ДО ПИТАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Анатолій Педорич Академія Державної пенітенціарної служби, вул. Гонча 34, 14000 Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-3429-3361

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.101107%20

Ключові слова:

інклюзивна освіта, індивідуальні можливості, професійна готовність, психологічна готовність, ризики розвитку інклюзії

Анотація

У статті розглянуто окремі питання готовності педагогів до впровадження інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Виділено основні показники готовності – професійна готовність та психологічна готовність. Акцентовано на уникненні небезпек при впровадженні інклюзивної освіти в Україні (формальна інклюзія; «вольова» інклюзія»; «стихійна», некерована інклюзія). Проаналізовано результати дослідження готовності до впровадження інклюзивної освіти вчителів, які працюють у закладах загальної середньої освіти Чернігівщини. Подано рекомендації стосовно підготовки та перепідготовки педагогів для закладів загальної середньої освіти до впровадження інклюзивної освіти.

Біографія автора

Анатолій Педорич , Академія Державної пенітенціарної служби, вул. Гонча 34, 14000 Чернігів, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін

Посилання

Алёхина C. В., Алексеева М. Н., Агафонова Е. Л. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании. Психологическая наука и образование. 2011. № 1. С. 83–92.

Алёхина С. В. Современные тенденции развития инклюзивного образования в России [Текст]. Развитие современного образования: теория, методика и практика : материалы V Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 14 авг. 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2015. С. 10–15.

Астахова Л. Г., Буслаева Е. Н. Формирование готовности студентов и педагогов к созданию психологически безопасной инклюзивной образовательной среды. Педагогическое образование в России. 2016. № 1.

С. 116–122.

Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 134 с.

Бовкуш К. П. Готовність педагога до інклюзивної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 4 (48). С. 3–9.

Болдирєва В. Е. Інтеграція і інклюзія як основні моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: збірн. наукових праць. Уні-тет Україна. № 9. 2012. С. 10–17.

Всемирный доклад об инвалидности : резюме. ВОЗ : Всемирный банк, 2011. 28 с.

Гриневич Л. Навчальні заклади мають бути підготовленими, щоб приймати дітей з особливими потребами. Київ, 2016. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2016-06-02-liliya- grinevichnavchalnii-zakladi-mayut-buti-pidgotovlenimi (дата звернення: 19.06.2016).

Капська А. Й. Соціальна робота: Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 328 с.

Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посіб. Київ : МАУП, 2003. 168 с.

Мартинчук О. В. Основи корекційної педагогіки: навч.-метод. посібник для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта». Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. 288 с.

Назарова Н. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения. Социальная педагогіка. 2009. № 3. С. 8–18.

Огнев’юк В. Освітня політика як державний пріоритет. Освітологія. 2014. Вип. 3. С. 59–65. doi: 10.28925/2226-3012.2014.3.5965 Острянко Т. С. Стан готовності науково-педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти. Педагогічні науки : Збірник наукових праць. Випуск LXXV, Том. 3. 2017 С. 129–133.

Пивоварова Г. С. Проблема психологічної готовності вчителів до роботи з інклюзивними дітьми.

Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 р.).

Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В. 2016. С. 103–104.

Підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання. Вісник науково-дослідницької лабораторії інклюзивної освіти / Упорядники: Юхимець І. В., Савчук Л.О. Рівне : РОІППО, 2012. № 3. 69 с.

Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання : Наказ МОН № 912 від 01.10.10 року.

Київ, 2010. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo- navchannya (дата звернення: 12.06.2018).

Про освіту: Закон України (Відомості Верховної Ради України). 2017. № 38–39. ст. 380.

Про становище інвалідів в Україні та основи державної політики щодо вирішення проблем громадян з особливими потребами: Державна доповідь. Київ : ДЦССМ, 2013. 217 с.

Розенко П. В Україні кількість людей з інвалідністю зросла до 2,6 млн і становить 6% населення. Київ, 2017. URL: https://day.kyiv.ua/uk/news/281117-v-ukrayini-kilkist-lyudey-z-invalidnistyu-zrosla-do-26-mln- i-stanovyt-6-naselennya (дата звернення: 14.06.2018).

