НЕОБХІДНІСТЬ КОНСТРУКТИВНИХ ЗМІН В ОСВІТІ – ІДЕЯ ОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ

Автор(и)

  • Йолянта Суходольска

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2014.3.5258

Ключові слова:

освіта, діалогічна комунікація, реформа системи освіти, соціальна компетенція

Анотація

Сучасна система освіти повинна бути спрямованою на підготовку молодих людей до мінливих реалій. Потрібно не тільки заохочувати та стимулювати зміни, а й прогнозувати і випереджати їх. Принцип такого виховання має відношення до припущень критично-творчої освіти, які полягають у визнанні бажання людини прийняти демократичні стандарти та принципи соціального діалогу і сприяти їх утвердженню в галузі освіти. І хоча нині відбувається активне просування означених концепцій у вихованні та навчанні, що відображається у прагненні досягнути невимушеного розвитку особистості, поваги до суб’єктивних потреб і устремлінь учнів, проте вони все ще випереджають сучасні реалії і наявні освітні стандарти. Причиною цього є об’єктивна інерція освітнього простору, яка сама по собі є предметом перевірки на основі нечітко визначених оціночних критеріїв, а також недбалість в області діагностики та виявлення поточних потреб реформування такої системи освіти. Це, також, стосується і професійних програм підготовки вчителів, особливо в області формування і розвитку соціальної компетенції, діагностики, профілактики та допомоги, спрямованих на подолання соціальних та екологічних загроз. У цьому процесі, роль учителя є вирішальною, адже, будучи чутливим до потреб інших і готовим до активного діалогічного спілкування, він стає ключовою фігурою в процесі дорослішання молодих людей.

Посилання

Argyle M.: Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa 1999, WN PWN.

Bauman Z: Płynna nowoczesność. Kraków 2006, Wyd. Literackie.

Boudieu P.: Reprodukacja. Elementy teorii i systemu nauczania. Warszawa 1990, WN PWN. M.S. Szymański: Selekcyjne funkcje szkolnictwa a struktura społeczna. Warszawa 1996, IBE.

Czerepniak-Walczak M.: Interakcja dwupodmiotowa w edukacji. Fetysz czy realność. Bydgoszcz 1997, Wyd. Uczelniane WSP.

Gardner H.: Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań 2002, Wyd. Media i Rodzina.

Giroux H. A., Witkowski L.: Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Horowitz L.M, L.E. Alden, J. S. Wiggins, A. L. Pincus: Inventory of Interpersonal Problems: Manual. A Harcourt Assessment Company, 2000.

Kowalska G.: Kompetencje nauczyciela warunkujące efektywną komunikację interpersonalną w procesie edukacyjnym. „Edukacja” 2000/3.

Kozielecki J.: Człowiek wielowymiarowy. Warszawa 1996, Wyd. „Żak”.

Kupisiewicz Cz.: Paradygmaty reform oświatowych. Warszawa 1985, Instytut Kształcenia Nauczycieli.

Kwiecińska Z, Łukasik J. M. (red.): Zmiana społeczna. Edukacja – polityka oświatowa – kultura. Kraków 2012, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szymański M.: Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków 2013, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szymański M.: Studia i szkice z socjologii edukacji. Warszawa 2000, IBE.

Brzeziński J.: Witkowski L.: Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań-Toruń 1994, Wyd. „Edytor”.

Lewowicki T.: Szkic do dziejów całościowych ujęć zagadnień oświaty – ku spotkaniu z oświatologią. W: T. Lewowicki T., Ogniewjuk W., Sysoewa S. (red.): Сałościowe ujęcia edukacji – ku spotkaniu z oświatologią. Warszawa 2011, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZPN.

Lewowicki T.: Suchodolska J. (red.): Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej. Materiały dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Katowice-Cieszyn-Warszawa-Kraków 2011, WEiNoE US, WSP ZNP, „Impuls”.

Lewowicki T.: Szkic do teorii zachowań tożsamościowych. W: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (red.): W poszukiwaniu teorii przydatnych w badaniach międzykulturowych. Cieszyn 2001, Uniwersytet Śląski w Cieszynie.

Lewowicki T.: Przemiany oświaty. Warszawa 1997, Wyd. „Żak”.

Lewowicki T.: Przemiany oświaty. Warszawa 1995, Wyd. „Żak”.

Lewowicki T.: Przemiany oświaty. Warszawa 1994, Wyd. „Żak”.

Lewowicki T.: Krótki raport o edukacji, czyli kondycji uczniów, nauczycieli i oświaty. Warszawa 1994, „Dyrektor Szkoły”.

Łomny Z: Edukacja aksjologiczna wyzwaniem dla epoki. Od regionalizmu do planetaryzmu. W: T. Kukołowicz, M. Nowak (red.): Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne. Lublin 1997, Wyd. Redakcji Wydawnictw KUL-u.

Łomny Z.: Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych. Radom 1996, Wyd. Instytutu Technologii i Eksploatacji.

Strykowski W.: Kompetencje współczesnego nauczyciela. Poznań 2005, NEODIDAGMATA 27/28.

Suchodolska J.: Kształtowanie umiejętności społecznych w relacji komunikacyjnej dziecko-dorosły (uczeń-nauczyciel) w kontekście teorii uczenia się. W: D. Wosik-Kawala, E. Sarzyńska, W. J. Maliszewski, M. Fiedor (red.): Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się. Toruń 2009, Wyd. Adam Marszałek.

Suchodolska J.: Edukacyjne, społeczno-kulturowe i gospodarcze uwarunkowania tożsamości młodzieży z pogranicza polsko-czeskiego, (niepublikowana praca doktorska, Opole, 2003).

Szybisz M.: O potrzebie komunikacyjnego pojmowania edukacji. W: M. Dudzikowa (red.): Nauczyciel – uczeń, między przemocą a dialogiem, obszary napięć i typy interakcji. Kraków 1996.

Szymański M. S.: Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcącym. Warszawa 1988, WN PWN.

Taraszkiewicz M.: Jak uczyć jeszcze lepiej? Szkoła pełna ludzi. Poznań 2001, CODN.

Taraszkiewicz M.: Odpowiedzialność zawodowa nauczycieli w kontekście efektywności uczenia się uczniów. Granice i perspektywy. System ewaluacji oświaty. Nadzór pedagogiczny. www. pseo.pl (data dostępu 05.11.2014).

Wagner C.C., Kiesler D.J., Schmidt J.A.: Assessing the interpersonal transaction cycle: convergence of action and reaction interpersonal circumplex measures. „Journal of Personality and Social Psychology” 1995.

Downloads


Переглядів анотації: 1

Опубліковано

2022-09-23

Як цитувати

Suchodolska, J. . (2022). НЕОБХІДНІСТЬ КОНСТРУКТИВНИХ ЗМІН В ОСВІТІ – ІДЕЯ ОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ. ОСВІТОЛОГІЯ, (3), 52–58. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2014.3.5258

Номер

Розділ

Педагогічні витоки освітології