ТРИСУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ У СИСТЕМІ «ВИКЛАДАЧ — СТУДЕНТ — УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ»

Автор(и)

  • Юлія Зайцева Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, 36000, Полтава, Україна
  • Сергій Новік Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, 36000, Полтава, Україна https://orcid.org/0000-0001-8718-6271

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.97102

Ключові слова:

викладач, педагогічна умова, студент, трисуб’єктна взаємодія, учитель фізичної культури, фізкультурно-спортивна робота

Анотація

У статті проаналізовано зміст та форми освітнього процесу студентів факультетів фізичного виховання з організації фізкультурно-спортивної роботи та на основі виокремлених проблем обґрунтовано педагогічну умову формування у майбутніх фахівців готовності до організації фізкультурно-спортивної роботи у закладах загальної середньої освіти — спрямування спільних зусиль викладачів фахових дисци- плін та учителів фізичної культури на підтримку професійного становлення майбутніх учителів фізичної культури, що базується на трисуб’єктній взаємодії у межах рівноправних взаємин у системі «викладач — студент — учитель фізичної культури»; встановлено роль фахівців сфери фізичної культури і спорту у набутті професійного досвіду майбутніми учителями.

Біографії авторів

Юлія Зайцева, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, 36000, Полтава, Україна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Сергій Новік, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, 36000, Полтава, Україна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Посилання

Бальоха А. С., Петухова, Л. Є. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів у моделі трисуб’єктної дидактики. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : XI-а Міжнар. наук.-практ. конф. К. : Гнозис, 2016. — Додаток 1 до вип. 37, т. 2 (70). — С. 453-462. URL: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3086 (дата звернення 15.09.2019)

Бойко А. М., Шиян Н. І. Суб’єкт-суб’єктні відносини вчителів і учнів у педагогічній теорії і шкільній практиці. Постметодика. 2003. № 4 (50). С. 2-9.

Карченкова М. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Переяслав-Хмельницький, 2006. 226 с.

Колодій Н. В. Педагогічні умови формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи. Молодий вчений. — 2019. — №1 (65). URL: http://molodyvcheny. in.ua/files/journal/2019/1/16.pdf (дата звернення 19.08.2019) Овчарук В. В. Педагогічні умови формування здоров’язберігаючої компетентності студентів засобами фізичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. — Випуск 12 (106)18. — С. 67-73 Соколова Ю. І. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання. Молодий вчений. — 2019. — №6.

URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/6/19.pdf (дата звернення 19.08.2019) Співаковський О. В., Петухова Л. Є., Коткова В. В. Філософія трисуб’єктної дидактики в системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів. Комп’ютер у школі та сім’ї. № 3. 2014. С. 7-11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_3_3 (дата звернення 15.09.2019)

Balokha, A. S., Petukhova, L. Ye. (2016). Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv u modeli trysubiektnoi dydaktyky [Professional training of future elementary school teacher in the model of three-subject didactics]. Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru : XI-a Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 2016. — Dodatok 1 do vyp. 37, t. 2 (70). — S. 453-462. Retrieved from http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3086 (ukr) Boiko, A. M., & Shiyan N. I. (2003). Subiekt-subiektni vidnosyny vchyteliv i uchniv u pedahohichnii teorii i shkilnii praktytsi [Subject-subject relations of teachers and students in pedagogical theory and school practice]. Postmetodyka, № 4 (50), S. 2-9 (ukr).

Karchenkova, M. V. (2006). Pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do profesiinoi diialnosti [Pedagogical conditions of formation of future physical education teachers’ readiness for professional activity]. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04. Pereiaslav- Khmelnytskyi, 226 s. (ukr).

Kolodii, N.V. (2019). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi movlenievoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv sotsialnoi roboty [Pedagogical conditions for the formation of professional speech competence of future bachelors of social work]. Molodyi vchenyi, №1 (65). Retrieved from http:// molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/1/16.pdf (ukr).

Ovcharuk, V. V. (2018). Pedahohichni umovy formuvannia zdoroviazberihaiuchoi kompetentnosti studentiv zasobamy fizychnoho vykhovannia [Pedagogical conditions of formation of students’ health-saving competence by means of physical education]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriia № 15. Naukovo- pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport), Vypusk 12 (106)18, S.67-73 (ukr).

Sokolova, Yu. I. (2019). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh vchyteliv pochatkovoi shkoly do zastosuvannia zasobiv dystantsiinoho navchannia. [Pedagogical conditions of forming the professional readiness of future primary school teachers to use distance learning tools]. Molodyi vchenyi, №6. Retrieved from: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/6/19. pdf (ukr).

Spivakovskyi, O. V., Petukhova L. Ie., Kotkova V. V. (2014). Filosofiia trysubiektnoi dydaktyky v systemi pidhotovky maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv [The philosophy of three-subject didactics in the system of preparation of the future elementary teacher]. Kompiuter u shkoli ta simi. № 3. 2014. S. 7-11. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_3_3

Downloads


Переглядів анотації: 16

Опубліковано

2019-10-01

Як цитувати

Зайцева, Ю., & Новік, С. (2019). ТРИСУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ У СИСТЕМІ «ВИКЛАДАЧ — СТУДЕНТ — УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ». ОСВІТОЛОГІЯ, (8), 97–102. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.97102

Номер

Розділ

Забезпечення якості вищої освіти: українсько-польський досвід