ВІДЧУТТЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ПОЛЯКІВ В ЕМІГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Барбара Грабовська Сілезький університет в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.132139

Ключові слова:

еміграція, ідентичність, ідентичність емігрантів

Анотація

Еміграція не усуває відчуття ідентичності, тобто відчуття особистісної тотожності та історичної безперервності особистості. Поляки в еміграції продовжують сприймати себе як членів Європейського співтовариства. Вони не бояться визнати своє походження, навіть якщо іноді в середовищі, в якому вони живуть, існують негативні стереотипии щодо представників польської національності. Звичайно є винятки, коли емігранти вважають за краще не афішувати своє походження, проте поляки завжди пишаються тим, хто вони є. Сучасні умови життя нівелюють деякі ціннісні орієнтири, що формують відчуття ідентичності людей, які довгий час перебувають в еміграціїі.
Проблема відчуття національної ідентичності в постмодерному світі, де можна легко втратити ідентичність слова, є реальною проблемою для освіти XXI століття. Полікультурна та міжкультурна освіта покликана навчати молодих людей як розвивати глобальну обізнаність і використовувати переваги життя в полікультурному суспільстві.

Біографія автора

Барбара Грабовська, Сілезький університет в Катовіцах, вул. Бєльська, 62, 43-400 Цешин, Республіка Польща

Доктор габілітований, Факультет етнології і наук про освіту

Посилання

Bakalarz J.: Współczesna migracja w świetle dokumentów Kościoła. [w:] J. Bakalarz (red.): Współczesne środowiska emigracji polskiej. Sytuacja duszpasterska. Lublin 1985, RW KUL, s. 27.

Bauman Z.: Płynna nowoczesność. Przekład T. Kunz, Kraków 2006, Wydawnictwo Literackie.

Bokszański Z.: Tożsamości zbiorowe. Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 113;

Boski P.: O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo-narodowej na obczyźnie. [w:] P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre (red.): Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa 1992, IP PAN, s. 183-186.

Budakowska E. (red.): Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania. cyt. wyd., s. 49.

Castles S., Miller M. J.: The Age of Migration: International Population Movements In the Modern Word. New York 1993, Houndmills: Macmillan. Za: E. Budakowska: Współczesne migracje a nowe wyzwania wobec iden- tyfikacji narodowo-kulturowej. [w:] E. Budakowska (red.): Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania. Warsza- wa 2005, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 49.

Chodubski A.: Emigracja jako zjawisko cywilizacyjne [w:] J. Burszta, J. Serwański (red.): Migracja – Europa – Polska. Poznań 2003, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, s. 62.

Kłoskowska A.: kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 128 i dalsze.

Kraszewski P.: Typologia migracji. [w:] J. Burszta, J. Serwański (red.): Migracja – Europa – Polska. Poznań 2003, Wyd. Naukowe INPiD UAM.

Kwiatkowska A. : Tożsamość a społeczne kategoryzacje. cyt. wyd., s. 87.

Lewowicki T.: O badaniach społeczności pogranicza – od parcjalnych opisów ku elementom Teorii Zacho- wań Tożsamościowych. [w:] J. Nikitorowicz: Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów.

Białystok 1995, Trans Humana, s. 22-23.

Lewowicki T.: Poczucie tożsamości narodowej młodzieży – stałość i zmienność (uwagi końcowe). [w:] T. Lewowicki (red.): Poczucie tożsamości narodowej młodzieży. Cieszyn 1994, Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszy- nie, s. 133.

Lewowicki T.: Problemy tożsamości narodowej - w poszukiwaniu sposobów uogólnionych ujęć kwestii poczucia tożsamości i zachowań z tym poczuciem związanych. [w:] M. M. Urlińska (red.): Edukacja a tożsamość etniczna. Toruń 1995, UMK, s. 51-63.

Łukasiewicz R.: Współczesna emigracja polska – profil i wprowadzenie do problematyki asymilacji. [w:] D. Lalak (red.): Dom i ojczyzna. Dylematy wielokulturowości. Warszawa 2008, UW, s. 304.

Lyman S.: The Race Relations Cycle of Robert E. Park. «The Pacific Sociological Review» 1968, vol. 11, no 1, s. 20-22. Za: J. Mucha: Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej. cyt. wyd., s. 221.

Mamzer H.: Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań 2003, UAM, s. 134.

Matsumoto D., Juang L.: Psychologia międzykulturowa. Gdańsk 2007, GWP, s. 371.

Mucha J.: Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej. Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Od czasu II Wojny Światowej do lat 90. migracje miały charakter przymusowy, były to deportacje, przesiedlenia, emigracja polityczna. Szerzej: A. Sakson: Migracje w XX wieku – wystąpienie na 17. Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich (15-18 września 2004) http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/sakson.pdf (5.05.2016).

Olędzka M.: Kilka słów o nowej fali emigracji polskiej. http://www.psz.pl/127-unia-europejska/monikao- ledzka-kilka-slow-o-nowej-fali-emigracji-polskiej 2.05.2016.

Patrz: T. Lewowicki: Wyznaczniki tożsamości narodowej (wiedza o determinantach tożsamości i zachowań tożsamościowych jako element edukacji. [w:] Z. Jasiński, A. Kozłowska (red.): Tożsamość narodowa młodzieży na pograniczach. Opole1997, Instytut Nauk Pedagogicznych UO, s. 36-37.

Por. H. Mamzer: Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. cyt. wyd., s. 107-112.

Pyłat J.: Inicjatywy i kierunki działania polskich środowisk emigracyjnych w Londynie w latach 2004 - 2008. Zarys sytuacji. http://kptnno.krakow.pl/images/II_Kongres/JP.pdf 13.04.2008.

Tajfel H.: La categorisation sociale. [w:] S. Moscovici (red.): Introduction à la psychologie sociale. Paris 1972, Larousse, s. 31. Za: A. Kwiatkowska : Tożsamość a społeczne kategoryzacje. Warszawa 1999, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, s. 86.

Downloads


Переглядів анотації: 87

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Грабовська, Б. (2016). ВІДЧУТТЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ПОЛЯКІВ В ЕМІГРАЦІЇ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 132–139. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.132139

Номер

Розділ

Культурологія освіти