МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: «РУЙНОВАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ МОСКОВСЬКІЇ МУРИ...»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.6470

Ключові слова:

політично-полководницька діяльність П. Сагайдачного, українсько-російські відносини, штурм московського Кремля

Анотація

У статті висвітлено сприйняття та оцінювання Тарасом Шевченком і Михайлом Грушевським унікальної і маловідомої сторінки національної і міжнародної історії – штурму восени 1618 року московського Кремля ко- зацьким військом українського гетьмана Петра Сагайдачного

Біографія автора

Володимир Мельниченко, НАПН, вул. Січових Стрільців, 52-А, 04053 Київ, Україна

Доктор історичних наук, дійсний член (академік) НАПН України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка  

Посилання

Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. Т. 7. Київ : Наукова думка, 1995. 628 с.

Грушевський M. C. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. Т. 1. Київ : Либідь, 1993. 392 с.

Грушевський М. С. Твори : у 50 т. Т. 1. Львів : Світ, 2002. 529 с.

Грушевський М. С. Твори : у 50 т. Т. 3. Львів : Світ, 2005. 792 с.

Грушевський М. С. Твори : у 50 т. Т. 23. Львів : Світ, 2014. 602 с.

Історія українського козацтва : Нариси : У 2 т. Т. 1 / редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 800 с.

Колодный Л. Москва в улицах и лицах. Центр. Москва : Голос-пресс, 2004. 512 с.

Максимович М. О. У пошуках омріяної України : вибрані українознавчі твори. Київ : Либідь, 2003. 359 с.

Спогади про Тараса Шевченка / уклад. і прим.: В. Бородін, М. Павлюк, О. Боронь. Київ : Дніпро, 2010. 608 с.

Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. Т. 2. Львів : Світ, 1991. 457 с.

Hrushevskyi, M. S. (1995). Istoriia Ukrainy-Rusy [History of Ukraine-Rus]: in 11 t., 12 b. T. 7. Kyiv, Ukraine: Naukova dumka (ukr).

Hrushevskyi, M. C. (1993). Istoriia ukrainskoi literatury [History of Ukrainian Literature]: in 6 t., 9 b. T. 1. Kyiv, Ukraine: Lybid (ukr).

Hrushevskyi, M. S. (2002). Tvory [Writings]: in 50 t. T. 1. Lviv, Ukraine: Svit (ukr).

Hrushevskyi, M. S. (2005). Tvory [Writings]: in 50 t. T. 3. Lviv, Ukraine: Svit (ukr).

Hrushevskyi, M. S. (2014). Tvory [Writings]: in 50 t. T. 23. Lviv, Ukraine: Svit (ukr).

Istoriia ukrainskoho kozatstva: Narysy [History of the Ukrainian Cossacks: Essays] (2006). In 2 t. T. 1.

V. A. Smolii (Ed.). Kyiv, Ukraine: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia» (ukr).

Kolodnyj, L. (2004) Moskva v ulicah i licah. Centr [Moscow in the streets and faces. Centre]. Moscow, Russian Federation: Golos-press (rus).

Maksymovych, M. O. (2003). U poshukakh omriianoi Ukrainy: vybrani ukrainoznavchi tvory [In search of a dreamed Ukraine: selected Ukrainian studies]. Kyiv, Ukraine: Lybid (ukr).

Spohady pro Tarasa Shevchenka [Memories of Taras Shevchenko]. (2010). V. Borodin, M. Pavliuk & O. Boron (Eds.).

Kyiv, Ukraine: Dnipro (ukr).

Yavornytskyi, D. I. (1991). Istoriia zaporizkykh kozakiv [History of Zaporozhye Cossacks]: in 3 t. T. 2. Lviv, Ukraine: Svit (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 81

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Мельниченко, В. (2017). МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: «РУЙНОВАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ МОСКОВСЬКІЇ МУРИ.». ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 64–70. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.6470

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти