АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ: ВИТОКИ, НАПРЯМИ, МОТИВИ

Автор(и)

  • Олександр Сушик Луцький національний технічний університет, вул. Львівська, 75, 43018, м. Луцьк, Україна https://orcid.org/0000-0003-2223-4070
  • Ірина Сушик Луцький національний технічний університет, вул. Львівська, 75, 43018, м. Луцьк, Україна https://orcid.org/0000-0002-4620-5453

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.818

Ключові слова:

академічна мобільність, єдиний освітній простір, студентська мобільність, університет

Анотація

У статті розглянуто феномен академічної мобільності студентства, показано його ґенезу, напрями і потоки мобільної української молоді упродовж історичних періодів. Приділено увагу появі українських студентів в європейських університетах. Згадано імена українців, випускників європейських університетів, що стали відомі світу. Прослідковано зміни у глобальній картині руху мобільного студентства з кінця 90-х років XX ст. Акцентовано увагу на сучасній проблемі виїзду української молоді за кордон, мотивах міграції студентів, головних осередках їх скупчення. Названо ризики та основні перепони щодо налагодження механізму міжнародної академічної мобільності в Україні.

Біографії авторів

Олександр Сушик, Луцький національний технічний університет, вул. Львівська, 75, 43018, м. Луцьк, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти

Ірина Сушик, Луцький національний технічний університет, вул. Львівська, 75, 43018, м. Луцьк, Україна

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних наук, соціального забезпечення та права

Посилання

Бака С. В. Нормативно-правове забезпечення регулювання академічної мобільності в Україні. Вісник національного університету цивільного захисту України. Вип. 2 (9). 2018. С. 264–276. DOI: 10.5281/zenodo.1240910.

Вербицька С. В. Міжнародна студентська академічна мобільність: етапи розвитку та суб’єкти організації.

Вісник Житомирського державного університету. Вип. 45. Педагогічні науки. 2009. С. 20–26.

Всемирный доклад по образованию 2006. Сравнение мировой статистики в области образования.

Монреаль : Институт статистики ЮНЕСКО, 2006. 192 с. URL: https://en.unesco.org/themes/ education/ dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 12.11.2018) Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. Київ : Абрис, 1994. 287 с.

Нудьга Г. А. Українські студенти в університетах Європи в ХІV-XVIII століттях. На літературних шляхах (Дослідження, пошуки, знахідки). Київ : Дніпро, 1990.

Олексик Х. М. Формування єдиного освітнього і наукового простору: природа та проблеми його суперечностей. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія. За заг. ред. Ф. Г. Ващука. Ужгород : ЗакДУ, 2011. 560 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір»; Вип. 16). С. 108–128. URL: http://www.uzhnu.edu.ua/ uk/infocentre/get/3717/ dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 22.01.2019) Садова У. Проблеми трудової та освітньої міграції у фокусі інтересів вищої школи, влади і бізнесу.

За результатами зустрічі, організованої Прес-центром «Гал-Інфо». 20 липня 2018 р. URL: http://lp.edu.ua/sites/default/files/news/2018/10178/ attachments/demos_seminar-26_07_18. pdf (дата звернення: 07.04.2019) Свириденко Д. Б. Академічна мобільність: відповідь на виклики глобалізації: монографія. Київ : Вид- во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. 279 с.

Стадний Є. Українські студенти за кордоном: факти та стереотипи: звіт аналітичного центру CEDOS. 2017. URL: https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta- stereotypy/dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 22.01.2019).

Слободян О., Стадний Є. Українські студенти за кордоном: скільки та чому? URL: https://cedos.org. ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu/ dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 22.01.2019) Стрюк М. І. Семеріков С. О., Стрюк А. М. Мобільність: системний підхід. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Т. 49. Вип. 5. С. 37–70.

Стрюк М. І., Стрюк А. М. Навчальний об’єкт як компонент мобільного навчання. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. 2012. С. 83–86.

Українське студентство в Польщі: політики залучення, інтеграції та мотивація і плани студент- ства: звіт аналітичного центру CEDOS. 3 листопада 2018 р. URL: https://cedos.org.ua/uk/ articles/ukrainski-studenty-v-polshchi-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany- studentiv (дата звернення: 07.04.2019).

Фесенко А. М. Освітньо-трудова міграція освіченої молоді як тренд сучасної доби: соціологічний аналіз. Габітус. 2018. Вип. 6. С. 130–136.

Цуп В. Юрій Дрогобич в контексті формування української еліти. День. 2 серпня 2003. URL: https:// day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/yuriy-drogobich-v-konteksti-formuvannya-ukrayinskoyi- eliti dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 07.04.2019) Шимків Н. Євродиплом. Чому українці їдуть навчатися до Польщі. URL: https://lb.ua/ society/2018/08/23/405797_ievrodiplom_chomu_ukraintsi_idut.html) (дата звернення: 08.04.2019).

Education: International student mobility in tertiary education. UNESCO-UIS. 2016. URL: http://data.uis. unesco.org. (дата звернення: 07.04.2019).

Uneko Group. Студентська міграція — національна проблема чи вимушеність, або чому українські студенти вибирають освіту у польських вишах. URL: http://uneko.com.ua/2017/10/ студентська-міграція-національна-п/dokumenti-ifla-ta-in (дата звернення: 22.01.2019).

Wit H. De Strategies for the Internationalization of Higher Education: A Comparative Study of Australia, Canada, Europe, and the USA. Amsterdam: European Association for International Education, 1995. 176 p.

Sylvester R. Mapping international education: an historical survey 1893 — 1944. Journal of Research in International Education. September 2002. Vol. 1. № 1. Р. 90–125.

