ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ

Автор(и)

  • Валентина Сліпчук Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, бульвар Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9552-029X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.4448

Ключові слова:

професійна підготовка, професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі, тенденції, фармацевтична галузь

Анотація

У статті здійснено науковий аналіз стану дослідження проблеми професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в педагогічній теорії та практиці вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти. Визначено критерії порівняння розвитку у різні періоди професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні, які лягли в основу аналізу кожного історичного періоду. Виокремлено показники, що розкривають зміст кожного критерію. Здійснено системний аналіз тенденцій трансформації професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні упродовж ХХ ст. і включно до 2017 р., серед яких виокремлено загальні, особливі, специфічні тенденції. Виокремлено загальні тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні на всіх історичних періодах.
Досліджено сучасні тенденції (2010 – 2017 рр.) професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні.

Біографія автора

Валентина Сліпчук, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, бульвар Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри медичної та загальної хімії

Посилання

Сисоєва С. О., Огнев’юк В. О. Теорія і практика вищої освіти : навч. посібник. Київ–Маріуполь, 2016. 338 с.

Сліпчук В. Л. Професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ сто- ліття): монографія / за ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України Я. В. Цехмістера. Київ : Едельвейс, 2017. 520 с.

Сліпчук В. Л. Зміст професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України в умовах євроінтеграції. Наукові записки Вінницького держ. пед. університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2015. №43. С. 306–312.

Кайдалова Л. Г. Теоретичні та методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. «Теорія і методика професійної освіти». Запоріжжя, 2011. 42 с.

Slipchuk V. The concept of research of pharmacists professional training in Ukraine. The advanced science journal. 2015. №1. Р. 41–44. doi: 10.15550/ASJ.2015.01.041.

Sysoieva, S. O., & Ohnev'iuk, V. O. (2016). Teoriia i praktyka vyschoi osvity : navch. posibnyk [Theory and Practice of Higher Education: textbook]. Kyiv–Mariupol', Ukraine, 338 (ukr).

Slipchuk, V. L. (2017). Profesijna pidhotovka fakhivtsiv farmatsevtychnoi haluzi v Ukraini (XX – pochatok XXI stolittia): monohrafiia [Professional training of specialists in the pharmaceutical industry in Ukraine (XX – early XXI century): monohrafiya]. Ya. V. Tsekhmister (Ed.). Kyiv, Ukraine: Edel'veys (ukr).

Slipchuk, V. L. (2015). Zmist profesijnoi pidhotovky fakhivtsiv farmatsevtychnoi haluzi Ukrainy v umovakh ievrointehratsii [Content of professional training of specialists of the pharmaceutical industry of Ukraine in conditions of European integration]. Naukovi zapysky Vinnyts'koho derzh. ped. uni-versytetu im. M. Kotsyubyns'koho. Seriya: Pedahohika i psykholohiya, 43, 306–312 (ukr).

Kaydalova, L. G. (2011). Teoretychni ta metodychni zasady neperervnoi profesijnoi pidhotovky majbutnikh fakhivtsiv farmatsevtychnoho profiliu [Theoretical and methodical principles of continuous professional training of future specialists of the pharmaceutical profile]: Extended abstract of doctor's thesis. Zaporizhzhia, Ukraine (ukr).

Slipchuk, V. (2015). The concept of research of pharmacists professional training in Ukraine. The advanced science journal, 01, 41–44. doi: 10.15550/ASJ.2015.01.041 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 12

Опубліковано

2018-10-01

Як цитувати

Сліпчук, В. (2018). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ У ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ. ОСВІТОЛОГІЯ, (7), 44–47. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.4448

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають