ОСВІТА ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАцІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.5258

Ключові слова:

генезис, інноваційний тип розвитку, концептуальні основи, місія університету, освіта, причинно-наслідкові зв’язки, системна взаємодія, суспільна модернізація

Анотація

Ефективність освіти визначається мірою підготовленості людини до продуктивних дій по забезпеченню особистісного і суспільного розвитку. За великим рахунком, кожна система освіти покликана створювати умови для успішної адаптації індивіда до соціокультурних реалій соціуму конкретно-історичного формату.
Світоглядні основи розвитку освітньої сфери виявляться переконливими, а відтак освітня парадигма набуде ефективних ознак у тому разі, якщо вона враховуватиме і вміло використовуватиме взаємопотенціюючу дію визначальних чинників розвитку освіти зокрема і суспільства загалом.

Біографія автора

Олег Рафальський, НАН України, вул. Кутузова, 8, 01011 Київ, Україна

Доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

Посилання

Губерський Л. В., Кремень В. Г., Курбатов С. В. Університети в модернізаційній стратегії України. Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / за ред. Л. В. Губерського, А. С. Філіпенка. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2014. 367 с.

Ніколаєнко С. Горе освіта. URL: http://www.pravda.com.ua/columns/2011/10/27/ 6705894/ (дата звернення: 01.10.2017).

Парсонс Т. Система современных обществ. Москва : Аспект Пресс, 1998. 270 с.

Побережников И. В. Переход от традиционного к индустриальному обществу: теоретико-методологические проблемы модернизации. Москва : РОССПЭН, 2006. 240 с.

Самчук З. Ф. Причинно-наслідкові зв’язки світоглядної зрілості та якісної освіти. Автономія та врядування у вищій освіті : збірник наукових праць / за ред. З. Ф. Самчука, М. В. Гриценко. Київ : ІВО НАПН України, 2015. 236 с.

Травин Д., Маргания О. Европейская модернизация. В 2 кн. Кн. 1. Москва : ООО «Издательство ACT»; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2004. 665 с.

Barnett H. J. Innovation: The basis of cultural Change. New York : McGraw Hill, 1971. 308 р.

Rueschemeyer D. Partial modernization. Explorations in general theory in social science: essays in honor of Talcott Parsons / Ed. by J. C. Loubser et al. New York, 1976. Vol. 2. P. 756–772. 18 самых утаиваемых от общества изобретений. URL: http://mixstuff.ru/ archives/6759 (дата звернення: 01.10.2017).

Huberskyi, L. V., Kremen, V. H., & Kurbatov, S. V. (2014). Universytety v modernizatsiinii stratehii Ukrainy [Universities in the modernization strategy of Ukraine]. In L. V. Huberskoho & A. S. Filipenka (Eds.), Ideia universytetu: suchasnyi dyskurs: monohrafiia [The idea of the university: modern discourse: a monograph].

Kyiv, Ukraine: VPTs «Kyivskyi universytet» (ukr).

Nikolaienko, S. (2011). Hore osvita [Grief Education]. Retrieved from http://www.pravda.com.ua/col- umns/2011/10/27/6705894/ (ukr).

Parsons, T. (1998). Sistema sovremennyh obshhestv [The system of modern societies]. Moscow, Russian Federation: Aspekt Press (rus).

Poberezhnikov, I. V. (2006). Perehod ot tradicionnogo k industrial’nomu obshhestvu: teoretiko-metodologicheskie prob- lemy modernizacii [The transition from the traditional to the industrial society: the theoretical and method- ological problems of modernization]. Moscow, Russian Federation: ROSSPJeN (rus).

Samchuk, Z. F. (2015). Prychynno-naslidkovi zviazky svitohliadnoi zrilosti ta yakisnoi osvity [Causal and conse- quential connections of ideological maturity and quality education]. In Z. F. Samchuka & M. V. Hrytsenko (Eds.), Avtonomiia ta vriaduvannia u vyshchii osviti : zbirnyk naukovykh prats [Autonomy and Governance in Higher Education: a collection of scientific works]. Kyiv, Ukraine: IVO NAPN Ukrainy (ukr).

Travin, D., & Marganija, O. (2004). Evropejskaja modernizacija [European modernization]. In 2 b. B. 1. Moscow, Russian Federation: OOO «Izdatel’stvo ACT»; Saint Petersburg, Russian Federation: Terra Fantastica (rus).

Barnett, H. J. (1971). Innovation: The basis of cultural Change. New York, USA: McGraw Hill (eng).

Rueschemeyer, D. (1976). Partial modernization. Explorations in general theory in social science: essays in honor of Talcott Parsons. J. C. Loubser (Ed.). New York, USA, 2, 756–772 (eng). 18 samyh utaivaemyh ot obshhestva izobretenij [18 of the most concealed from the society of inventions]. (n.d.). Retrie- ved from http://mixstuff.ru/archives/6759 (rus).

Downloads


Переглядів анотації: 73

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Рафальський, О. (2017). ОСВІТА ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАцІЇ. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 52–58. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.5258

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти