АКМЕПРОФЕСІОГЕНЕЗ ПЕДАГОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ

Автор(и)

  • Вікторія Сидоренко Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», вулиця Січових Стрільців, 52А, 04053, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-6626-4581

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.3843%20

Ключові слова:

андрагогічний цикл, Нова українська школа, освіта дорослих, післядипломна педагогічна освіта, педагогічний акмепрофесіогенез

Анотація

Стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячений розробленню теоретичних і методичних засад акмепрофесіогенезу педагога Нової української школи в системі безперервної освіти. Здійснено експлікацію базових понять «акмепрофесіогенез педагога», «суспільство знань», «безперервний професійний розвиток», «акмепрофесіонал», «формальна освіта», «неформальна освіта». Педагогічний акмепрофесіогенез визначено як безперервний пролонгований процес професійного розвитку педагога в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти, усебічного становлення особистості і професіонала, що включає послідовні періоди його самореалізації та самовдосканалення, зміни й перетворення психологічної структури професійної діяльності, мотиваційної сфери, ціннісно- світоглядних орієнтирів, розвитку ключових компетентностей, засвоєння та реалізації інноваційних професійних ролей і функцій. Розглянуто альтернативні моделі, форми підвищення кваліфікації педагога Нової української школи.

Біографія автора

Вікторія Сидоренко, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», вулиця Січових Стрільців, 52А, 04053, Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих

Посилання

К обществам знания : всемирный доклад ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, 2005. 239 с.

Сидоренко В. Акмеологічні технології в освіті дорослих. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.

Вип. 26 (36). Сер. 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики»: зб. наук. пр. / ред. кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. С. 38–42.

Сидоренко В. В. Нова українська школа: концептуальні орієнтири. Матеріали методологічного семінару з онлайн-трансляцією «Освітньо-філософські засади Нової української школи», 18 жовтня 2017 р., м. Київ. URL: http://lib.iitta.gov.ua/708457/ (дата звернення: 20.03.2018).

Сидоренко В. В. Реформування системи підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Керівник нової української школи : світоглядно- професійні орієнтири : зб. наук. пр. / В. П. Андрущенко (голова), В. П. Бех (заст. голови), О. В. Алейнікова та ін. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 148–153.

Сидоренко В. В. Філософсько-освітні засади Нової української школи. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти : зб. спецкурсів: авторський колектив / заг. ред. проф. Т. М. Сорочан; наук. ред., упорядкування В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень.

Київ : Агроосвіта, 2018. С. 18–62.

K obshhestvam znanija : vsemirnyj doklad JuNESKO [Towards Knowledge Societies: UNESCO World Report]. (2005). UNESCO (rus).

Sydorenko, V. (2016). Akmeolohichni tekhnolohii v osviti doroslykh [Acmeological technologies in adult education]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P.Drahomanova, 26 (36). Ser. 16 «Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky»: zb. nauk. pr. / N. V. Huzii (Ed.). Kyiv, Ukraine: NPU imeni M. P. Drahomanova, 38–42 (ukr).

Sydorenko, V. V. (2017). Nova ukrainska shkola: kontseptualni oriientyry. Materialy metodolohichnoho seminaru z onlain-transliatsiieiu «Osvitno-filosofski zasady Novoi ukrainskoi shkoly» [New Ukrainian School: Conceptual Guidance. мaterials of the methodological seminar with the online broadcast «Educational and philosophical foundations of the New Ukrainian school»], 18 October 2017. Kyiv, Ukraine. Retrieved from http://lib.iitta.gov. ua/708457/ (20.03.2018) (ukr).

Sydorenko, V. V. (2017). Reformuvannia systemy pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykiv navchalnykh zakladiv v umovakh realizatsii Kontseptsii «Nova ukrainska shkola» [Reforming the system of improvement of qualification of heads of educational establishments in the conditions of implementation of the Concept «New Ukrainian School»]. Kerivnyk novoi ukrainskoi shkoly : svitohliadno-profesiini oriientyry : zb. nauk. pr. / V. P. Andrushchenko (Ed.). Kyiv, Ukraine: NPU imeni M. P. Drahomanova, 148–153 (ukr).

Sydorenko, V. V. (2018). Filosofsko-osvitni zasady Novoi ukrainskoi shkoly [Philosophical and Educational Foundations of the New Ukrainian School]. Profesiinyi rozvytok pedahoha Novoi ukrainskoi shkoly v umovakh formalnoi i neformalnoi osvity : zb. spetskursiv: avtorskyi kolektyv / T. M. Sorochan (Ed.). Kyiv, Ukraine: Ahroosvita, 18–62 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 11

Опубліковано

2018-10-01

Як цитувати

Сидоренко, В. (2018). АКМЕПРОФЕСІОГЕНЕЗ ПЕДАГОГА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В СУСПІЛЬСТВІ ЗНАНЬ. ОСВІТОЛОГІЯ, (7), 38–43. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.3843

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти