ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ В ДОНБАСІ

Автор(и)

  • Сергій Савченко «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», пл. Гоголя, 1, 92703 Старобільськ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7245-6128

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.8691

Ключові слова:

абераційна активність, абераційна соціалізація, гібридна війна, соціалізація особистості, соціальні інновації

Анотація

У статті розкрито особливості процесу соціалізації особистості в умовах гібридної війни в Донбасі; обґрунтовано ідеї щодо розвитку теорії соціалізації особистості в умовах гібридної війни шляхом оновлення й уточнення понятійно-термінологічного апарату. Доведено, що найбільш влучними для визначення негативних трансформацій в особистості внаслідок гібридної війни на сході України є поняття «абераційна соціалізація», що означає негативну, хибну соціалізацію особистості внаслідок агресивних і спотворених зовнішніх впливів, та «абераційна активність», сутність якої полягає в активності такої особистості, спрямованої на досягнення антисоціальних цілей. Пропоноване нове трактування процесу соціалізації особистості, яку представлено як трьохрівневу модель, основними складниками якої є: засвоєння соціальних норм, досвіду, цінностей, ролей, зв’язків, зразків поведінки тощо; їх відтворення завдяки власній активності; створення нового в соціальному середовищі (здатність до соціальних інновацій).

Біографія автора

Сергій Савченко, «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», пл. Гоголя, 1, 92703 Старобільськ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Посилання

Андреева Г. М. Социальная психология. Москва : Аспект-пресс, 1996. 376 с.

Воробйова І. В. Інформаційно-психологічна зброя як самостійний засіб ведення інформаційно- психологічної війни. Системи озброєння і військова техніка. 2010. № 1 (21). С. 141–144.

Горбулін В. «Гібридна війна» як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу. Дзеркало тижня – Україна. 2015. № 2 (24 січня). С. 3.

Гринько К. Інформаційно-психологічна агресія як різновид інформаційно-психологічного впливу. Аналіз форм і засобів здійснення у інфопросторі України та стратегії протидії. Циркуляр Фонду В. Пінчука. 2008. URL: http://asyan.org/potra/ (дата звернення: 16.08.2017).

Дубина А. М. Інформаційно-психологічні війни і їх вплив на масову свідомість. Київ : НТУУ «КПІ», 2011. 57 с.

Караман О. Л. Напрями і зміст діяльності університету в умовах гібридної війни на Сході України. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). 2016. № 6 (303). С. 221–231.

Панченко В. М. Інформаційні операції в асиметричній війні Росії проти України: підходи до моделювання.

Інформація і право. 2014. № 3 (12). С. 13–16.

Петрик В., Жарков Я., Дзюба М. Небезпеки особистості в інформаційному просторі. Юридичний журнал. 2007. № 2. С. 45–46.

Петрик В. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи. Юридичний журнал. 2009. № 5.

С. 122–134.

Савченко С. В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального освітнього простору : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.05. Луганськ, 2004. 455 с.

Савченко С. В. Социализация студенческой молодёжи в условиях регионального образовательного про- странства. Луганск : Альма-матер, 2003. 406 с.

Словник української мови: в 11 т. Т. 1. 1970. URL: http://sum.in.ua/s/aberacij (дата звернення: 16.08.2017).

Толубко В. Б., Рось А. О. Складові інформаційної боротьби. Наука і оборона. 2002. № 2. С. 23–28.

Третьякова В. Психонасильство та психотерор як міжнародно-правові глобальні біоетичні проблеми: їх профілактика в сучасному суспільстві. Віче. Журнал Верховної Ради України. 2013. № 4. URL: http:// veche.kiev.ua/journal/3530/ (дата звернення: 16.08.2017).

Шевчук П. Інформаційно-психологічна війна Росії проти України: як їй протидіяти. Науковий вісник «Демократичне самоврядування». 2014. Вип. 13. С. 1–11.

Andreeva, G. M. (1996). Social’naja psihologija [Social Psychology]. Moscow, Russian Federation: Aspekt-press (rus).

Vorobiova, I. V. (2010). Informatsiino-psykholohichna zbroia yak samostiinyi zasib vedennia informatsiino- psykholohichnoi viiny [Information-psychological weapon as an independent means of conducting infor- mational-psychological warfare]. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika, 1 (21), 141–144 (ukr).

Horbulin, V. (2015, January 24). «Hibrydna viina» yak kliuchovyi instrument rosiiskoi heostratehii revanshu.

Dzerkalo tyzhnia – Ukraina, 2, 3 (ukr).

Hrynko, K. (2008). Informatsiino-psykholohichna ahresiia yak riznovyd informatsiino-psykholohichnoho vplyvu.

Analiz form i zasobiv zdiisnennia u infoprostori Ukrainy ta stratehii protydii [Information-psychological ag- gression as a kind of informational and psychological influence. Analysis of forms and means of implementa- tion in the information space of Ukraine and the strategy of counteraction]. Tsyrkuliar Fondu V. Pinchuka.

Retrieved from http://asyan.org/potra/ (ukr).

Dubyna, A. M. (2011). Informatsiino-psykholohichni viiny i yikh vplyv na masovu svidomist [Information-psychologi- cal wars and their influence on the mass consciousness]. Kyiv, Ukraine: NTUU «KPI» (ukr).

Karaman, O. L. (2016). Napriamy i zmist diialnosti universytetu v umovakh hibrydnoi viiny na Skhodi Ukrainy [Directions and content of the University’s activities in the context of the hybrid war in the East of Ukraine].

Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka (Pedahohichni nauky), 6 (303), 221–231 (ukr).

Panchenko, V. M. (2014). Informatsiini operatsii v asymetrychnii viini Rosii proty Ukrainy: pidkhody do modeliuvannia [Information operations in Russia’s asymmetric war against Ukraine: approaches to model- ing]. Informatsiia i pravo, 3 (12), 13–16. (ukr).

Petryk, V., Zharkov, Ya., & Dziuba, M. (2007). Nebezpeky osobystosti v informatsiinomu prostori [Dangers of the person in the information space]. Yurydychnyi zhurnal, 2, 45–46 (ukr).

Petryk, V. (2009). Sutnist informatsiinoi bezpeky derzhavy, suspilstva ta osoby [The essence of information security of the state, society and person]. Yurydychnyi zhurnal, 5, 122–134 (ukr).

Savchenko, S. V. (2004). Naukovo-teoretychni zasady sotsializatsii studentskoi molodi v pozanavchalnii diialnosti v umovakh rehionalnoho osvitnoho prostoru [Scientific and theoretical basis of socialization of student youth in extracurricular activities in the conditions of the regional educational space] (Doctoral dissertation, Luhansk Taras Shevchenko State Pedagogical University, Luhansk, Ukraine) (ukr).

Savchenko, S. V. (2003). Socializacija studencheskoj molodjozhi v uslovijah regional’nogo obrazovatel’nogo prostranstva [Socialization of student youth in a regional educational environment]. Lugansk, Ukraine: Al’ma-mater (rus).

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. [Dictionnaire of the Ukrainian language: in 11 t.] (1970). T. 1. Retrieved from http:// sum.in.ua/s/aberacij (ukr).

Tolubko, V. B., & Ros, A. O. (2002). Skladovi informatsiinoi borotby [Components of the information fight]. Nauka i oborona, 2, 23–28 (ukr).

Tretiakova, V. (2013). Psykhonasylstvo ta psykhoteror yak mizhnarodno-pravovi hlobalni bioetychni problemy: yikh profilaktyka v suchasnomu suspilstvi [Psychosis and psychotherapy as international legal global bioethical problems: their prevention in modern society]. Viche. Zhurnal Verkhovnoi Rady Ukrainy, 4. Retrieved from http://veche.kiev.ua/journal/3530/ (ukr).

Shevchuk, P. (2014). Informatsiino-psykholohichna viina Rosii proty Ukrainy: yak yii protydiiaty [Information- psychological war of against Ukraine: how to counteract it.]. Naukovyi visnyk «Demokratychne samovriaduvannia», 13, 1–11 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 278

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Савченко, С. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ В ДОНБАСІ. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 86–91. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.8691

Номер

Розділ

Соціологія освіти