ОСВІТОЛОГІЯ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia <p><strong>Засновник: </strong><a href="http://kubg.edu.ua/">Київський університет імені Бориса Грінченка</a></p> <p><strong>Видавництво:</strong><strong> </strong>Київський університет імені Бориса Грінченка.</p> <p><strong>Країна видавництва:</strong> Україна. </p> <p><strong>Періодичність</strong> : 1 раз на рік (жовтень)</p> <p>Науковий журнал <strong>«Освіт</strong><strong>ологія»</strong> є українсько-польським виданням, заснованим з метою розвитку нового наукового напряму інтегрованого дослідження освіти – освітології.</p> <p><strong>Тематика журналу</strong>. Дослідження, висвітлені у даному виданні, розкривають методологічні засади освітології, а також ті галузі наукового знання, що складають зміст освітологічної підготовки, а саме: філософію освіти, історію освіти, соціологію освіти, культурологію освіти, освітнє право, освітню політику, управління освітою, економіку освіти.</p> <p><strong>Цілі журналу</strong>: оприлюднення, підтримка та популяризація наукових досліджень в галузі освітології та створення відкритої міждисциплінарної платформи для обміну думками щодо новітніх досліджень за тематикою журналу.</p> <p>Журнал адресовано керівникам освітніх закладів всіх рівнів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам, докторантам, слухачам закладів післядипломної освіти, вчителям, здобувачам вищої освіти, усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.</p> <p><strong>ISSN</strong> 2226-3012 (Print)</p> <p><strong>e-ISSN</strong> 2412-124X (Online),</p> <p><strong>DOI</strong> журналу <strong>10.28925/2226-3012</strong></p> <p>Видання засновано у <strong>2012</strong> році.</p> <p><strong>Реєстраційне</strong> <strong>свідоцтво:</strong> № 20387-10187 Р від 28.11.2013 р.</p> <p><strong>Журнал видається </strong><strong>за кошти авторів</strong><strong> та розповсюджується безкоштовно.</strong></p> uk-UA <p><strong>Тип ліцензії</strong>: <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/">Creative Commons Attribution Non-Commercial</a></p> <p><span lang="UK">Автор дозволяє:</span></p> <ul> <li>поширювати — копіювати, передавати свій твір,</li> <li>змінювати — переробляти, розвивати твір.</li> </ul> <p>Умови такі:</p> <ul> <li>автор не дозволяє використовувати свій чи змінений твір з комерційною метою (Noncommercial),</li> <li>слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution). Ви повинні надати посилання на ліцензію та вказати, чи були внесені зміни. Ви можете це робити будь-яким розумним способом, але це не означає, що ліцензіат схвалює вас або ваше використання. </li> </ul> <p>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> <p>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</p> h.kalinicheva@kubg.edu.ua (Калінічева Галина Іванівна) b.lomachynskyi@kubg.edu.ua (Bohdan) Sun, 31 Oct 2021 00:00:00 +0000 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ЦІЛЯМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ФІНЛЯНДІЇ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/145 <p>У статті наведено аналіз досвіду Фінляндії щодо підготовки фахівців з циркулярної економіки у відповідності з цілями національної економіки, спрямованої на перехід до нової економічної моделі. Такий аналіз зроблено на основі вивчення автентичних джерел, зокрема нормативно-правових документів ЄС та Фінляндії, економічних звітів, публікацій та методичних рекомендацій щодо підготовки фахівців з циркулярної економіки, розроблених Фінляндією.<br>Показано, що Фінляндія є однією з перших країн у світі, яка почала трансформацію національної економіки для переходу до циркулярної моделі, а також розпочала впроваджувати принципи циркулярної економіки на всіх рівнях освіти з 2017 року. Незважаючи на короткий термін, Фінляндія змогла накопичити певний освітній досвід та поширювати його серед інших країн.<br>Зроблено висновок, що фінський досвід передбачає трансформацію вищої освіти щодо підготовки фахівців з циркулярної економіки у відповідності з цілями національної економіки, спрямованої на перехід до нової економічної моделі. Така трансформація вищої освіти передбачає активне залучення роботодавців до процесу підготовки фахівців з циркулярної економіки через розроблення проєктів.<br>Зауважено, що важливими аспектами дидактики та освіти з циркулярної економіки є розвиток у здобувачів вищої освіти системного мислення та інноваційних компетентностей, а також залучення студентів до мережевого обміну досвідом (networking) між усіма учасниками освітнього процесу, зокрема студентів, викладачів та усіх інших зацікавлених сторін.