ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Галина Калінічева Київський університет імені Бориса Грінченка вул. Тимошенка, 13-Б, 04212 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7978-1844

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.103

Ключові слова:

вища освіта, компетентність, конкурентоспроможність, людський капітал, модернізація, ринок праці, університет, якість вищої освіти

Анотація

Актуалізовано проблему забезпечення якості вищої освіти для підготовки інноваційного людського капіталу, який сприяє підвищенню глобальної конкурентоспроможності України. Мета статті полягає у визначенні напрямів забезпечення якості вищої освіти для створення дієвих механізмів підвищення якості людського капіталу в університетському середовищі. Акцентовано увагу на глобальних викликах, детермінованих розбудовою цифрової економіки, пандемією
COVID-19, інтернаціоналізацією освітнього простору. Проаналізовано проблеми неузгодженості системи вищої освіти та ринку праці в Україні, з’ясовано причини безробіття осіб з вищою освітою, трудової та освітньої міграції. Вказано на необхідність системної модернізації та випереджального розвитку університетської освіти. Наголошено на необхідності безперервної освіти упродовж життя та формування нових компетентностей і неспеціалізованих, міжпрофесійних навичок (soft skills) задля підвищення конкурентоспроможності фахівців та якості людського капіталу. Запропоновано напрями забезпечення якості вищої освіти задля оптимізації внеску людського капіталу в інтелектуально-інноваційний потенціал країни.

Біографія автора

Галина Калінічева, Київський університет імені Бориса Грінченка вул. Тимошенка, 13-Б, 04212 Київ, Україна

Кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник НДЛ освітології

Посилання

Батечко Н., Михайліченко М. Еволюція освітніх парадигм у сучасному науковому дискурсі. Освітологія. 2020. № 9. С. 29–37. DOI: https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.4

Гаращук О. В., Куценко В. І. Вища освіта України: траєкторія підвищення її якості. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2015. № 819. С. 381–390.

Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20170928#n33 (дата звернення: 10.09.2021).

Зінченко А. Г., Саприкіна М. А. Навички для України 2030: Погляд бізнесу. Київ: Видавництво «ЮСТОН», 2016. 36 с.

Малиновська О. А. Трудова міграція громадян України за кордон: виклики та шляхи реагування. Аналітична записка НІСД. 2018. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/trudova-migraciya-gromadyan-ukraini-za-kordon-vikliki-ta-shlyakhi (дата звернення: 12.09.2021).

Огнев’юк В. Освіта та конкурентоспроможність суспільства. Освітологія. 2016. № 5. С. 37–43. DOI: https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.3744

Олешко А. А., Ровнягін О. В. Сучасні тенденції міжнародної освітньої еміграції з України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 21–25. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.3.21

Попит та пропозиція на зареєстрованому ринку праці у січні-червні 2021 року. Державний центр зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67 (дата звернення: 20.09.2021).

Рябченко В. Протекціонізм некомпетентності як чинник блокування підвищення якості вітчизняної вищої освіти та зниження конкурентоспроможності України. International Scientific Journal of Universities and Leadership. 2020. № 9. С. 149–189. DOI: https://doi.org/10.31874/2520-6702-2020-9-1-149-189

Саух П. Розвиток критичного мислення як провідний тренд сучасного освітнього процесу. Непервна професійна освіта: теорія і практика. 2021. № 2 (67). С. 7–15. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.2.1

Ситуація на зареєстрованому ринку праці та діяльність Державної служби зайнятості у січні-червні 2021. Державний центр зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 (дата звернення: 20.09.2021).

Стратегії вищої освіти в умовах інтернаціоналізації для стійкого розвитку суспільства: монографія / В. Зінченко та ін. ; за ред. В. Зінченка. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2020. 199 с. DOI: https://doi.org/10.31874/978-617-7486-36-6-2020

Тойнби А. Дж. Постижение истории. Москва: Рольф, 2001. 640 с.

Яценко Л. Д. Проблеми неузгодженості вищої освіти та ринку праці в Україні. Аналітична записка НІСД. Серія «Соціальна політика». 2020. № 14. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-02/analit-yatsenko-social-policy-14-2020.pdf (дата звернення: 15.07.2021).

Aleksandrova O., Hroznyi І., Vinnikova N., Chuvasova N. Control of the quality assurance system at the modern Ukrainian university. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2019. № 2. P. 153–162. DOI: 10.29202/nvngu/2019-2/18.

Becker G. S. The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of Chicago Press, 1978. 320 р.

Becker G. S. Human Capital: Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press, 1993. 390 p.

Chervona L., Bulvinska О. Social and cultural determinants of the university social responsibility. Continuing Professional Education: Theory and Practice. 2021. № 2 (67). Р. 25–31. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.2.3

Global Competitiveness 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення 01.08.2021).

Human Development Index (HDI) Ranking. From the 2020 Human Development Report. URL: http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking (дата звернення 10.08.2021).

Klein J. I., Rice C., Levy J. C. U.S. Education Reform and National Security (Independent Task Force Report No. 68). New York: Council on Foreign Relations Press. March 2012. 120 p.

QS World University Rankings 2021. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021 (дата звернення 05.09.2021).

Schultz T. W. Investment in Human Capital. The American Economic Review. 1961. Vol. 51. № 1. P. 1–17.

Shultz T. Investment in Human Capital. New York: The Free Press, 1971. 272 p.

The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. 2016. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf. (дата звернення: 25.09.2021).

The Future of Jobs Report 2020. World Economic Forum. 20 October 2020. URL: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/chapter-2-forecasts-for-labour-market-evolution-in-2020-2025 (дата звернення 25.09.2021)

The Global Competitiveness Report 2017–2018. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 (дата звернення 05.09.2021).

