ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МІЖКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ

Автор(и)

  • Вей Чжеюань Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, 01601 м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.127131

Ключові слова:

педагогічна технологія, технологія, технологія міжкультурного виховання студентів

Анотація

У статті обґрунтовано технологію міжкультурного виховання студентів у позааудиторній роботі засобами музики; визначено сутність і основні риси музично-педагогічної технології; наведено приклади навчально-виховних музично-педагогічних технологій; охарактеризовано етапи впровадження педагогічної технології (проектуально-підготовчий, основний, контрольно-результативний). Автор на основі аналізу базових принципів відбору змісту міжкультурного виховання студентів засобами музики в позааудиторній роботі сформулював і обґрунтував зміст виховання студентів, який включає два блоки: теоретичний і практичний.

Біографія автора

Вей Чжеюань, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9, 01601 м. Київ, Україна

Аспірант

Посилання

Гончаренко С. У. Зміст загальної освіти і її гуманітаризація / С. У. Гончаренко // Неперервна професійна освіта : проблеми, пошуки, перспективи: [монографія] / за заг. ред. І. А. Зязюна. – Київ : ВІПОЛ, 2000.– С. 81–107.

Єрастова-Михалусь І. Б. Формування міжкультурної толерантності майбутніх магістрів економіки: дис. ... к-та пед. наук : 13.00.04 / Інна Борисівна Єрастова-Михалусь ; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Харків, 2016. – 164 с.

Мижериков В. А. Словарь-справочник по педагогике [Текст] / В. А. Мижериков / подобщ. ред.

П. И. Пидкасистого. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 448 с.

Неменский Б. М. Обращаясь к разуму и сердцу / Б. М. Неменский // Искусство и школа. – М. : Про- свещение, 1981. – С. 176–178.

Олексюк О. М. Музична педагогіка : Навчальний посібник / Ольга Миколаївна Олексюк. – К. : КНУКІМ, 2006. – 188 с.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г. М. Падалка. – Київ : Освіта України, 2010. – 274 с.

Сисоєва С. О. Інтегративні технології навчання дорослих : навч. – метод. посіб./ Світлана Олександрівна Сисоєва ; НАПН України, Київ, ун-т імені Бориса Грінченка. – Київ : ЕКМО, 2011. – 320 с.

Стукаленко З. М. Формування професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі фахової підготовки: дис. ... к-та пед. наук : 13.00.04 / Зоя Михайлівна Стукаленко; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 86.

Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н. Ф. Талызина. – М. : Московский ун-т, 1975. – 343 с.

Фільц Б. М. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Музичне мистецтво. 5–8 класи / укладач Б. М. Фільц. – Київ; Ірпінь, 2005. – С. 3–59.

Черкасов В. Ф. Теорія і методика музичної освіти: [підручник] / В. Ф. Черкасов. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 528 с.

Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник [Електонний ресурс] / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с. – Режим доступу: http://eduknigi.com/ped_view.php?id=23

Downloads


Переглядів анотації: 85

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Чжеюань, В. (2016). ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МІЖКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ ЗАСОБАМИ МУЗИКИ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 127–132. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.127131

Номер

Розділ

Культурологія освіти