СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Наталія Дічек Національна академія педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-Д, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2185-3630

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.6

Ключові слова:

державна освітня політика, євроінтеграційна освітня політика, національна школа, Україна, шкільна освіта

Анотація

У статті запропоновано авторську версію історико-генетичного аналізу державної політики незалежної України у галузі загальної середньої освіти. Головним інструментом-методом став історіографічний аналіз дібраних документальних, архівних, наукових, соціологічних джерел, відрефлексованих на основі історико-генетичного підходу у сув’язі з такими методами, як системний аналіз, що дає змогу забезпечити вивчення освітньої політики в її цілісності, порівняльний підхід, покладений в основу інтерпретації змін освітньої політики.
У часовій тяглості перших 15 років незалежності відображено розгортання державної освітньої полі- тики щодо реформування шкільної освіти України крізь діяльність МОН України. Цілі дослідження — на підставі дискурсивного аналізу масиву документальних і наукових джерел обґрунтувати провідні стратегії і тактичні кроки, програми з їх імплементації у практику середньої школи. Обґрунтовано авторське визначення поняття «тенденція в освітній політиці держави» і його відмінності від поняття «напрям освітньої політики»; уточнено «поняття освітня політика держави».
Доведено, що зміни стратегічних цілей в освіті є наслідком зміни політичного курсу країни. Тому перша ключова стратегія України в освіті із здобуттям суверенітету спрямовувалася на розбудову національної державності, а розвиток шкільної освіти, як і освітньої галузі у цілому, вмотивовано набув націєтворчого спрямування. Стратегія і тактичні завдання з її реалізації були проголошені у такому першому важливому документі, як «Державна національна програма «Освіта» : Україна ХХІ століття» (1993). Переважна більшість закладених у ній ідей щодо розвитку національної школи не втратили значення й донині. Хоча фінансово-економічні труднощі перехідного періоду в Україні у 1990-і роки не дали змоги реалізувати заплановані зміни, що за дослідженнями зарубіжних учених є поширеним явищем й у світовому вимірі освітніх реформ (P. Burch (2007), N. D. Jei (2016), F. Nordin (2017), документи Європейської Комісії (2012), однак націо- нальний вектор розвитку освіти утвердився в Україні.
Розкрито формування на межі віків і прийняття наступної стратегії розвитку української освіти, утому числі і шкільної — це євроінтеграційний політичний напрям розвитку країни, а отже і її освітньої галузі. Ця стратегія була сформульована у наступному важливому документі — Національній доктрині розвитку освіти «Україна у ХХІ столітті» (2001). Спроектовані напрями здійснення реформ у напрямі євро- інтеграції поєднувалися з гуманістичною стратегічною лінією на розвиток людини як найвищої цінності суспільства, а науки і освіти — як рушіїв національного суспільного прогресу.

Біографія автора

Наталія Дічек , Національна академія педагогічних наук України, вул. Січових Стрільців, 52-Д, 04053 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки

Посилання

Андрущенко В. П. Освітня політика в умовах входження України в Європейський простір. 2014.

URL: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/942/1/3.pdf (дата звернення: 15.02.2020).

Гальперіна В., Савельєв В. Освітня політика. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008.

Грень Л. М. Державна політика в галузі управління сферою професійно-технічної освіти: характеристика змісту та обґрунтування напрямів. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Держ. управління. 2019. № 4. Т. 30 (69). С. 47–54.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). Освіта. 1993. № 44–46. С. 1–13.

Державна програма «Вчитель». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379-2002-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.02.2020).

Дічек Н. П. Тенденції шкільної освітньої політики в Україні у перше десятиріччя незалежності.

Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. 2019 а. Вип. 2. С. 72–86.

Дічек Н. П. Освітня політика в суверенній Україні й індивідуалізація шкільної освіти. Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України ; авт. кол. : Н. П. Дічек, Н. Б. Антонець, Н. М. Гупан, А. А. Загородня, Т. І. Куліш, С. М. Шевченко ; за заг. ред. док. пед. наук, проф.

Н. П. Дічек. Київ, 2019 б. С. 7–36.

Інформаційний збірник Міністерства народної освіти УРСР. 1991. № 6.

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2002. № 2.

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2002. № 4.

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2002. № 7.

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2002. № 8–9.

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2003. № 11.

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2003. № 15–16.

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2004. № 1–2.

