РОЛЬ ТА МІСЦЕ ГЕНДЕРУ У СИСТЕМІ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Автор(и)

  • Віталій Курило ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», пл. Гоголя, 1, 92703 Старобільськ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8566-476X
  • Алла Гуцол ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», пл. Гоголя, 1, 92703 Старобільськ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6409-5991

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.8185

Ключові слова:

гендер, гендерна освіта, гендерні установки, державна політика, інструменти гендерної політики, соціалізація

Анотація

У статті висвітлено нормативно-правову базу впровадження гендерного підходу у систему освіти Республіки Білорусь; проаналізовано документи, що стосуються імплементації гендерного компоненту у діяльність закладів освіти. Вказано, що розглянутими документами передбачався контроль за процесом розвитку інституційного механізму щодо забезпечення гендерної рівності, розширення економічних мож- ливостей чоловіків та жінок, забезпечення гендерно-орієнтованої охорони здоров’я, забезпечення гендерної рівності в сімейних відносинах, протидія насильству в сім’ї та торгівлі людьми, гендерна освіта і просвіта.
Досліджено значення гендерної проблематики для розвитку суспільства в цілому та окремої особистості зо- крема. Акцентовано увагу на процесі соціалізації як провідному факторі розвитку гендерної самоідентифікації та прогресивності поглядів відносно гендерних питань.

Біографії авторів

Віталій Курило, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», пл. Гоголя, 1, 92703 Старобільськ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, голова Вченої ради

Алла Гуцол, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», пл. Гоголя, 1, 92703 Старобільськ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, готельної і ресторанної справи

Посилання

Богданович О. Формирование гендерной культуры учащихся. Мозырь : ООО ИД «Белый Ветер», 2009. С. 6–8.

Бурова С. Н. Гендерное воспитание молодежи. Минск : ООО «Мисанта», 2008. 196 с.

Гендерный подход в воспитании молодежи. Сост. С. Н. Бурова, О. А. Янчук. Минск : Право и экономика, 2010. 442 с.

Грихин К. Система образования – фабрика гендерного перекоса в обществе. URL: http://www.bsdp.org/ naviny/zhanchyny-bsdp/21-09-2013/sistema-obrazovaniya-fabrika-gendernogo-perekosa-v-obshchestve (дата обращения: 12.03.2017).

Коновальчик Е. А., Смотрицкая Г. Е. Воспитание гендерной культуры учащихся. Минск : Национальный ин- ститут образования, 2008. 96 с.

Концепция воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь. Настаўніцкая газета. 2000. №21. С. 3.

Машин В. Н., Торкунова О. І. Деякі аспекти гендерної освіти у вищій школі. Теорія науки. 2014. №3. С. 6.

Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 3 сентября 2008 г. №1286 «Об утверждении Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2008-2010 годы». URL: http://laws.newsby.org/documents/sovetm/pos00/sovmin00146.htm (дата звароту: 12.03.2017).

Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от 06.06.1996 N 373 «О Национальном плане действий по улучшению положения женщин на 1996 – 2000 годы». URL: http://pravo.levonevsky.org/ bazaby11/republic56/ text503.htm (дата обращения: 12.03.2017).

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.08.2011 № 1101 «Об утверждении Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы». URL: http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num08/d08148.html (дата обраще- ния: 12.03.2017).

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2017 г. № 149 «Об утверждении Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017– 2020 год». URL: http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700149&p1=1&p5=0 (дата обращения: 12.03.2017).

Штылева Л. В. Гендерный подход в педагогике и образовании. Фактор пола в образовании: гендерный подход и анализ. Москва : ПЕР СЭ, 2008. С. 165–188.

OECD (2015). The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence, PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264229945-en

Bogdanovich, O. (2009). Formirovanie gendernoy kulturyi uchaschihsya [The formation of gender culture in students].

Mozyir, Republic of Belarus: OOO ID «Belyiy Veter», 6–8 (rus).

