbsp;науки і&nbsp;освіти&nbsp;— як рушіїв національного суспільного прогресу.</p> Наталія Дічек Авторське право (c) 2020 Наталія Дічек https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 2020-10-01 2020-10-01 9 46 60 10.28925/2226-3012.2020.9.6 РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСІВ: РЕСУРСИ ТЕХНОЛОГІЇ «КЛАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/7 <p>Стаття присвячена питанню розбудови ефективного освітнього середовища з інклюзивною формою навчання. Одним з важливих складників ефективності такого середовища ми вважаємо розвинений у вчителя та учнів класу емоційний інтелект. Нами проаналізовано різноаспектні дослідження емоційного інтелекту як чинника успіху у навчальній діяльності, соціальному розвитку учнів, а також методичні напрацювання дослідників щодо технології «Класний менеджмент» у контексті формування певних рис емоційної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти. Головною спрямованістю нашої статті є систематизація ресурсів «Класного менеджменту» як засобу впливу на формування емоційного інтелекту учнів інклюзивних класів, а також перевірка дієвості цього впливу стосовно кожного структурного компонента емоційного інтелекту. У своїй роботі ми спираємося на Нову багаторівневу модель емоційного інтелекту (Drigas &amp; Papoutsi), яку ми модифікували у відповідності до психологічних особливостей учнів початкової школи. До кожного рівня цієї Моделі нами підібрано методи впливу з ресурсної бази технології «Класний менеджмент». Наше дослідження, що охоплює 6 класів державних і 5 класів приватних шкіл, проводилося з використанням методів: прогнозування, опитування, напівструктуроване інтерв’ю, критеріальне оцінювання, педагогічний експеримент, аналіз продуктів діяльності, неперервний експертний коучинг. Критерії для оцінювання стану освітнього середовища розроблено експертами з опорою на групи ресурсів класного менеджменту, що сприяють формуванню соціально-емоційних якостей учнів. Педагогічний експеримент тривав 8 місяців та полягав у цілеспрямованому навчанні педагогів та неперервному експертному коучингові здійснюваного ними освітнього процесу. Отримані результати експерименту свідчать про позитивну динаміку щодо компетентності педагогів у використанні ресурсів середовища для формування емоційного інтелекту учнів та розбудови атмосфери емоційного благополуччя у класі, що дає змогу підвищити технологічність педагогів у практиці впровадження дієвого й сприятливого для усіх учасників освітнього процесу у закладі освіти.</p> Тетяна Скрипник Данута Аль-Хамісі Олена Мартинчук Каріна Бірюкова Авторське право (c) 2020 Тетяна Скрипник , Данута Аль-Хамісі , Олена Мартинчук , Каріна Бірюкова https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 2020-10-01 2020-10-01 9 61 74 10.28925/2226-3012.2020.9.7 ЕВОЛЮЦІЯ ОСВІТНІХ ПАРАДИГМ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/4 <p>У статті здійснено аналіз феномену освітньої парадигми як філософської і&nbsp;як&nbsp;педагогічної категорії.<br>Зазначено вагомість освітніх парадигм для&nbsp;модернізації та&nbsp;розвитку освітньої сфери як каталізатора зрушень та&nbsp;якісних перетворень у&nbsp;ній.<br>Метою статті стало методологічне обґрунтування освітньої програми в контексті сучасних трансформаційних перетворень у соціумі.<br>Зосереджено увагу на&nbsp;дефініціях «парадигма», «педагогічна парадигма», «освітня парадигма». Наведено дискурс науковців щодо зазначених понять та&nbsp;з’ясовано спільні та&nbsp;відмінні змістові відтінки між&nbsp;ними.<br>Виокремлено та&nbsp;згруповано різні типи освітніх парадигм в&nbsp;залежності від&nbsp;цілей, які вони несуть у&nbsp;своєму змісті.<br>До проведеного аналізу, зазначено, що освітня парадигма завжди, в будь-яку історичну епоху виступає в ролі парадигмальної ідеї розвитку освіти. Акцентовано на тому, що місія педагогіки полягає в зміні та динаміці освітньої парадигми, як такої, що надає підґрунтя інноваційним підходам щодо розвитку освітньої галузі, змісту та організації навчання і взаємодії основних суб’єктів освіти.</p> <p>Зауважено, що в&nbsp;педагогіці бракує метасистемних теорій, системи взаємоузгоджених понять і&nbsp;катего- рій, а&nbsp;натомість домінують емпіричні висновки.<br>Новою інноваційною освітньою парадигмою зазначено — синергетичну. Освіту можна вважати синергетичною системою, процеси самоорганізації якої цілком доцільно описати такими категоріями, як: біфуркації, флуктуації, аттрактори, дисипативні структури та ін.<br>Зазначено, що розуміння синергетичної парадигми та&nbsp;взаємопов’язаних з&nbsp;нею методик є дискусійним полем. Доведено, що ця обставина призводить до&nbsp;перегляду усталених, традиційних уявлень про&nbsp;освіту, та&nbsp;є підґрунтям до&nbsp;якісних змін у&nbsp;її розвитку.</p> Ніна Батечко Микола Михайліченко Авторське право (c) 2020 Ніна Батечко , Микола Михайліченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 2020-10-01 2020-10-01 9 29 37 10.28925/2226-3012.2020.9.4 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/5 <p>У статті обґрунтовано нагальну потребу модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема економістів, у контексті завдань глобального сталого розвитку; обґрунтування здійснене на основі аналізу проблем глобального сталого розвитку, завдань, які повстали перед освітою як вагомим чинником, що впливає на сталий розвиток.<br>У науковому аналізі проблеми показано, що при&nbsp;висвітленні порушеної проблеми автори найчастіше зосереджують увагу на&nbsp;екологічних і&nbsp;ресурсно-економічних питаннях, інколи на&nbsp;демографічних чинниках.<br>Зважаючи на виняткову важливість еколого-економічних аспектів, до чинників, які впливають на глобальний сталий розвиток, автор відносить: діяльність інституту освіти, реалізацію ним своєї провідної випереджальної превентивної функції — підготовки фахівців до дотримання принципів забезпечення сталого розвитку у своїй професійній діяльності. Освіта є вагомим потенціалом сталого розвитку суспільства.<br>Її роль полягає у прогнозуванні, формуванні та розвитку впродовж життя професійної компетентності майбутніх фахівців, виробленні енергоефективного стилю професійної діяльності. Значною мірою це стосується професійної підготовки фахівців для економічної галузі, оскільки більшість глобальних екологічних проблем, які гальмують сталий розвиток, мають економічне коріння. За таких умов виникає необхідність модернізації професійної підготовки фахівців, зокрема економістів, у контексті завдань глобального сталого розвитку.<br>Зроблено висновок, що вирішення завдань глобального сталого розвитку в освіті повинно включати: розвиток екологічної культури учнів та студентів, екологізацію навчальних курсів у закладах середньої й вищої освіти, у системі післядипломної освіти фахівців; вивчення майбутніми фахівцями новітніх технологій й методів запобігання й попередження екологічних катастроф; запровадження нових напрямів професійної підготовки фахівців; запровадження підготовки фахівців з циркулярної економіки (зеленої економіки, економіки замкненого циклу) в Україні.</p> Олексій Сисоєв Авторське право (c) 2020 Олексій Сисоєв https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ 2020-10-01 2020-10-01 9 38 45 10.28925/2226-3012.2020.9.5