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2004. № 10.

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2004. № 19–20.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1992. № 17–18.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1993. № 14.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1993. № 8.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1994. № 8.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1995. № 24.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1995. № 4.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1996. № 17–18.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 1997. № 24.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2000. № 19.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2000. № 21.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2000. № 22.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2000. № 23.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2001. № 13.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2001. № 7.

Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2004. № 23–24.

Кремень В. Г. Про стан освіти в Україні та Національну доктрину її розвитку. ІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти. Київ, ЗАТ «Нічлава». 2001. 232 с.

Луговий В. Державна освітня політика. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред.

В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008.

Мова і мовознавство в духовному житті суспільства : Монографія. Київ : Вид дім Д. Бураго. 2007. 352 с. URL: http://www.inmo.org.ua/assets/files/Mova%20i%20movoznavstvo%20v%20 duhovnomu%20jhytti%20suspilstva.pdf (дата звернення 15.02.2020).

Національна доктрина розвитку освіти «Україна в ХХІ столітті». Освіта. 2002. Січень. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (дата звернення 15.02.2020).

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол. : В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), А. М. Гуржій (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ, 2016. 224 с.

Про загальну середню освіту : Закон Верховної Ради України від 13.05.1999 № 651-XIV. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14#Text (Закон втратив чинність на підставі Закону № 463-IX від 16.01.2020}) (дата звернення: 15.02.2020).

Про Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа) : Постанова Колегії МОН України, Президії АПН України від 22.11.01 р. № 12/5-2. URL: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_ osv/2712/ (дата звернення: 15.02.2020).

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 р. : Розпорядження КМ України від 27.02.2010 р. № 1720-р (втратило чинність на підставі Постанови КМ № 71 (71-2014-п) від 05.03.2014).

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1720-2010-%D1%80#Text (дата звернення: 15.02.2020).

Сисоєва С. О. Освітні реформи: освітологічний контекст. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 3. С. 44–54. URL: file:///C:/Users/111/Downloads/Tipuss_2013_3_7.pdf (дата звернення: 15.02.2020).

Соціальна ситуація в Україні: особливості відображення трансформаційних процесів у громадській думці (2014–2018) : довідник / М. М. Слюсаревський та ін. Київ, Талком, 2019. 271 с.

Шульга Н. Д. Стратегія розвитку освіти як інструмент державної освітньої політики в Україні.

Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. № 4 (27). URL: http://www.dridu. dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_04(27)/12.pdf (дата звернення: 15.02.2020).

Шульга Н. Д. Характеристика базових понять феномена «державна освітня політика». Теорія та прак- тика державного управління. 2015. № 2 (49). С. 1–7. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e- book/tpdu/2015-2/doc/2/04.pdf (дата звернення: 15.02.2020).

Burch P. Educational Policy and Practice From Perspective of Institutional Theory: Crafting a Wider Lens.

Educational Researcher. 2007. № 2 / 36. pp. 84–95. URL: https://www.jstor.org/stable/pdf/4621078. pdf (request date: 08.08.2020). https://doi.org/10.3102/0013189X07299792.

Burnett N. International Education Policies, Issues, and Challenges. In: Education, Learning, Training: Critical Issues for Development, International Development Policy series. Graduate Institute Publications, Brill-Nijhoff, 2014. No 5. pp. 27–36. URL: https://journals.openedition.org/poldev/1770 Education Policy and Planning, UNESCO. 2019. URL: https://en.unesco.org/themes/education-policy- planning (дата звернення: 01.02.2020).

Jie Ng. D. Towards a Framework of Education Policy Analysis. 2016. URL: https://www.headfoundation.org/ papers/2016_-_5)_Towards_a_Framework_of_Education_Policy_Analysis_.pdf (дата звернен- ня: 08.02.2020).

Nordin A., Wahlström N. Exploring European Education Policy through the Lens of Dewey’s Democracy and Education. European Journal of Pragmatism and American Philosophy. 2016. No VIII-1.

URL: https://journals.openedition.org/ejpap/439#tocto1n8 (дата звернення: 08.02.2020).

Viennet R., Pont B. Education Policy Implementation: a Literature Review and Proposed Framework. OECD Education Working Paper. 2017. No. 162 URL: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdis playdocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2017)11&docLanguage=En (дата звернення: 08.02.2020).

