ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Світлана Заскалєта Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського вул. Нікольська, 24, 54030, м. Миколаїв, Україна https://orcid.org/0000-0002-5417-2612

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.111116

Ключові слова:

національна система освіти, якість освіти, забезпечення якості вищої освіти, організація навчального процесу, система внутрішнього забезпечення якості, міжнародні експерти, принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти

Анотація

У статті розглядаються концептуальні засади та пошук ефективних шляхів розвитку системи вищої освіти в Україні. Встановлено, що загальною тенденцією професійної підготовки фахівців в країнах Європейського простору є внутрішнє забезпечення якості освіти. У статті проаналізовано проблему забезпечення якості вищої освіти. Україна прагне бути в європейському тренді щодо модернізації вищої освіти. Забезпечення якості вищої освіти передбачає: наявність необхідних ресурсів (академічний та адміністративний персонал, студенти, наукові та адміністративні керівники; фінансові, матеріальні, інформаційні, наукові, освітні ресурси тощо); організацію навчального процесу, що найбільш адекватно відображає сучасні тенденції розвитку національної та світової економіки та освіти; контроль навчальної діяльності у секторі вищої освіти та якість підготовки фахівців на всіх етапах навчання та на всіх рівнях: вищий навчальний заклад, для вищої освіти на різних національних та міжнародних (європейських) рівнях.
Забезпечення якості вимагає підготовчої роботи, яка постійно вдосконалюється задля покращення досягнутих показників.
Основними компонентами внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в університеті є забезпечення якості освіти; моніторинг, затвердження та періодичний огляд програм; оцінювання якості викладацького складу, освітніх ресурсів та підтримка студентів інформаційними системами.

Біографія автора

Світлана Заскалєта, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського вул. Нікольська, 24, 54030, м. Миколаїв, Україна

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови і літератури

Посилання

Гриценко М.В. Рівність в отриманні якісної вищої освіти і бар’єри її доступності. Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2011. Додаток 2 до № 3, том VII (32). С. 84–92.

Енциклопедія освіти / гол.ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Заячук Ю. Д. Структурні реформи та реформи освітнього менеджменту в рамках сучасного євро- пейського простору вищої освіти. Український педагогічний журнал. 2015. № 4. С. 179–186.

Локшина О. І. Етапи розвитку стратегії Європейського Союзу у галузі освіти. URL: file:///D:/Users/ adm/Downloads/272-Article%20Text-800-1-10-20100916.pdf (дата звернення 15.09.2019) Гуманізація вищої освіти як засіб забезпечення її якості в Україні: методичні рекомендації / Авт.: О. Воробйова, М. Гриценко, В. Луговий, О. Слюсаренко, А. Ставицький, Ж. Таланова, В. Ткаченко / За ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: ІВО НАПН України, 2016. 117 с.

Пономаренко Н. Г. Зміст підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 6. С. 442–448.

Altbach Ph. G., Reisberg L., Rumbley L. E. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution A Report Prepared for the UNESCO. World Conference on Higher Education. 2009.

URL: https://www.cep.edu.rs/public/Altbach,_Reisberg,_Rumbley_Tracking_an_Academic_ Revolution,_UNESCO_2009.pdf (дата звернення 15.09.2019).

Dzhurylo A. Current problems of educational systems abroad: centralization and decentralization. Ukrainian Pedagogical Journal. 2018. № 4. P. 170–178. URL: http://lib.iitta.gov.ua/709591/ (дата звернення 15.09.2019).

European Association for Quality Assurance in Higher Education. URL: http://www.enqa.eu/ (дата звернення 15.09.2019).

Quality assurance. Retrieved from http: //www.ehea.info/pid34433/quality-assurance.html (дата звернення 15.09.2019).

Standarts and gidelines for quality assurance in the European higer education area. 2015. URL: http//enqa. eu/index.php/home/esg (дата звернення 15.09.2019).

Hrytsenko, M. V. (2011). Rivnist v otrymanni yakisnoi vyshchoi osvity i bariery yii dostupnosti [Equality in the quality of higher education and the barrier to its accessibility]. Visha osvita Ukrayini.

Tematychnyi vypusk «Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru», 3 (2), Vol. VII (32), 84–92 (ukr).

Kremen, V. H. (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter (ukr).

Zaiachuk, Yu. D. ( 2015). Strukturni reformy ta reformy osvitnoho menedzhmentu v ramkakh suchasnoho yevropeiskoho prostoru vyshchoi osvity [Structural and educational management reforms within the modern European Higher Education Area]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4, 179–186 (ukr).

Lokshyna, O. I. Etapy rozvytku stratehii Yevropeiskoho Soiuzu u haluzi osvity [Stages of development of the European Union strategy in the field of education]. Retrieved from www.nbuv.gov.ua/e-journals/ ITZN/em2/content/07loiuet.html (ukr).

Vorobiova, O., Hrytsenko, M., Luhovyi, V., Sliusarenko, O., Stavytskyi, A., Talanova, Zh., Tkachenko, V. (2016).

Humanizatsiia vyshchoi osvity yak zasib zabezpechennia yii yakosti v Ukraini [The humanization of higher education as a means of ensuring its quality in Ukraine: guidelines]. Kyiv: IVO NAPN Ukrainy (ukr).

Ponomarenko, N. H. (2015)/ Zmist pidhotovky ekspertiv z osvity v nimetskomovnykh krainakh Yevropeiskoho Soiuzu [Content of the training of education experts in the German-speaking countries of the European Union]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 6, 442–448 (ukr).

Altbach, Ph. G., Reisberg, L., Rumbley, L. E. (2009). Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution A Report Prepared for the UNESCO. World Conference on Higher Education.

Retrieved from https://www.cep.edu.rs/public/Altbach,_Reisberg,_Rumbley_Tracking_an_ Academic_Revolution,_UNESCO_2009.pdf (eng).

Dzhurylo, A. (2018). Current problems of educational systems abroad: centralization and decentralization.

Ukrainian Pedagogical Journal, 4, 170–178. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/709591/ (eng).

European Association for Quality Assurance in Higher Education. Retrieved from http://www.enqa.eu/) (eng).

Quality assurance. Retrieved from http: //www.ehea.info/pid34433/quality-assurance.html (eng).

Standarts and gidelines for quality assurance in the European higer education area. 2015. Retrieved from http// enqa.eu/index.php/home/esg (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 36

Опубліковано

2019-10-01

Як цитувати

Заскалєта, С. (2019). ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ОСВІТОЛОГІЯ, (8), 111–116. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.111116

Номер

Розділ

Забезпечення якості вищої освіти: українсько-польський досвід