ПЕДАГОГІКА ВІЛЬНОГО ЧАСу: СОцІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Григорій Хоружий Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, 02156 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4793-3065

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.3137

Ключові слова:

анімація, вільний час, дозвілля, педагогічна наука, педагогіка вільного часу, педагогіка дозвілля, різноманітність, соціально-культурна анімація

Анотація

Автор розглядає поняття вільного часу та його такі функції, як: рекреаційна, розвиток особистості, задоволення потреб, комунікаційна, передача життєвого досвіду. Приділяється увага розвитку дітей та молоді.
У цьому зв’язку досліджується виникнення та становлення педагогіки вільного часу, зокрема у Німеччині та Австрії, а також підготовка фахівців для даної сфери. Цікавою є рефлексія щодо соціокультурної анімації у Франції, Швейцарії та країнах Латинської Америки. В статті вивчається також досвід США та ФРН з питань реалізації «концепції різноманітності».

Біографія автора

Григорій Хоружий, Київський національний торговельно-економічний університет, вул. Кіото, 19, 02156 Київ, Україна

Доктор філософських наук, професор

Посилання

Азарова Т. В. Центр місцевої активності для розвитку громад. Кіровоград : ІСКМ, 2012. 144 с.

Ковальчук Т. І. Основи педагогічної дозвіллєвої діяльності. Ч. І. Київ : ДАКККіМ, 2010. С.12–13.

Сурякова М. В. Самоорганізація вільного часу конкурентоздатної особистості. 2013. URL: http:// www.metaljournal.com.ua/self-organization-of-free-time/ (дата звернення: 27.09.2017).

Харченко С. Я., Бєлецька І. В., Гаміна Т. С. Організація вільного часу школярів. Луганськ : Альма- матер, 2004. 326 с.

Charta der Vielfalt. URL: https://www.bmbf.gv.at/schulen/recht/erk/ freiz_paed_anr_vo_entwurf_ vb.pdf?4v7tawVorblattZiel(e) (дата звернення: 27.09.2017).

Gregor Husi. Über das Verhältnis von Soziokultureller Animation und Freizeitpädagogik. Mai 2005. URL: http:// www.carl-auer.de/fileadmin/carl-auer/materialien/ leseprobe/978-3-89670-345-3.pdf (дата звернення: 27.09.2017).

Freizeitpädagogik. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Freizeitpädagogik (дата звернення: 27.09.2017).

Azarova, T. V. (2012). Tsentr mistsevoi aktyvnosti dlia rozvytku hromad [Center for Local Activities for Community Development]. Kirovohrad, Ukraine: ISKM (ukr).

Kovalchuk, T. I. (2010). Osnovy pedahohichnoi dozvillievoi diialnosti [Basics of pedagogical leisure activities]. Part I.

Kyiv, Ukraine: DAKKKiM (ukr).

Suriakova, M. V. (2013). Samoorhanizatsiia vilnoho chasu konkurentozdatnoi osobystosti [Self-organization of free time of a competitive personality]. Retrieved from http://www.metaljournal.com.ua/self-organization-of- free-time/ (ukr).

Kharchenko, S. Ya., Bieletska, I. V., & Hamina, T. S. (2004). Orhanizatsiia vilnoho chasu shkoliariv [Organization of free time for schoolchildren]. Luhansk, Ukraine: Alma-mater (ukr).

Charta der Vielfalt. (n.d.). Retrieved from https://www.bmbf.gv.at/schulen/recht/erk/ freiz_paed_anr_vo_entwurf_ vb.pdf?4v7tawVorblatt Ziel(e) (ger).

Gregor, Husi. (Mai 2005). Über das Verhältnis von Soziokultureller Animation und Freizeitpädagogik.

Retrieved from http://www.carl-auer.de/fileadmin/carl-auer/ materialien/leseprobe/978-3-89670-345-3.pdf (ger).

Freizeitpädagogik. (Mai 2005). (n.d.). Retrieved from https://de.wikipedia.org/ wiki/Freizeitpädagogik (ger).

Downloads


Переглядів анотації: 166

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Хоружий, Г. (2017). ПЕДАГОГІКА ВІЛЬНОГО ЧАСу: СОцІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 31–37. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.3137

Номер

Розділ

Філософсько-педагогічні витоки освітології