ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Автор(и)

  • Наталія Євтушенко Чернігівський інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського вул. Слобідська, 83, 14000 Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-5835-2960

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.5056

Ключові слова:

вдосконалення вчителів, післядипломна педагогічна освіта, система підвищення кваліфікації вчителів, учитель

Анотація

У запропонованій статті проаналізовано основні структурні елементи систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща. Розглянуто цілі процесу підвищення кваліфікації вчителів в освітньому просторі України і Польщі. Проаналізовано принципи, за якими будуються та розвиваються системи підвищення кваліфікації вчителів, у тому числі фахівців із математики і природничих предметів, у післядипломній освіті країн.
Особливої уваги автор надає аналізу функціонування систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів як багатовимірних утворень у післядипломній педагогічній освіті країн.
Виділено важливі функції, які виконуються системами підвищення кваліфікації вчителів щодо неперервного професійного розвитку і вдосконалення фахівців.

Біографія автора

Наталія Євтушенко, Чернігівський інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського вул. Слобідська, 83, 14000 Чернігів, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

Посилання

Волярська О. С., Пастушок О. С. Розвиток освіти дорослих в Україні: принципи і напрями.

Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 28 квітня 2017 р.). Київ. 2017. С. 36–37.

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800. Урядовий кур’єр. 2019. № 167.

Закон України «Про освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (дата звернення: 25.08.2019).

Клясен Н. Л. Післядипломна педагогічна освіта: зарубіжний досвід та сучасна практика. Нова педагогічна думка. 2014. № 2. С. 187–190.

Лук’янова Л. Б. Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід. Київ: ДКС-Центр, 2017. 147 с.

Мушкета Р. Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів: автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 2007. 42 с.

Ничкало Н. Г. Трансформація професійно-технічної освіти в Україні: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2008. 199 с.

Сидоренко В. В. Методична діяльність у суспільстві, яке навчається: виклики, проблеми, перспективи розвитку. Методист. № 2 (74), 2018. С.14–27.

Buczkowska-Gola M. Wymagając od ucznia, wymagajmy od siebie. Edukacja i dialog. 2000. № 6. S. 46–49.

Ognevyuk V., Sysoieva S. Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program.

The advanced science journal. 2015. № 6. S. 98–103, DOI: 10.15550/ASJ.2015.06.098.

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. URL: http://psnpp.org.pl/ (дата звернення: 25.08.2019).

Voliarska, O.S., & Pastushok, O.S. (2017). Rozvytok osvity doroslykh v Ukraini: pryntsypy i napriamy [Development of Adult Education in Ukraine: principles and directions]. Profesiinyi rozvytok fakhivtsiv u systemi osvity doroslykh: istoriia, teoriia, tekhnolohii: materialy II-oi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii. Kyiv, Ukraine, 36–37 (ukr).

Deiaki pytannia pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv [Some issues of improvement of qualification of pedagogical and scientific-pedagogical workers].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.08.2019 r. № 800. Uriadovyi kurier. 2019. № 167 (ukr).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine On Education]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19/page3 (ukr).

Kliasen, N. L. (2014). Pisliadyplomna pedahohichna osvita: zarubizhnyi dosvid ta suchasna praktyka [In- service Teacher Training: Foreign Experience and Current Practice]. Nova pedahohichna dumka, (2), 187–190 (ukr).

Lukianova, L. B. (2017). Zakonodavche zabezpechennia osvity doroslykh: zarubizhnyi dosvid [Legislative Support for Adult Education: Foreign Experience]. Kyiv, Ukraine: DKS-Tsentr (ukr).

Mushketa, R. (2007). Pidhotovka vchyteliv fizychnoho vykhovannia u Polshchi do otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv [Preparing Physical Education Teachers in Poland for Assessing Students’ Achievements]: Doctor’s thesis: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Nychkalo, N. H. (2008). Transformatsiia profesiino-tekhnichnoi osvity v Ukraini: monohrafiia [Transformation of Vocational Education in Ukraine: monohraf]. Kyiv, Ukraine: Pedagogichna dumka (ukr).

Sydorenko, V.V. (2018). Metodychna diialnist u suspilstvi, yake navchaietsia: vyklyky, problemy, perspektyvy rozvytku [Methodical activity in the learning society: challenges, problems, prospects for development]. Metodyst, 2 (74), 14–27 (ukr).

Buczkowska-Gola, M. (2000). Wymagając od ucznia, wymagajmy od siebie [By demanding from a student, we demand from ourselves]. Edukacja i dialog, (6), 46–49 (pol).

Ognevyuk, V.O., & Sysoieva, S. O. (2015). Training of educational experts in Ukraine: experimental interdisciplinary program. The advanced science journal, (6), 98–103, DOI: 10.15550/ ASJ.2015.06.098 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 109

Опубліковано

2019-10-01

Як цитувати

Євтушенко, Н. (2019). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА. ОСВІТОЛОГІЯ, (8), 50–56. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.5056

Номер

Розділ

Компаративістика у сфері освіти