Синьов В. M. До побудови загальної теорії корекційної педагогіки: визначення предмету науки. Науковий часопис НПУ ім. M. П. Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та психологія : зб. наукових праць. Київ : НПУ ім. M. П. Драгоманова, 2004. № 1. C. 3–22.

Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота (теорія і практика). Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. Київ : ВМУРОЛ «Україна», 2004. 408 с.

Alyohina, C. V. (2011). Gotovnost pedagogov kak osnovnoy faktor uspeshnosti inklyuzivnogo protsessa v obrazovanii [Readiness of teachers as the main factor of the success of inclusive process in education].

Psihologicheskaya nauka i obrazovanie – Psychological Science and Education, 1, 31–54 (rus).

Alyohina, S. V. (2015). Sovremennyie tendentsii razvitiya inklyuzivnogo obrazovaniya v Rossii [Current trends in the development of inclusive education in Russia]. Proceedings from: V Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Razvitie sovremennogo obrazovaniya: teoriya, metodika i praktika» – The Fifth International Scientific and Practical Conference «Development of modern education: theory, methods and praxis». (pp. 109-111). Cheboksaryi, Russian Federation: TsNS «Interaktiv plyus» (rus).

Astahova, L. G., & Buslaeva, E. N. (2016). Formirovanie gotovnosti studentov i pedagogov k sozdaniyu psihologicheski bezopasnoy inklyuzivnoy obrazovatelnoy sredyi [Formation of readiness of students and teachers to create a psychologically safe inclusive educational environment]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii – Pedagogical education in Russia, 1, 116–122 (rus).

Bezpalko, O.V. (2003). Sotsialna pedahohika v skhemakh i tablytsia: Navchalnyi posibnyk [Social pedagogy in schemes and tables: Study guide]. Kyiv, Ukraine: Tsentr navchalnoi literatury (ukr).

Bovkush, K. P. (2015). Hotovnist pedahoha do inkliuzyvnoi osvity [Readiness of the teacher to inclusive education]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 4 (48), 3–9 (ukr).

Boldyrieva, V. E. (2012). Intehratsiia i inkliuziia yak osnovni modeli navchannia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy [Integration and inclusion as the main models for teaching children with specific educational needs]. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy – Actual problems of training and education of people with specific needs, 9(11), 10–17 (ukr).

Vsemirnyy doklad ob invalidnosti [World Disability Report] (2011). VOZ: Vsemirnyy bank (rus).

Hrynevych, L. (2016). Navchalni zaklady maiut buty pidhotovlenymy, shchob pryimaty ditei z osoblyvymy potrebamy [Educational institutions should be qualified to teach children with specific needs]. Retrieved from https://mon.gov.ua /ua/news/usi-novivni-novini-2016-06-02-liliya-grinevichnavchalnii-zakladi-mayut -buti- pidgotovlenimi (ukr).

Kapska, A. I. (2005). Sotsialna robota: Navchalnyi posibnyk [Social work: Study guide]. Kyiv, Ukraine: Tsentr navchalnoi literatury (rus).

Lukashevych, M. P., & Myhovych, I. I. (2003). Teoriia i metody sotsialnoi roboty: Navch. posib [Theory and methods of social work: Study guide]. Kyiv, Ukraine: MAUP (ukr).

Martynchuk, O. V. (2010). Osnovy korektsiinoi pedahohiky (navch.-metod. posibnyk dlia studentiv napriamu pidhotovky «Doshkilna osvita») [Fundamentals of correctional pedagogy: [study guide for students in training programm «Preschool education»]. Kyiv, Ukraine: Kyivsk. un-t imeni Borysa Hrinchenka (ukr).

Nazarova, N. (2009). Integrirovannoe (inklyuzivnoe) obrazovanie: genezis i problemyi vnedreniya [Integrated (inclusive) education: genesis and implementation problems]. Sotsialnaya pedagogika – Social pedagogy, 3, 8–18 (ukr).

