СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Ольга Черепєхіна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, просп. Гагаріна, буд. 25, 49005 Дніпро, Україна https://orcid.org/0000-0001-6970-1217

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.103110

Ключові слова:

компетентність, педагогічна компетентність, педагогічна компетентність викладача, педагогічна компетентність викладача психології, структура

Анотація

У статті досліджується проблема педагогічної компетентності викладача психології. В контексті актуальності розвитку педагогічної компетентності як складової професіоналізму майбутнього викладача психології в закладах вищої освіти розкривається зміст компонентів відповідної педагогічної компетентності. Наголошується, що базові компетентності відображають специфіку певної професійної діяльності, а спеціальні — специфіку конкретної наочної або надпредметної сфери професійної діяльності й співвідносяться із реалізацією ключових і базових компетентностей у конкретній сфері професійної діяльності.

Біографія автора

Ольга Черепєхіна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, просп. Гагаріна, буд. 25, 49005 Дніпро, Україна

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки

Посилання

Гура О. І. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект: монографія. Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. 332 с.

Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала. Воронеж: МОДЭК, 2004. 752 с.

Дружилов С. А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: психологический поход. Сибирь. Философия. Образование. Научно-публицистический альманах. 2005. № 8.

С. 26-44.

Зварич І. М. Педагогічна компетентність і компетенція викладачів вищих навчальних закладів.

Молодь і ринок. 2011. № 2. С. 17–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_2_5) (дата звернення: 12.07.2019).

Каплінський В. В. Загальнопедагогічна компетентність учителя: особливості, складники, шляхи формування: Монографія. Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2017. 154 с.

Касярум С. О. Педагогічна компетентність викладачів вищих технічних закладів. Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2013. № 1. С. 28–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2013_1_9 (дата звернення: 18.08.2019).

Кашкарьов Г. В. Концептуальні засади формування в майбутні учителів педагогічної компетентності щодо розвитку критичного мислення в учнів. Збірник наукових праць Бердянського держав- ного педагогічного університету (Педагогічні науки). 2008. № 4. URL: http://www.nbuv.gov. ua/portal/soc_gum/znpbdpu/Ped/2008_4/Kashkarov%20.pdf) (дата звернення: 14.08.2019).

Кузьмина Н. В. Формирование педагогических способностей. Ленинград: ЛГУ, 1961. 98 с.

Лебедева О. В. Развитие методической компетентности учителя как средство повышения эффективности учебного процесса в общеобразовательной школе: автореф. дис…. канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования». Нижний Новгород, 2007. 24 с.

Отрощенко Л. С. Професійно-педагогічна компетентність викладача як умова ефективного дидактичного процесу у ВНЗ економічного профілю. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 1. С. 346–354. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_1_46 (дата звернення: 16.08.2019).

Педагогічні технології: теорія та практика / К. О. Вовк та ін.; М. В. Гриньова (ред.). Полтава: ПДПУ імені В.Г. Короленка, 2006. 230 с.

Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Харків: Основа, 2005. 96 с.

Сисоєва С. О. Педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю. Компетентнісний підхід у сучасній університетській освіті: збірник наукових праць. Рівне: НУВГП, 2011. С. 3–11.

Сисоєва С. О., Соколова І. В. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження. Київ: ЕКМО, 2010. 362 с.

Сластенин, В. А. Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика. Москва: Школа-Пресс, 1997. 512 с.

Трубачова С. Е. Умови реалізації компетентнісного підходу в навчальному процесі. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ: К.І.С., 2004. С. 53–56.

Хударковський К. І., Комишан А. І. Компетентнісний підхід як основа стратегії управління якістю освіти. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2007. № 16. С. 44–49.

Hura, O. I. (2006). Psykholoho-pedahohichna kompetentnist’ vykladacha vyschoho navchal’noho zakladu: teoretyko-metodolohichnyj aspekt [Psychological and pedagogical competency. The main responsibility of the main mortgage: theoretical and methodological aspect] : monohrafiia.

Zaporizhzhia, Ukraine: HU «ZIDMU» (ukr).

Derkach, A. A. (2004). Akmeolohycheskye osnovy razvytyia professyonala [Acmeological basis for the development of a professional]. Voronezh, Russia: MODEK (rus).

Druzhylov, S. A. (2005). Professyonal’naia kompetentnost’ y professyonalyzm pedahoha: psykholohycheskyj podkhod [Professional competence and professionalism of a teacher: a psychological approach].

Sybyr’. Fylosofyia. Obrazovanye. Nauchno-publytsystycheskyj al’manakh, 8, 26–44 (rus).

Zvarych, I. M. (2011). Pedahohichna kompetentnist’ i kompetentsiia vykladachiv vyschykh navchal’nykh zakladiv [Pedagogical competence and competency of the main mortgages]. Molod’ i rynok, 2, 17–22. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_2_5 (ukr).

