Процес експертизи

Процедура рецензування

Всі статті, які надійшли до редакційної колегії, проходять процедуру рецензування, що орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті та визначення її відповідності вимогам журналу. Рецензування передбачає всебічний аналіз переваг та невикористаних резервів у результатах дослідження. До друку приймаються лише ті статті, що мають наукову новизну і цінність та сприяють розв’язанню актуальних освітніх проблем та завдань.

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій виконувалося дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Етапи рецензування:

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.
 2. Перевірка статті на антиплагіат. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення Unichek або Strike Plagiarism.
 3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії, спрямовуються на рецензування за профілем дослідження.
 4. Рецензентами виступають незалежні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом дослідницької роботи за конкретним науковим напрямком і здійснюють дослідження за спеціальністю.
 5. Рецензент протягом 14 діб опрацьовує надіслану статтю та робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).
 6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ані автор, ані рецензент не знають один про одного).
 7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати (відхилити). До доопрацьованої (оновленої) статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для ухвалення рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
 8. Рецензенти надають рекомендацію щодо можливості публікації статті за такими градаціями:
 • опублікувати без змін;
 • опублікувати за умови подальшого доопрацювання статті автором;
 • опублікувати після значного доопрацювання статті автором;
 • відхилити статтю в цілому.
 1. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається засіданням редакційної колегії.

Захист прав авторів

Рецензенти поінформовані про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та мають ставитися до них, як до відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її опублікування.

Процедура рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (терміни отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише у випадку порушення етики публікацій з боку учасників публікаційного процесу.