Sylvester R. Further mapping of the territory of international education in the 20th cеntury (1944 — 1969).

Journal of Research in International Education. 2003. Vol. 2. № 2. Р. 185–204.

Sylvester R. Framing the map of international education (1969 — 1998). Journal of Research in International Education. 2005. Vol. 4. № 2. Р. 123–151.

Baka, S. V. (2018). Normatyvno-pravove zabezpechennia rehuliuvannia akademichnoi mobilnosti v Ukraini [Regulatory and legal framework for regulation of academic mobility in Ukraine]. Bulletin of the National University of Civil Protection of Ukraine, 2 (9), 264–276. DOI: 10.5281/zenodo.1240910 (ukr).

Verbytska, S. V. (2009). Mizhnarodna studentska akademichna mobilnist: etapy rozvytku ta subiekty orhanizatsii [International Student Academic Mobility: Stages of Development and Subjects of the Organization]. Bulletin of Zhytomyr State University, 45, 20–26 (ukr).

World Report on Education (2006). Comparison of World Statistics in Education. Montreal: UNESCO Institute for Statistics. 2006, 192. URL: https://en.unesco.org/ themes/education/documents-ifla- ta-in (12.11.2018) (rus).

Mykytas, V. (1994). Early Ukrainian students and professors. Kyiv, Ukraine: Abrys (ukr).

Nudha, H. A. (1990). Ukrainian students at European universities in the fourteenth and eighteenth centuries.

On literary paths (research, searches, discovery). Kyiv, Ukraine: Dnipro (ukr).

Oleksyk, Kh. M. (2011). Formation of a single educational and scientific space: the nature and problems of its contradictions. Integration into the European educational space: achievements, problems, perspectives: monohrafiia. F.H. Vashchuka (Ed.). Uzhhorod, Ukraine: ZakDU, 108–128. URL: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/ infocentre/get/3717/dokumenti-ifla-ta-in (22.01.2019) (ukr).

Sadova, U. (2018). Problems of labor and educational migration in the focus of the interests of higher education, government and business. According to the results of the meeting organized by the press-center «Gal Info». URL: http://lp.edu.ua/sites/default/files/news/2018/10178/attachments/ demos_seminar-26_07_18.pdf dokumenti-ifla-ta-in (07.04.2019) (ukr).

Svyrydenko, D. B. (2014). Academic Mobility: The Answer to the Challenges of Globalization: monohrafiia.

Kyiv, Ukraine: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova (ukr).

Stadny, Ye. (2017). Ukrainian Students Abroad: Facts and Stereotypes: CEDOS Analytical Center Report.

URL: https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy/ dokumenti-ifla-ta-in (22.01.2019) (ukr).

Slobodian, O., & Stadnyi, Ye. (2019). Ukrainian students abroad: how many and why? URL: https://cedos. org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-chomu/ dokumenti-ifla-ta-in (22.01.2019)

Striuk, M. I., Semerikov, S. O., & Striuk, A. M. (2015). Mobility: A Systemic Approach. Information technology and teaching aids. T. 49, vol. 5, 37–70 (ukr).

Striuk, M. I. & Striuk, A. M. (2012). Educational object as a component of mobile learning. Collection of scientific works of Kamenets-Podolsky National University named after Ivan Ogienko, 83–86 (ukr).

Ukrainian Students in Poland: Engagement Policy, Integration and Motivation, and Student Plans: CEDOS Analytical Center Report. November 3, 2018. URL: https://cedos.org.ua/en/articles/ukrainski- studenty-v-polshchi-polityky-zaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia-i-plany-studentiv dokumenti-ifla-ta-in (07.04. 2019) (ukr).

Fesenko, A.M. (2018). Educational and labor migration of educated youth as a trend of the modern age: sociological analysis. Habitus, 6, 130–136 (ukr).

Tsup,V. (2003). Yuriy Drohobych in the context of the formation of the Ukrainian elite. Day. URL: https://day. kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/yuriy-drogobich-v-konteksti-formuvannya-ukrayinskoyi-eliti document-ifla-ta-in (07.04 2019) (ukr).

Shymkiv, N. Eurodiplom. Why do Ukrainians go to study in Poland? URL: https://lb.ua/ society/2018/08/23/405797_ievrodiplom_chomu_ukraintsi_idut.html) document-ifla-ta-in (08.04.2019) (ukr).

Education: International student mobility in tertiary education (2016). UNESCO-UIS. URL: http://data.uis. unesco.org. document-ifla-ta-in (07.04.2019) (eng).

Uneko Group. Student migration is a national problem or compulsion, or why Ukrainian students choose education in Polish higher education. URL: http://uneko.com.ua/2017/10/студентська-міграція- національна-п/dokumenti-ifla-ta-in (22.01.2019) (ukr).

Wit, H. (1995). De Strategies for the Internationalization of Higher Education: A Comparative Study of Australia, Canada, Europe, and the USA. Amsterdam, Netherlands: European Association for International Education, 176 (eng).

Sylvester, R. (2002). Mapping international education: an historical survey 1893 — 1944. Journal of Research in International Education,1, 90–125 (eng).

Sylvester, R. (2003). Further mapping of the territory of international education in the 20th cеntury (1944 — 1969). Journal of Research in International Education, 2, 185–204 (eng).

Sylvester, R. (2005). Framing the map of international education (1969 — 1998). Journal of Research in International Education, 4(2), 123–151 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 367

Опубліковано

2019-10-01

Як цитувати

Сушик, О., & Сушик, І. (2019). АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ: ВИТОКИ, НАПРЯМИ, МОТИВИ. ОСВІТОЛОГІЯ, (8), 8–18. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.818

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти