ШЛЯХИ УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Наталія Дічек Інститут педагогіки НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-Д, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2185-3630

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.140146

Ключові слова:

практична психологія, психологічна служба, класи підвищеної індивідуальної уваги, класи прискореного розвитку, класи вікової норми, індивідуалізація навчального процесу, особистісний підхід

Анотація

У контексті висвітлення розроблюваних в Україні в останній третині ХХ ст. ідей індивідуалізації шкільної освіти та їх упровадження в навчально-виховний процес розкрито маловивчений аспект – внесок українських психологів у дослідження шляхів і способів індивідуалізації навчання, здійснений наприкінці 1980- х – у першій половині 1990-х років. Окреслено провідні напрями досліджень у галузі педагогічної психології, психології особистості, що стосувалися поглиблення індивідуалізації навчання: розроблення системи диференціації навчання у початковій і середній школі, запровадження здобутків практичної психології, зокрема організація психологічної служби в системі шкільної освіти, вивчення творчого потенціалу учнів, виявлення і розвиток їхньої обдарованості і творчого мислення. Аналіз психолого-педагогічного доробку українських науковців засвідчив спрямованість досліджень на гуманізацію освітнього процесу, забезпечення реалізації у навчанні індивідуалізованих потреб школярів, що відповідало встановленню в українській освіті особистісно орієнтованої парадигми.

Біографія автора

Наталія Дічек, Інститут педагогіки НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-Д, 04053 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії історії педагогіки

Посилання

Балл Г. А. Особистісний підхід до визначення цілей виховання та шляхів їх досягнення / Г. О. Балл, Л. М. Таранов // Психологія: Респ. науково-методичний збірник. – Вип.32. – К.: Рад. школа, 1989. – С.7-15.

Балл Г. О. Уплощение систем нормативной регуляции деятельности как феномен тоталитарного и посттоталітарного сознания / Г. О. Балл // Особистість і народ: погляд історичної психології: матер. Всеукр. наук. конф. – К.: Т-во психологів України, 1994. – С.78-79.

Братко М. О. Смисложиттєві цінності в молодшому і середньому шкільному віці / М. О. Братко // Психологія: Науково-методичний збірник / Редкол.: О.В.Киричук (відп. ред.) та ін. – К.: Освіта, 1993. – Вип. 41. – С.10-21.

Гільбух Ю. З. Визначення психологічної готовності дитини до шкільного навчання / Ю. З. Гільбух, С. Л. Коробко, Л. О. Кондратенко // Початкова школа. – 1988. – №7. – С. 62-70.

Гільбух Ю. З. Психологічні передумови диференційованого навчання у початковій школі / Ю. З. Гільбух // Психологія: Респ. науково-методичний збірник / Редкол.: Л. М. Проколієнко (відп. ред.) та ін. – К.: Освіта, 1991. – Вип. 36. – С. 62-71.

Гільбух Ю. З. На шляхах диференційованого навчання / Ю. З. Гільбух // Психологічні проблеми ви- ховання, навчання, активності та розвитку особистості: матер. звітної наукової сесії Інституту психології АПН України, 10-11 лютого 1994 р. – К., 1995. – С. 96-102.

Державна національна програма «Освіта» : Україна ХХІ століття // Освіта. – 1993. – № 44-46. – С. 1-13.

Дічек Н. П. Внесок вітчизняної експериментальної педагогіки в обґрунтування необхідності індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу (кінець ХІХ-1917 р.) / Н. П. Дічек // Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.): колективна монографія. – К.: Пед. думка, 2013. – С. 32-73.

Дічек Н. П. Психолого-педагогічні дослідження в УРСР у контексті індивідуалізації шкільного на- вчального процесу (1945 - початок 1950-х років) / Н. П. Дічек // Рідна школа. – 2013. – №11. – С. 29-37.

Дічек Н. П. Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації навчання школярів (друга половина 50-х ХХ ст.) / Н. П. Дічек // Рідна школа. – 2014. – № 11. – С. 35-41.

Дічек Н. П. До джерел вивчення психолого-педагогічного забезпечення процесу диференціації у середній школі (кінець 1950-х рр.) / Н. П. Дічек // Історико-педагогічний альманах. – 2014. – № 2. – С. 78-88.

Дічек Н. П. Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації і диференціації навчання школярів (60-ті рр. ХХ ст.) / Н. П. Дічек // Пед. освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. – Вип. 18 (1-2015). – С. 407-419.

Дічек Н. П. Дослідження українських психологів у галузі індивідуалізації шкільного навчально-ви- ховного процесу (60-70-х рр. ХХ ст.) / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 4. – С. 76-83.

Дічек Н. П. Формування особистісно орієнтованої парадигми шкільної освіти у дослідженнях українських психологів (1980-ті рр.) / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 15-29.

Інститут психології імені Г. С. Костюка // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inpsy.naps. gov.ua/info/185

Киричук О. В. Стан і перспективи розвитку практичної психології в системі народної освіти в Україні / О. В.Киричук // Психологія: Науково-методичний збірник / Редкол.: О.В.Киричук (відп. ред.) та ін. – К.: Освіта, 1993. – Вип.40. – С.3-15.

Киричук О. В. Проблеми психології педагогічної взаємодії / О. В. Киричук // Психологія: Респ. на- уково-методичний збірник / Редкол.: О. В. Киричук (відп. ред.) та ін. – К.: Освіта, 1991. – Вип.37. – С. 3-12.

Моляко В. О. Психологічні основи творчості та інноваційної діяльності дітей та молоді / В. О. Моляко // Психологічні проблеми виховання, навчання, активності та розвитку особистості: матер. звітної наукової сесії Інституту психології АПН України, 10-11 лютого 1994р. – К., 1995. – С. 147-155.

Панок В. Г. Ситуація і перспективи розвитку практичної психології в Україні / В. Г. Панок // Психологічні проблеми виховання, навчання, активності та розвитку особистості: матер. звітної наукової сесії Інституту психології АПН України, 22-24 лютого 1993р. – Т. ІІ. – К., 1993. –С. 14-21.

Пономарьова Р. О. Тренінг з творчої психотехніки в роботі з обдарованими дітьми та молоддю / Р. О. Пономарьова, А. Д. Терешкова // Психологія: Науково-методичний збірник / Редкол.: О. В. Киричук (відп. ред.) та ін. – К.: Освіта, 1993. – Вип.40. – С. 15-26.

Психологічні аспекти гуманізації освіти: книга для вчителя / за ред. Г. О. Балла. – Київ-Рівне, 1996. – 128 с.

Рибалка В. В. Метод визначення науково-технічних здібностей у старшокласників / В. В. Рибалка // Психологія: Науково-методичний збірник / Редкол.: О. В. Киричук (відп. ред.) та ін. – К.: Освіта, 1993. – Вип.40. – С. 26-42.

Фурман А. В. Психодіагностика інтелекту в системі диференціації навчання / А. В. Фурман. – К.: «Освіта», 1993. – 221 с.

Downloads


Переглядів анотації: 196

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Дічек, Н. (2016). ШЛЯХИ УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПАРАДИГМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 140–146. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.140146

Номер

Розділ

Педагогічні витоки освітології