Andrushhenko, V. P. (2014). Osvitnja polityka v umovakh vkhodzhennja Ukrajiny v Jevropejsjkyj prostir [Educational policy in the conditions of Ukraine’s entry into the European space]. Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture (Open Archive KhNTUA) http://dspace. khntusg.com.ua/bitstream/123456789/942/1/3.pdf (ukr).

Burch, P. (2007). Educational Policy and Practice From Perspective of Institutional Theory: Crafting a Wider Lens. Educational Researcher. 2 (36), 84–95. JSTOR. https://www.jstor.org/stable/pdf/4621078. pdf. https://doi.org/10.3102/0013189X07299792 (eng).

Burnett, N. (2014). International Education Policies, Issues, and Challenges. In: Education, Learning, Training: Critical Issues for Development, International Development Policy series, 5, Graduate Institute Publications, Brill-Nijhoff (pp. 27–36). OpenEdition Journals. https://journals.openedition.org/ poldev/1770 (eng).

Derzhavna nacionaljna proghrama «Osvita»: Ukrajina XX stolittja [State National Program «Education»: Ukraine of the XXI century] (1993). Osvita, 44–46, 1–13 (ukr).

Derzhavna proghrama «Vchytelj» [State program «Teacher»]. Official web-portal of the Parliament of Ukraine, Legislation of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379-2002-%D0%BF#Text (ukr).

Dichek, N. P. (2019 a). Tendenciji shkiljnoji osvitnjoji polityky v Ukrajini u pershe desjatyrichchja nezalezhnosti [Trends in school education policy in Ukraine in the first decade of independence].

Pedaghoghika i psykhologhija Visnyk NAPN Ukrajiny, 2, 72–86 (ukr).

Dichek, N. P. (2019 b). Osvitnja polityka v suverennij Ukrajini j indyvidualizacija shkiljnoji osvity [Educational policy in sovereign Ukraine and individualization of school education]. In N. P. Dichek (Ed.).

Procesy dyferenciaciji v shkiljnij osviti nezalezhnoji Ukrajiny (istoryko-analitychnyj aspekt) [Processes of differentiation in school education of independent Ukraine (historical-analytical aspect)] (pp. 7–36) (ukr).

Education Policy and Planning, UNESCO (2019). UNESCO. https://en.unesco.org/themes/education-policy- planning (eng).

Ghaljperina, V. & Saveljjev, V. (2008). Osvitnja polityka [Educational policy]. In V. Gh. Kremenj (Ed.).

Encyklopedija osvity [Encyclopedia of Education] (ukr).

Ghrenj, L. M. (2019) Derzhavna polityka v ghaluzi upravlinnja sferoju profesijno-tekhnichnoji osvity: kharakterystyka zmistu ta obghruntuvannja naprjamiv [State policy in the field of management of vocational education: characteristics of the content and justification of areas]. Vcheni zapysky TNU imeni V .I. Vernadsjkogho. Serija: Derzh. upravlinnja, 4, T. 30 (69), 47–54 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva narodnoji osvity URSR [Information collection of the Ministry of Education of the USSR] (1991). № 6 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (1992). № 17–18 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (1993). № 8 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (1993). № 14 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (1994). № 8 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (1995). № 4 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (1995). № 24 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (1996). № 17–18 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (1997). № 24 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2000). № 19 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2000). № 21 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2000). № 22 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2000). № 23 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2001). № 7 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2001). № 13 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2002). № 2 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2002). № 4 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2002). № 7 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2002). № 8–9 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2003). № 11 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2003). № 15–16 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2004). № 1–2 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2004). № 10 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2004). № 19–20 (ukr).

Informacijnyj zbirnyk Ministerstva osvity Ukrajiny [Information collection of the Ministry of Education of Ukraine] (2002). № 23–24 (ukr).

Jie, Ng. D. (2016). Towards a Framework of Education Policy Analysis. The HEAD Foundation. https:// www.headfoundation.org/papers/2016_-_5)_Towards_a_Framework_of_Education_Policy_ Analysis_.pdf (eng).

Kremenj, V. Gh. (2001). Pro stan osvity v Ukrajini ta Nacionaljnu doktrynu jiji rozvytku. [On the state of education in Ukraine and the National Doctrine of its development]. II Vseukrajinsjkyj zjizd pracivnykiv osvity [II All-Ukrainian Congress of Educators]. ZAT «Nichlava» (ukr).