</p> Олексій Сисоєв Авторське право (c) 2021 Олексій Сисоєв https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/145 Sun, 31 Oct 2021 00:00:00 +0000 ПРОГРАМИ ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ЗВО США https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/146 <p>У статті проведено аналіз програм освітньо-культурного характеру, що застосовуються в практичній діяльності американських ЗВО під час адаптаційної підготовки іноземних студентів. Метою статті стало дослідження даних програм для формулювання потенційних напрямів розвитку системи адаптаційної підготовки іноземних студентів у ЗВО України. Акцентовано увагу на тому, що культурна підготовка представників інших держав є важливим компонентом формування компетентності міжособистісної взаємодії. Однак, найбільш ефективним є одночасне використання культурних і освітніх програм, що дозволить виконувати швидкий перехід від теоретичної складової до практичної і навпаки.<br>Виділено напрями освітньо-культурного характеру, що повинні імплементуватися в український освітній простір адаптаційної підготовки іноземних студентів, серед яких: розвиток навичок комунікаційної взаємодії, застосування методики історико-соціального занурення, залучення іноземних студентів до організації свят країни перебування, створення можливостей іноземним студентам старших курсів ділитися досвідом подолання соціокультурних проблем.</p> Ярослав Слуцький Авторське право (c) 2021 Ярослав Слуцький https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/146 Sun, 31 Oct 2021 00:00:00 +0000 ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/147 <p>Стаття презентує обґрунтування особливостей становлення і розвитку корпоративної освіти Польщі у другій половині ХХ – початку ХХІ століття.<br>З’ясовано визначення дефініції «корпоративна освіта» в контексті освіти дорослих. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення корпоративної освіти у Польщі. Встановлено такі особливості становлення та розвитку корпоративної освіти у Польщі другої половини ХХ – початку ХХІ століття як: прослідковується централізація управління закладів освіти та ідеологічна заангажованість змісту навчання; відбувається відхід від адміністративно-командного методу в управлінні закладами формальної освіти, розповсюджується децентралізація освіти, закладаються підвалини демократизації корпоративної освіти у Польщі; виникає нормативна база щодо широкої автономії закладів неформальної корпоративної освіти, проходить адаптація нормативно-правових основ освітньої галузі до норм Європейського Союзу, корпоративна освіта Польщі стає орієнтованою на європейські освітні норми та професійні стандарти.</p> Андрій Філатов Авторське право (c) 2021 Андрій Філатов https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/147 Sun, 31 Oct 2021 00:00:00 +0000 ТАДЕУШ ЛЕВОВИЦЬКИЙ У НАУКОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/137 <p>У статті розглядається діяльність професора Тадеуша Левовицького щодо становлення й розвитку польсько-українських відносин в освіті, науковому педагогічному просторі, які розпочалися від встановлення незалежності України.<br>Розкриваються основні риси професора Т. Левовицького як вченого, організатора освіти й громадського діяча Республіки Польща, його діяльність у міжнародному й польському науковому просторі, зокрема його взаємодія з Національною академією педагогічних наук України. Показано, що сферою особливо активної міжнародної співпраці професора Т. Левовицького завжди були спільні польсько-українські проєкти, до яких долучалися не лише провідні вчені, а й широке коло науковців і викладачів закладів вищої освіти Києва, Варшави, Кракова, Радома, Житомира, Хмельницького, Львову та інших міст, що сприяло постійному обміну досвідом щодо вирішення проблем розвитку освіти в умовах цивілізаційних змін в обох країнах. Проаналізована педагогічна спадщина вченого, її значення для розвитку освіти, професійної підготовки вчителя, досліджень проблем освітології та міжкультурної освіти в Україні.</p> Віктор Огнев’юк, Світлана Сисоєва Авторське право (c) 2021 Віктор Огнев’юк, Світлана Сисоєва https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/137 Sun, 31 Oct 2021 00:00:00 +0000 ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ДОБУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/144 <p>Статтю присвячено етичним проблемам дистанційного навчання як виклику, з яким стикнулася освіта під час пандемії COVID-19. Автор розглядає морально- ціннісні аспекти дистанційного навчання на різних рівнях – від проблем міжнародного характеру до індивідуальної комунікації між викладачем та студентом. Коло проблем, що стосуються етичної складової дистанційного навчання, доволі широке: цифрова нерівність, цифрова грамотність, педагогічні взаємини між «цифровими аборигенами» та «цифровими іммігрантами», особливості використання цифрового матеріалу тощо. У статті акцентується, що цифровізація освіти вимагає високого рівня відповідальності й довіри від усіх учасників навчального процесу. Найважливішою умовою етичної поведінки є обізнаність з цифровим етикетом та дієвість штрафних санкцій при його порушенні чи заохочень за його дотримання: відповідність етичним стандартам є фундаментальною умовою успіху у форматі дистанційного навчання.</p> Марія Чікарькова Авторське право (c) 2021 Марія Чікарькова https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/144 Sun, 31 Oct 2021 00:00:00 +0000 ВИЩА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/140 <p>У статті охарактеризовано поняття «цінність», «ціннісні орієнтації»; подана узагальнююча класифікація цінностей. На основі результатів загальнонаціональних соціологічних опитувань визначено пріоритетні базові цінності української молоді; показано її ставлення до поточної політичної та соціально-економічної ситуації в країні, гострих проблем суспільства; окреслено рівень її громадської активності.<br>З’ясовано роль освіти як одного з домінуючих чинників формування загальнолюдських і громадянських цінностей особистості; розглянуто проблему виховання студентства як складової навчально-виховного процесу закладів вищої освіти. Обґрунтовано визначальну роль соціально-гуманітарних дисциплін у вихованні активної громадянської позиції студентської молоді. Виділено основні методи навчання, що сприяють морально-етичному та громадянському розвитку студентів.<br>Зроблено висновок, що на основі отриманих у вищій школі знань і набутих компетентностей молода людина формує свої ціннісні ставлення до світу, усвідомлене сприйняття процесів державотворення, адекватне ставлення до поточних суспільно-політичних подій.</p> Олена Любовець Авторське право (c) 2021 Олена Любовець https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/140 Sun, 31 Oct 2021 00:00:00 +0000 УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЦІННОСТІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ПОГЛЯД СТУДЕНТІВ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/141 <p>У статті на основі власного експериментального дослідження проведений порівняльний аналіз ставлення студентів українських і польських закладів вищої освіти до університетських цінностей. Наголошено, що морально-етичні цінності академічної культури, сформульовані в «Декларації етичних цінностей і принципів вищої освіти в Європі», реалізуються в усіх аспектах діяльності європейських університетів, зокрема польських. Україна, стратегічною метою якої є входження до Європейського Союзу, реформує систему освіти відповідно до цінностей Європейського простору вищої освіти. Акцентовано, що система спільних цінностей, відносин, норм, звичок, традицій, форм поведінки і ритуалів, не тільки задекларованих, а й підтриманих усіма членами університетської спільноти, є важливим елементом унікальної корпоративної культури закладу вищої освіти, що визначає його організаційний успіх, сприяє підвищенню якості освіти. Дослідження, проведене на основі опитування студентів Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка і педагогічного факультету Єзуїтського університету Ігнатіанум, виявило, що польські студенти виявляють більшу прихильність до європейських цінностей, які задекларовані і послідовно впроваджуються в Європейському просторі вищої освіти; українські студенти більшою мірою орієнтовані на індивідуальні цінності. Ці результати підтверджують відмінності у політично-аксіологічному статусі двох країн.</p> Олена Проценко, Оксана Бульвінська, Ольга Мельниченко, Ярослав Хархула Авторське право (c) 2021 Олена Проценко, Оксана Бульвінська, Ольга Мельниченко, Ярослав Хархула https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/141 Sun, 31 Oct 2021 00:00:00 +0000 ФОРМУВАННЯ ПРАКСЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ СТОМАТОЛОГІЇ: МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/142 <p>У статті розкрито зміст, визначено компоненти і етапи розвитку мотиваційної готовності майбутніх магістрів стоматології до професійної діяльності у контексті формування праксеологічної компетентності. Надано визначення поняттю мотиваційна готовність майбутніх магістрів стоматології до професійної діяльності як динамічне особистісне утворення, яке характеризується сформованістю професійно важливих якостей, усталеністю внутрішніх мотивів до вибору професії і кінцевих цілей професійної підготовки та зовнішніх – привабливість професії у контексті життєзабезпечення особистості і фахової самореалізації. Охарактеризовано компоненти мотиваційної готовності майбутніх магістрів стоматології, зокрема представлені результати опитування серед випускників стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, що визначили комплекс мотивів, які сприяють формуванню готовності до виконання практичної діяльності. Розкрито орієнтаційний, синергетичний та коригуючий етапи мотиваційної готовності майбутніх магістрів стоматології. Доведено, що наявність стійких професійних мотивів у майбутніх стоматологів сприяє успішному оволодінню ними майбутньою професійною діяльністю і формуванню мотиваційної готовності до неї.</p> Ірина Скрипник, Ярослава Кульбашна, Валерія Захарова Авторське право (c) 2021 Ірина Скрипник, Ярослава Кульбашна, Валерія Захарова https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/142 Sun, 31 Oct 2021 00:00:00 +0000 ВАЖЛИВІСТЬ БАБУСЬ І ДІДУСІВ ДЛЯ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ У СІМ’Ї З ДЕКІЛЬКОХ ПОКОЛІНЬ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/143 <p>Незважаючи на зміни в моделі сучасної сім’ї, великі сім’ї продовжують функціонувати. Їх роль та функції є значними завдяки контактам між поколіннями, які опираються на взаємодію. Предметом міркувань, викладених у цьому дослідженні, є важливість третього покоління в житті першого в когнітивній, поведінковій, емоційній та соціально-економічній сферах. Значення бабусь і дідусів для онуків полягає у взаємній користі та задоволенні від присутності у житті найближчих людей.</p> Катажина Олевничак Авторське право (c) 2021 Катажина Олевничак https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/143 Sun, 31 Oct 2021 00:00:00 +0000 ЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ІДЕЙНО-ЦІННІСНА МОТИВАЦІЯ ТА ВИМОГИ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/138 <p>Автори здійснюють актуалізацію доцільності вивчення дисциплін світоглядно- аксіологічного спрямування, передусім етики, в системі вищої освіти, апелюючи як до конкретних ціннісних викликів сьогодення, так і до тих цілей системи навчання та цілісного формування особистості, котрі закладені в ідею університетської освіти як такої. На ґрунті аналізу європейського дискурсу щодо значущості вивчення етики здобувачами різних спеціальностей констатується, що в українських реаліях дисципліни, покликані формувати навички прийняття морально слушних рішень (у міжособистісному і в професійному контексті спілкування), інтенсивно зникають з навчальних планів багатьох освітніх програм. Осмислюючи нагальну потребу долучення студентів до осмисленого аналізу критеріїв морально належного, а також до вивчення основ корпоративної й професійної етики, автори аргументують як концептуальну, так і методичну виправданість активнішого повернення / впровадження етичної компоненти в освітні програми підготовки фахівців і гуманітарних, і природничо-технічних спеціальностей. Аналіз враховує й компетентності, які програмуються затвердженими в Україні стандартами вищої освіти ряду спеціальностей.</p> Ірина Горохолінська, Олександр Бродецький Авторське право (c) 2021 Ірина Горохолінська, Олександр Бродецький https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/138 Sun, 31 Oct 2021 00:00:00 +0000 ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/139 <p>Актуалізовано проблему забезпечення якості вищої освіти для підготовки інноваційного людського капіталу, який сприяє підвищенню глобальної конкурентоспроможності України. Мета статті полягає у визначенні напрямів забезпечення якості вищої освіти для створення дієвих механізмів підвищення якості людського капіталу в університетському середовищі. Акцентовано увагу на глобальних викликах, детермінованих розбудовою цифрової економіки, пандемією<br>COVID-19, інтернаціоналізацією освітнього простору. Проаналізовано проблеми неузгодженості системи вищої освіти та ринку праці в Україні, з’ясовано причини безробіття осіб з вищою освітою, трудової та освітньої міграції. Вказано на необхідність системної модернізації та випереджального розвитку університетської освіти. Наголошено на необхідності безперервної освіти упродовж життя та формування нових компетентностей і неспеціалізованих, міжпрофесійних навичок (soft skills) задля підвищення конкурентоспроможності фахівців та якості людського капіталу. Запропоновано напрями забезпечення якості вищої освіти задля оптимізації внеску людського капіталу в інтелектуально-інноваційний потенціал країни.</p> Галина Калінічева Авторське право (c) 2021 Галина Калінічева https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ https://osvitologia.kubg.edu.ua/index.php/osvitologia/article/view/139 Sun, 31 Oct 2021 00:00:00 +0000