Ohneviuk, V. (2014). Osvitnia polityka yak derzhavnyi priorytet [Educational policy as a state priority].

Osvitolohiya, 3, 59-65. doi: 10.28925/2226-3012.2014.3.5965 (ukr).

Ostrianko, T. S. (2017). Stan hotovnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv do roboty v umovakh inkliuzyvnoi osvity [The state of readiness of scientific and pedagogical workers to work in conditions of inclusive education] Pedahohichni nauky – Pedagogical sciences, LXXV, Vol. 3, 129–133 (ukr).

Pyvovarova, H. S. (2016). Problema psykholohichnoi hotovnosti vchyteliv do roboty z inkliuzyvnymy ditmy [The problem of psychological readiness of teachers to work with inclusive children.]. Proceedings from: Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Systema nadannia osvity ditiam z osoblyvymy potrebamy v umovakh suchasnoho navchalnoho zakladu» – All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «The system of education for children with specific needs in a modern educational institution» (pp. 103–104).

Lysychansk, Ukrayina : FOP Pronkina K. V. (ukr).

Pidhotovka pedahohiv do roboty v umovakh inkliuzyvnoho navchannia [Training of teachers to work in conditions of inclusive education] (2012). I. V. Yukhymets & L. O. Savchuk (Eds.). Visnyk naukovo-doslidnytskoi laboratorii inkliuzyvnoi osvity – Bulletin of the Research Laboratory of Inclusive Education, 3, 69 (ukr).

Pro zatverdzhennya Koncepcії rozvitku іnklyuzivnogo navchannya [On Approval of the Concept for the Development of Inclusive Education] (2010). Nakaz Ministerstva Osvity i nauky Ukrainy vid 01.10.2010 roku № 912. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo- navchannya (ukr).

Zakon Ukrainy Pro osvitu : pryiniatyi 5. 09. 2017 roku № 2145-VІІІ [Law of Ukraine оn education activity from September 5 2017, № 2145-VIII]. (2017, September 29). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verhovna Rada of Ukraine, 38–39, pp. 5–118 (ukr).

Pro stanovyshche invalidiv v Ukraini ta osnovy derzhavnoi polityky shchodo vyrishennia problem hromadian z osoblyvymy potrebamy: Derzhavna dopovid [On the Situation of Disabled Persons in Ukraine and the Principles of State Policy for the Solving of Problems of Citizens Specific Needs: State Report] (2013). Kyiv, Ukraine: DTsSSM (ukr).

Rozenko, P. V. (2017). V Ukraini kilkist liudei z invalidnistiu zrosla do 2,6 mln i stanovyt 6% naselennia [In Ukraine, the number of disabled people has increased to 2.6 million and is 6% of the population]. Retrieved from https://day.kyiv.ua/uk/news/281117-v-ukrayini-kilkist-lyudey-z-invalidnistyu-zrosla-do-26-mln-i- stanovyt-6-naselennya (ukr).

Synov, V. M. (2004). Do pobudovy zahalnoi teorii korektsiinoi pedahohiky : vyznachennia predmetu nauky [On the construction of the general theory of correctional pedagogy: the definition of the subject of science].

Naukovyi chasopys NPU im. M. P. Drahomanova. Seriia № 19. Korektsiina pedahohika ta psykholohiia – Scientific journal of M.P. Drahomanov NPU. Run № 19. Correctional Pedagogy and Psychology, 1, 3–22 (ukr).

Tiuptia, L. T., & Ivanova, I. B. (2004). Sotsialna robota (teoriia i praktyka). Navch. posib. dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Social work (theory and practice). Study guide for students of higher educational establishments]. Kyiv, Ukraine: VMUROL «Ukraina» (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 44

Опубліковано

2018-10-01

Як цитувати

Педорич , А. (2018). ДО ПИТАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. ОСВІТОЛОГІЯ, (7), 101–107. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.101107

Номер

Розділ

Інклюзивна освіта