Burova, S. (2008). Gendernoe vospitanie molodezhi [Gender education of youth]. Minsk, Republic of Belarus: OOO «Misanta» (rus).

Gendernyiy podhod v vospitanii molodezhi [Gender approach in the education of youth]. S. N. Burova & O. A. Yanchuk (Eds.). Minsk, Republic of Belarus: Pravo i ekonomika (rus).

Gendernyiy podhod [Gender approach]. (2017). Retrieved from http://vocabulary.ru/termin/gendernyi-podhod.html (rus).

Grihin, K. (2013). Sistema obrazovaniya – fabrika gendernogo perekosa v obschestve [The education system is a factory of gender bias in society]. Retrieved from http://www.bsdp.org/naviny/zhanchyny-bsdp/21-09-2013/sistema- obrazovaniya-fabrika-gendernogo-perekosa-v-obshchestve (rus).

Konovalchik, E. (2008). Vospitanie gendernoy kulturyi uchaschihsya [Education of students’ gender culture]. Minsk, Republic of Belarus: Natsionalnyiy institut obrazovaniya (rus).

Kontseptsiya vospitaniya detey i uchascheysya molodezhi v Respublike Belarus [The concept of education of children and students in the Republic of Belarus]. (2000). NastaўnItskaya gazeta, 21, 3 (rus).

Mashin, V. (2014). Deyaki aspekti gendernoyi osviti u vischiy shkoli [Some aspects of gender education in higher education]. Teoriya nauki, 3, 6 (ukr).

Pastanova Saveta Ministraў Respubliki Belarus ad 3 sentyabrya 2008 g. № 1286 «Ob utverzhdenii Natsionalnogo plana deystviy po obespecheniyu gendernogo ravenstva na 2008-2010 godyi» [The Council of Ministers decision dated September 3, 2008 № 1286 «On approval of the National Plan of Action to ensure gender equality for 2008- 2010»]. (2008). Retrieved from http://laws.newsby.org/documents/sovetm/pos00/ sovmin00146.htm (bel).

Postanovlenie Kabineta Ministrov Respubliki Belarus ot 06.06.1996 № 373 «O Natsionalnom plane deystviy po uluchsheniyu polozheniya zhenschin na 1996 - 2000 godyi» [Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Belarus of 06.06.1996 № 373 «On the National Action Plan for the Advancement of Women for 1996-2000»]. (1996). Retrieved from http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic56/text503.htm (rus).

Postanovlenie Soveta Ministrov Respubliki Belarus ot 16.08.2011 № 1101 «Ob utverzhdenii Natsionalnogo plana deystviy po obespecheniyu gendernogo ravenstva v Respublike Belarus na 2011 - 2015 godyi» [Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus № 1101 of August 16, 2011 «On the Approval of the National Action Plan for Ensuring Gender Equality in the Republic of Belarus for 2011-2015»]. (2011). Retrieved from http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num08/ d08148.html (rus).

Postanovlenie Soveta Ministrov Respubliki Belarus ot 17 fevralya 2017 g. № 149 «Ob utverzhdenii Natsionalnogo plana deystviy po obespecheniyu gendernogo ravenstva v Respublike Belarus na 2017–2020 god» [Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus of February 17, 2017 № 149 «On approval of the National Plan of Action for Ensuring Gender Equality in the Republic of Belarus for 2017-2020»]. (2017). Retrieved from http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700149&p1=1&p5=0 (rus).

Shtyleva, L. V. (2008). Gendernyj podhod v pedagogike i obrazovanii. Faktor pola v obrazovanii: gendernyj podhod i analiz [Gender approach in pedagogy and education. The gender factor in education: the gender approach and analysis]. Moscow, Russian Federation: PER SJe, 165–188 (rus).

OECD (2015). The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence, PISA, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264229945-en (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 106

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Курило, В., & Гуцол, А. (2017). РОЛЬ ТА МІСЦЕ ГЕНДЕРУ У СИСТЕМІ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 81–85. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.8185

Номер

Розділ

Соціологія освіти