ПЕДАГОГІКА ПРАЦІ: ПОЛЬСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ ПІД ВПЛИВОМ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Світлана Когут Вищий навчальний заклад «Український католицький університет», вул. Свєнціцького, 17 буд., 79011 Львів, Україна https://orcid.org/0000-0003-1276-6188

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.7783%20

Ключові слова:

дослідження, педагогіка праці, працевлаштування, ринок праці

Анотація

Для Республіки Польща однією з особливостей процесу євроінтеграції експерти визначають зміни ринку праці та зайнятості населення.
Розглянуто тенденції, які спричинили до змін на ринку праці та зайнятості населення, зосередили увагу на стислому аналізі загроз і викликів, з якими стикнулося польське суспільство. Зазначено, що тенденції, виклики та загрози, їх ґрунтовна діагностика й теоретичне осмислення стали предметом досліджень педагогіки праці. Це галузь педагогічного знання, яка досліджує питання освіти у взаємозв’язку з професійною працею людини, розробляє професійно-освітні програми, практичні проекти для розвитку професійної підготовки, перепідготовки, удосконалення фахівців нового покоління.
До нових явищ на ринку праці досліджуваного періоду віднесено нові форми працевлаштування, конкуренцію за місце праці, форми функціонування особистості у середовищі праці, високий рівень безробіття. Вивчення зарубіжного досвіду застосованих підходів у дослідженні зазначених явищ має безпосередній вплив на формування цілей професійної підготовки, розроблення гнучкого змісту задля пристосування до потреб економіки, різних форм залученості населення (особливо безробітних) до різних форм навчання та соціальної включеності.

Біографія автора

Світлана Когут, Вищий навчальний заклад «Український католицький університет», вул. Свєнціцького, 17 буд., 79011 Львів, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки

Посилання

Beck, U. (1998). «Risk Society» and the Media. A Catastrophic View? European Journal of Communication. 13 (1), 5-32. doi: 10.1177/0267323198013001001. (eng).

Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności. Warszawa, Polska: Wydaw. Naukowe Scholar (pol).

Blachnicki, B., & Stachowski, Z. (Eds.) (2004). Kilka refleksji o bezczynności zawodowej. Praca a bezczynność zawodowa. Tyczyn, Polska: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza (pol).

Boni, M., Czerniewska, H., & Stachurska-Marcińczak, B. (Eds.) (2000). Najważniejsze zadania. Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa, Polska (pol).

Borkowska, S. (1997). Świat pracy na przełomie wieków. Polityka Społeczna, 11, 12. (pol).

Chirkowska-Smolak, T. (2004). Poszukiwanie pracy jako strategia radzenia sobie w sytuacji bezrobocia. Psychologia.

Badania i aplikacje. Z. Ratajczak (Ed.). Bezrobocie jako wyzwanie (Vol. 6, ss. 81–96). Katowice, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (pol).

Chmiel, N. (Ed.). (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk, Polska: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne (pol).

Chudzicka, A. (2001). Wsparcie społeczne a zachowanie zaradcze osób bezrobotnych. Psychologia. Badania i aplikacje. Z. Ratajczak (Ed.). Bezrobocie. Między bezradnością i nadzieją (Vol. 4, ss. 47–62. Katowice, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (pol).

Czapiński, J., & Panek, T. (Eds.). (2006). Diagnoza społeczna: warunki i jakość życia Polaków. Warszawa, Polska: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (pol).

Dobrowolska, M. (2007). Alternatywne formy zatrudnienia. In Górnik-Durose, M., & Kożusznik, B. (Eds.).

Perspektywy psychologii pracy (ss. 165–166). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (pol).

Doliński, D. (1995). Etyka produktywności. Czy duch kapitalizmu krąży nad Polską? Kolokwia Psychologiczne, 4, 9–21 (pol).

Drzeżdżon, W. (2011). Przeobrażenia polskiego rynku pracy u progu XXI wieku. Wyzwania dla pedagogiki pracy.

Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 8, 242–259. Gdańsk, Polska: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej (pol).

Karpiński, A., Paradysz, S., Penconek, B., Swoboda, E., & Zawadzka, A. (1996). Perspektywy zmian na rynku pracy w okresie do roku 2010. Rynek Pracy, 7, 9–33 (pol).

Karpiński, A. (2004). Przemiany strukturalne w gospodarce Unii Europejskiej i Polski a warunki na przyszlosc.

Komitet Prognoz «Polska 2000 Plus» przy Przezydium PAN, Biuletyn, 2, 74–75 (pol).

Kaźmierczak, T., & Łuczyńska, M. (1996). O stygmatyzacyjnym efekcie pomocy społecznej. Wprowadzenie do pomocy społecznej: wybrane zagadnienia. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Internat (pol).

Kwiatkowski, S., Bogaj, A., & Baraniak, B. (2007). Pedagogika pracy. Warszawa, Polska: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne (pol).

Makselon, B. (1998). Atrybucje przyczyn utraty pracy a wybór strategii zaradczych przez osoby bezrobotne.

Psychologia. Badania i aplikacje, 2, 101–110 (pol).

Rifkin, J. (2001). Koniec pracy: schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wrocław, Polska: Wydawnictwo Dolnośląskie (pol).

Wolińska, I. (2001). Harmonogram dodatkowych działań Rządu na rzecz wspierania przedsiębiorczości powstawania nowych miejsc pracy. Biuletyn MIPS Służba Pracownicza, 5, 30 (pol).

Downloads


Переглядів анотації: 6

Опубліковано

2018-10-01

Як цитувати

Когут, С. (2018). ПЕДАГОГІКА ПРАЦІ: ПОЛЬСЬКИЙ РИНОК ПРАЦІ ПІД ВПЛИВОМ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. ОСВІТОЛОГІЯ, (7), 77–83. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.7783

Номер

Розділ

Компаративістика у сфері освіти