Вимоги до оформлення статей

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ

 

Формат сторінки: А4, книжкова.

Шрифт: Times New Roman

Абзацний відступ: 10 мм

Поля: верхнє, нижнє, ліве – 20 мм, праве – 10 мм

Обсяг: від 0,5 до 1 д.а. ( від 20 000 до 40 000 знаків)

Мова статті: українська, польська/

Використання знаків та символів:

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ

 

УДК (вирівнювання зліва)

 

Автор (ім’я, прізвище, виділення жирним)

ORCID iD (персональний код, який (за відсутності) можна отримати, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register)

Інформація про автора (науковий ступінь, вчене звання, повна назва місця роботи: посада, кафедра (відділ, лабораторія), факультет (інститут), заклад вищої освіти (наукова установа); повна адреса установи: вулиця, номер будинку, індекс, місто, країна; e-mail автора.

Уся інформація про автора подається з вирівнюванням зліва 

Назва статті (великими буквами, напівжирним, вирівнювання по центру)

 

Анотація (1500–1800 знаків) повинна містити інформацію про цілі, методи, результати дослідження та висновки без структурування за цими параметрами.

Ключові слова (5–7, розділені крапкою з комою), курсив.

 

© Прізвище та ім’я, рік

 

Текст статті (структура статті має відповідати міжнародним науковим вимогам і включати наступні елементи):

Вступ (з обов’язковим висвітленням актуальності і важливості дослідження та аналізом останніх досліджень і публікацій за останні 5–10 років).

Мета (завдання) дослідження.

Методологія (методи дослідження – кількісні і якісні; учасники експерименту; процедура дослідження; засоби збирання та оброблення даних). Методологія повинна бути викладена ясно і чітко, щоб інші науковці могли нею скористатися, у разі потреби, для проведення подібного дослідження.

Результати (можуть бути подані з підзаголовками). Бажано подати результати дослідження з таблицями, діаграмами, графіками, малюнками. Проте не допускається дублювання інфографіки текстом.

Обговорення (порівняння авторських даних з попередніми дослідженнями, зокрема з тими, що були проаналізовані в огляді наукової літератури у Вступі, із зазначенням нових отриманих результатів. Слід зазначити обмеження дослідження (якщо є). 

Висновки (узагальнення ключових моментів дослідження, що відповідають меті і завданням).

Перспективи подальших досліджень (нові методи пояснення, майбутні напрями дослідження).

 

Список використаної літератури. Не менше 20 джерел, 50% яких мають DOI. Не менше 30% мають складати статті із журналів, що входять до Scopus і Web of Science. Українські джерела не перевищують 30%. Список джерел оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015. Презентаційні матеріали ДСТУ 8302:2015 (http://npo.kubg.edu.ua/public/journals/677/dstu.pdf).

 

References оформлений відповідно до APA style 7. Презентаційні матеріали АРА (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples). Усі джерела кирилицею слід транслітератувати (використовувати онлайн-сервіс (http://translit.kh.ua/?passport), а також подати переклад англійською в квадратних дужках.

 

Назва статті, Прізвище Ім’я, інформація про автора, Анотація, Ключові слова – рос. мовою

 

Назва статті, Прізвище Ім’я, інформація про автора, Анотація, Ключові слова – англ. мовою.

Вимоги до оформлення структурних елементів статті

 

Внутрішньотекстові посилання за стилем APA: посилання оформлюється у круглих дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка, на яку посилаєтесь. Приклад: (Коваленко, 2016, с. 14).

 

Таблиці, рисунки та інші нетекстові об’єкти розміщуються в середині тексту. Вони повинні бути пронумеровані і підписані. Рисунки підписуються в центрі під рисунками (Рисунок 1. Назва); номер таблиці над нею, вирівнювання за правим краєм (Таблиця 1), назва таблиці над нею в центрі, напівжирним.