Kaplins’kyj, V. V. (2017). Zahal’nopedahohichna kompetentnist’ uchytelia: osoblyvosti, skladnyky, shliakhy formuvannia [Zagalnopedagogichna competence of the teacher: specialties, compartments, hats form]: Monohrafiia. Vinnytsia, Ukraine: TOV «Niland LTD» (ukr).

Kasiarum, S. O. (2013). Pedahohichna kompetentnist’ vykladachiv vyschykh tekhnichnykh zakladiv [Pedagogical competence of the graduates of other technical mortgages]. Naukova skarbnytsia osvity Donechchyny, 1, 28–31. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2013_1_9 (ukr).

Kashkar’ov, H. V. (2008). Kontseptual’ni zasady formuvannia v majbutni uchyteliv pedahohichnoi kompetentnosti schodo rozvytku krytychnoho myslennia v uchniv [Conceptual bases for the formation of teachers’ pedagogical competence for the development of critical thinking in students in the future]. Zbirnyk naukovykh prats’ Berdians’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu (Pedahohichni nauky), 4. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ znpbdpu/Ped/2008_4/Kashkarov%20.pdf)/ (ukr).

Kuz’myna, N. V. (1961). Formyrovanye pedahohycheskykh sposobnostej [The formation of pedagogical abilities].

Leningrad, Russia: LHU (rus).

Lebedeva, O. V. (2007). Razvytye metodycheskoj kompetentnosty uchytelia kak sredstvo povyshenyia effektyvnosty uchebnoho protsessa v obscheobrazovatel’noj shkole: avtoref. dys…. kand. ped. nauk: spets. 13.00.01 «Obschaia pedahohyka, ystoryia pedahohyky y obrazovanyia» [Development of methodological competence of a teacher as a means of increasing the effectiveness of the educational process in a comprehensive school: Candidate’s thesis: 13.00.01 «General pedagogy, the history of pedagogy and education»]. Nyzhnyj Novhorod, Russia (rus).

Otroschenko, L. S. (2015). Profesijno-pedahohichna kompetentnist’ vykladacha iak umova efektyvnoho dydaktychnoho protsesu u VNZ ekonomichnoho profiliu [Professional and pedagogical competency as a teacher of an effective didactic process at the VNZ economic profile].

Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsijni tekhnolohii, 1, 346–354. Retrieved from http:// nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_1_46 (ukr).

Vovk, K. O. et al., Hryn’ova M. V. (Ed.) (2006). Pedahohichni tekhnolohii: teoriia ta praktyka [Pedagogical technology: theory and practice]. Poltava, Ukraine: PDPU imeni V.G. Korolenka (ukr).

Rodyhina, I. V. (2005). Kompetentnisno oriientovanyj pidkhid do navchannia [Competent arrangements prior to the next]. Kharkiv, Ukraine: Osnova (ukr).

Sysoieva, S. O. (2011). Pedahohichna kompetentnist’ vykladacha vyschoho navchal’noho zakladu nepedahohichnoho profiliu [Pedagogical competence and the responsibility for a higher primary mortgage of a non-pedagogical profile]. Kompetentnisnij pidhid u suchasnij universitetskij osviti: zbirnik naukovih prac (pp. 3–11). Rivne, Ukraine: NUVGP (ukr).

Sysoieva, S. O., Sokolova, I. V. (2010). Problemy neperervnoi profesijnoi osvity: tezaurus naukovoho doslidzhennia [Problems of continuous professional education: thesaurus of scientific progress are grown]. Kyiv, Ukraine: EKMO (ukr).

Slastenin, V. A., Isaev, I. F., Mishchenko, A. I., Shiyanov E. N. (1998). Pedahohyka [Pedagogy]. Moskow, Russia: Shkola-Press (rus).

Trubachova, S. E. (2004). Umovy realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v navchal’nomu protsesi [Understand the implementation of a competent approach to the initial process]. Kompetentnisnyj pidkhid u suchasnij osviti: svitovyj dosvid ta ukrains’ki perspektyvy (pp. 53–56). Kyiv, Ukraine: K.I.S. (ukr).

Khudarkovs’kyj, K. I., Komyshan, A. I. (2007). Kompetentnisnyj pidkhid iak osnova stratehii upravlinnia iakistiu osvity [Competency approach as the basis of quality management education strategy].

Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity,16, 44–49 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 12

Опубліковано

2019-10-01

Як цитувати

Черепєхіна, О. (2019). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ПСИХОЛОГІЇ. ОСВІТОЛОГІЯ, (8), 103–110. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.103110

Номер

Розділ

Забезпечення якості вищої освіти: українсько-польський досвід