The Global Competitiveness Report. Special edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020/digest#report-nav (дата звернення 05.09.2021)

The Human Capital Index 2020 Update. Human Capital in the Time of COVID-19. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432 (дата звернення 05.09.2021).

Batechko, N. & Mykhailichenko, M. (2020). Evolyuciya osvitnih paradigm u suchasnomu naukovomu diskursi [Evolution of educational paradigms in modern scientific discourse]. Osvitolohiya, 9, 29–37. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.4

Garashchuk, O. V., Kutcenko, V. I. (2015). Visha osvita Ukrayini: trayektoriya pidvishennya yiyi yakosti [Higher education in ukraine: directions of its quality improvement]. Visnik Nacionalnogo universitetu «Lvivska politehnika». Menedzhment ta pidpriyemnictvo v Ukrayini: etapi stanovlennya i problemi rozvitku, 819, 381–390.

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine On Higher Education] (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Zinchenko, A. G., Saprikina, M. A. (2016). Navichki dlya Ukrayini 2030: Poglyad biznesu [Skills for Ukraine 2030: A look at business]. YuSTON.

Malinovska, O. A. (2018). Trudova migraciya gromadyan Ukrayini za kordon: vikliki ta shlyahi reaguvannya [Labor migration of Ukrainian citizens abroad: challenges and ways to respond]. Analitichna zapiska Nacionalnogo institutu strategichnih doslidzhen. https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/trudova-migraciya-gromadyan-ukraini-za-kordon-vikliki-ta-shlyakhi

Ogneiuuk, V. Osvita ta konkurentospromozhnist suspilstva [Education and competitiveness of society]. Osvitolohiya, 5, 37–43. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.3744

Oleshko, А., Rovnyagin, A. (2020). Suchasni tendenciyi mizhnarodnoyi osvitnoyi emigraciyi z Ukrayini [Modern tendencies in international educational emigration from Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 3, 21–25. 10.32702/2306-6814.2020.3.21

Popit ta propoziciya na zareyestrovanomu rinku praci u sichni–chervni 2021 roku [Demand and supply in the registered labor market in January–June 2021] (2021, September, 17). Derzhavnij centr zajnyatosti. https://www.dcz.gov.ua/analitics/67

Ryabchenko, V. (2020). Protekcionizm nekompetentnosti yak chinnik blokuvannya pidvishennya yakosti vitchiznyanoyi vishoyi osviti ta znizhennya konkurentospromozhnosti Ukrayini [Protectionism of incompetence as a factor in blocking the improvement of the quality for domestic higher education]. International Scientific Journal of Universities and Leadership, 9, 149–189. https://doi.org/10.31874/2520-6702-2020-9-1-149-189

Saukh, P. (2021). Rozvitok kritichnogo mislennya yak providnij trend suchasnogo osvitnogo procesu [Development of critical thinking as a leading trend in the modern educational process]. Continuing Professional Education: Theory and Practice, (2), 7–15. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.2.1

Situaciya na zareyestrovanomu rinku praci ta diyalnist Derzhavnoyi sluzhbi zajnyatosti u sichni-chervni 2021 [The situation on the registered labor market and the activities of the State Employment Service in January-June 2021] (2021, September, 15). Derzhavnij centr zajnyatosti. https://www.dcz.gov.ua/analitics/68

Zinchenko, V. (Ed.) (2020). Strategiyi vishoyi osviti v umovah internacionalizaciyi dlya stijkogo rozvitku suspilstva: monografiya [Strategies of higher education in the conditions of internationalization for sustainable development of society: monograph]. Institut vishoyi osviti NAPN Ukrayini. https://doi.org/10.31874/978-617-7486-36-6-2020

Toynbee, A. J. (2001). Postizhenie istorii [A Study of History]. Rolf.

Yatsenko, L. D. (2020). Problemi neuzgodzhenosti vishoyi osviti ta rinku praci v Ukrayini [Problems of inconsistency between higher education and the labor market in Ukraine]. Analitichna zapiska NISD. Seriya «Socialna politika», 14. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-02/analit-yatsenko-social-policy-14-2020.pdf

Aleksandrova, O., Hroznyi, І., Vinnikova, N., Chuvasova, N. (2019). Control of the quality assurance system at the modern Ukrainian university. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2, 153–162. 10.29202/nvngu/2019-2/18.

Becker, G. S. (1978). The Economic Approach to Human Behavior. University of Chicago Press.

Becker, G. S. (1993). Human Capital: Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press.

Chervona, L., Bulvinska, О. (2021). Social and cultural determinants of the university social responsibility. Continuing Professional Education: Theory and Practice, 2 (67), 25–31. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2021.2.3

Global Competitiveness (2019). http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Human Development Index (HDI) Ranking. From the 2020 Human Development Report. http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking

Klein, J. I., Rice, C., Levy, J. C. (2012). U.S. Education Reform and National Security (Independent Task Force Report No. 68). Council on Foreign Relations Press.

QS World University Rankings 2021. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. The American Economic Review, 51 (1), 1–17.

Shultz, T. (1971). Investment in Human Capital. The Free Press.

The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (2016). World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

The Future of Jobs Report 2020. World Economic Forum (20 October 2020). https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020/in-full/chapter-2-forecasts-for-labour-market-evolution-in-2020-2025

The Global Competitiveness Report 2017–2018. https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018

The Global Competitiveness Report. Special edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery (2020). World Economic Forum. https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020/digest#report-nav

The Human Capital Index 2020 Update. Human Capital in the Time of COVID-19. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432

Downloads


Переглядів анотації: 24

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Калінічева, Г. (2021). ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ. ОСВІТОЛОГІЯ, (10), 24–36. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.103

Номер

Розділ

Історія та філософія освіти