Етика публікації журналу

Редакційна політика наукового журналу «Освітологія» спрямована на дотримання етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою.

Діяльність редакційної колегії спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв, а також положення діючого законодавства України.

Редакційна колегія також керується ПОЛОЖЕННЯМ про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

До розгляду не приймаються матеріали авторів, що містять образливі висловлювання, прояви агресії чи національної, релігійної, расової та іншої дискримінації та можуть призвести до міжнаціональної та расової ворожнечі, а також порушують міжнародні правові норми і законодавство.

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами COPE (Committee on Publication Ethics).

 

Загальні обов’язки та відповідальність сторін:

Члени редакційної колегії:

 • дотримуються етичних аспектів роботи членів редакційної колегії, що передбачені Кодексом редакторської етики (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf).
 • заохочують і підтримують наукову добросовісність і доброчесність, дотримуються редакційної незалежності, надають пріоритетність обговоренню і дискусіям;
 • забезпечують своєчасне проходження ретельного відбору та незалежного рецензування матеріалів, запропонованих до публікації;
 • несуть відповідальність за організацію прийняття матеріалу до друку, призначення рецензента, повідомлення автора про затвердження матеріалу до друку, відхилення чи повернення на доопрацювання;
 • повинні надсилати результати рецензування, зауваження і рекомендації авторам у термін не більше, ніж 3 тижні; у редакції журналу має зберігатися документація, що містить результати рецензування поданих до розгляду матеріалів;
 • гарантують конфіденційність процедури рецензування; не розголошують прізвища та іншу інформацію про авторів та рецензентів без їхнього дозволу;
 • не надають іншим особам жодної інформації, пов’язаної зі змістом рукопису, що розглядається, окрім осіб, які беруть участь у рецензуванні. Після остаточного позитивного рішення редакційної колегії і затвердження випуску журналу Вченою радою Університету стаття публікується в журналі та розміщується на його веб-сторінці, а також передається на відповідні електронні ресурси Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського та розміщується на веб-сайтах міжнародних наукометричних баз;
 • зобов’язані розглядати будь-які скарги, питання чи пропозиції авторів та рецензентів;
 • мають право відхилити надіслані статті, якщо вони не відповідають тематиці журналу;
 • мають право ухвалювати остаточне рішення щодо публікації статті в журналі, зважаючи на її оригінальність, новизну та відповідність вимогам журналу.

Автори:

 • надають точний опис проведеного дослідження, об’єктивно висвітлюють його наукову новизну та практичну значущість;
 • несуть повну відповідальність за погляди, думки, результати та висновки, викладені у статтях;
 • відповідальні за достовірність інформації в статтях, точність назв, коректність використаних джерел та цитувань прізвищ та цитат;
 • підтверджують, що подана для розгляду стаття не була оприлюднена раніше (частково чи повністю). Якщо матеріали вже було опубліковано раніше, автор повинен надати редакції бібліографічну довідку про попередні публікації та обґрунтувати актуальність публікації нового варіанту, пояснивши характер доповнень і змін, внесених до останнього варіанту статті;
 • мають повідомити про будь-який потенційний конфлікт інтересів, а також гарантувати відсутність контрактних стосунків або прав власності, які могли б вплинути на публікацію результатів, що містяться в рукописі (https://publicationethics.org/files/Recognise_Potential_Authorship_Problems.pdf);
 • Large Language Models (LLMs), такі як ChatGPT від компанії OpenAI, не відповідають нашим вимогам щодо авторства. Присвоєння авторства несе відповідальність за статтю, що не може бути адекватно застосовано до LLM. Використання LLM в дослідженні має бути належним чином задокументовано в розділі «Методи» рукопису або у відповідній альтернативній частині, якщо розділ «Методи» недоступний.

Рецензенти:

 • дотримуються етичних принципів роботи рецензентів, що розроблені Комітетом з видавничої етики COPE (https://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf);
 • повинні оцінювати всі подані до розгляду матеріали відповідно до визначених критеріїв. Статті мають бути розглянуті в термін не більше, ніж 2 тижні;
 • оцінюють рукопис без урахування етнічної, гендерної, релігійної, політичної приналежності авторів;
 • забезпечують принципи конфіденційності усіх матеріалів, що стосуються публікації;
 • рецензентам заборонено розкривати інформацію зі статті чи використовувати у власних дослідженнях будь-яку частину неопублікованих матеріалів;
 • зобов’язані негайно інформувати редакційну колегію про статті, що містять плагіат, хибні дані або необ’єктивне цитування, проте звинувачення в наявності плагіату має супроводжуватися адекватними та аргументованими доказами;
 • мають враховувати можливість конфлікту інтересів результатів дослідження, що рецензується, з особистими розробками або наявність таких професійних чи особистісних зв’язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента. У випадку наявності конфлікту інтересів рецензент має повернути рукопис без рецензії, повідомивши редакційну колегію про конфлікт інтересів. 

 

Механізм усунення порушень етики публікацій і недоброчесної практики відповідає COPE:

Ситуації, пов’язані з порушенням етики публікації з боку редактора, автора або рецензента, потребують обов’язкового розслідування. Редакційна колегія діє згідно з нормами, встановленими Комітетом з видавничої етики (COPE), й відповідно до специфіки виявлених порушень. Рішення редакційної колегії має бути неупередженим, об’єктивним і не залежати від третіх осіб. У цілях забезпечення об’єктивності редакційна колегія ретельно досліджує кожен випадок і розглядає аргументи усіх зацікавлених сторін.

Види порушення етики публікації:

 • порушення норм загальнолюдської моралі, мова ворожнечі, приниження гідності інших осіб, установ, організацій, дискримінація за віковими, расовими, соціальними, національними, гендерними, релігійними, територіальними, професійними, політичними критеріями в тексті публікації;
 • нерозкритий конфлікт інтересів;
 • повторна публікація статті;
 • плагіат;
 • відсутність покликання на джерело чи інші порушення авторських прав;
 • сфальсифіковані дані, зазначення фіктивних співавторів, публікування під несправжнім ім’ям;
 • привласнення авторської наукової ідеї або даних рецензентом, редактором тощо.

Якщо рецензенти або члени редакційної колегії виявили такі порушення, то вони мають діяти відповідно до алгоритму, запропонованому Комітетом з видавничої етики (COPE):

 1. Запросити пояснення від автора, рецензента чи члена редакційної колегії щодо порушення публікаційної етики.
 2. За умови задовільних пояснень продовжити публікаційний процес.
 3. За умови незадовільних пояснень стаття чи рецензія з порушенням публікаційної етики відхиляється.
 4. Усі рішення щодо порушення публікаційної етики приймаються на засіданні редакційної колегії з обов’язковим відкритим голосуванням і фіксацією рішення в протоколі засідання редакційної колегії.