Kremenj, V. Gh. (2016). Nacionaljna dopovidj pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukrajini [National report on the state and prospects of education development in Ukraine] (ukr).

Lughovyj, V. (2008). Derzhavna osvitnja polityka [State educational policy]. In V. Gh. Kremenj (Ed.).

Encyklopedija osvity [Encyclopedia of Education]. Jurinkom Inter (ukr).

Mova i movoznavstvo v dukhovnomu zhytti suspiljstva [Language and linguistics in the spiritual life of society] (2007). Vyd dim D. Buragho. Instytut movoznavstva im. O. O. Potebni Natsional’noyi akademiyi nauk Ukrayiny. http://www.inmo.org.ua/assets/files/Mova%20i%20movoznavstvo%20v%20 duhovnomu%20jhytti%20suspilstva.pdf (ukr).

Nacionaljna doktryna rozvytku osvity «Ukrajina v XXI stolitti» [National Doctrine of Education Development «Ukraine in the XXI Century»] (2002). Osvita. Official web-portal of the Parliament of Ukraine, Legislation of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (ukr).

Nordin, A. & Wahlström, N. (2016). Exploring European Education Policy through the Lens of Dewey’s Democracy and Education. European Journal of Pragmatism and American Philosophy. VIII-1. Open Edition Journals. https://journals.openedition.org/ejpap/439#tocto1n8 (eng).

Pro Koncepciju zaghaljnoji serednjoji osvity (12-richna shkola) [About the Concept of General Secondary Education (12-year school)] (2001). Postanova Koleghiji MON Ukrajiny, Prezydiji APN Ukrajiny vid 22.11.01 № 12/5-2. Education.ua. http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/2712/ (ukr).

Pro skhvalennja Koncepciji Derzhavnoji ciljovoji socialjnoji proghramy pidvyshhennja jakosti shkiljnoji pryrodnycho-matematychnoji osvity na period do 2015 r. [«On approval of the Concept of the State target social program to improve the quality of school science and mathematics education for the period up to 2015»] (2014). Rozporjadzhennja KM Ukrajiny vid 27.02.2010 r. № 1720-r.

Official web-portal of the Parliament of Ukraine, Legislation of Ukraine. https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1720-2010-%D1%80#Text (ukr).

Pro zaghaljnu serednju osvitu [On General Secondary Education] (1999). Zakon Ukrajiny vid 13.05.1999 № 651-XIV. Official web-portal of the Parliament of Ukraine, Legislation of Ukraine. https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14#Text (ukr).

Shuljgha, N. D. (2015). Kharakterystyka bazovykh ponjatj fenomena «derzhavna osvitnja polityka» [Characteristics of the basic concepts of the phenomenon of «state educational policy»].

Teorija ta praktyka derzhavnogho upravlinnja, 2 (49), 1–7. Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine. http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/2/04.pdf (ukr).

Shuljgha, N. D. (2015). Strateghija rozvytku osvity jak instrument derzhavnoji osvitnjoji polityky v Ukrajini [Education development strategy as an instrument of state educational policy in Ukraine].

Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja, 4 (27). Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_04(27)/12.pdf (ukr).

Sljusarevsjkyj, M. M., Ghumenjuk, O. I., Dvornyk, M. S. & Chernysh, L P. (2019). Socialjna sytuacija v Ukrajini: osoblyvosti vidobrazhennja transformacijnykh procesiv u ghromadsjkij dumci (2014—2018) [The social situation in Ukraine: features of the reflection of transformational processes in public opinion (2014—2018)]. Talkom (ukr).

Sysojeva, S. O. (2013). Osvitni reformy: osvitologhichnyj kontekst [Educational reforms: osvitologhichnyj context]. Teorija i praktyka upravlinnja socialjnymy systemamy, 3, 44 – 54. Theory and practice of management of social systems. file:///C:/Users/111/Downloads/Tipuss_2013_3_7.pdf (ukr).

Viennet, R. & Pont, B. (2017). Education Policy Implementation: a Literature Review and Proposed Framework.

OECD Education Working Paper, 162. OECD. http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisp laydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2017)11&docLanguage=En (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 351

Опубліковано

2020-10-01

Як цитувати

Дічек , Н. (2020). СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. ОСВІТОЛОГІЯ, (9), 46–60. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.6

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою