АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙбуТНІХ уЧИТЕЛІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІУЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛЬЩІ ТА ЧЕХІЇ

Автор(и)

  • Євген Громов Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, 21100 Вінниця, Україна https://orcid.org/0000-0002-0234-606X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.163169

Ключові слова:

вивчення закордонного досвіду, європейський освітній простір, іншомовна підготовка, майбутні учителі, Польща, Чехія

Анотація

У статті обґрунтовується думка, що вивчення сучасних тенденцій іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії є актуальною педагогічною проблемою. Окреслені можливі напрями наукового пошуку, визначені невирішені аспекти, основні завдання, методологічна основа, наукові підходи, практичне й теоретичне значення, яке матиме дослідження для вітчизняної педагогічної науки.
Показано, що наукові пошуки, спрямовані на з’ясування особливостей процесу професійного становлення педагогів нефілологічних напрямів в умовах формування єдиного європейського освітнього простору, визна- чатимуть перспективи застосування досвіду східноєвропейських країн в українській педагогічній практиці.

Біографія автора

Євген Громов, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, 21100 Вінниця, Україна

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри методики навчання іноземних мов

Посилання

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556- 18 (дата звернення: 03.07.2017).

Про освіту : Закон України. Законодавчі акти України з питань освіти: За станом на 1 квітня 2004 року.

Верховна Рада України; Комітет з питань науки і освіти / І. Р. Юхновський (ред.-упоряд.). Офіційне видання. Київ : Парламентське вид-во, 2004. С. 21–52.

Концепція «Нова українська школа». URL: http://mon.gov.ua/ Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf (дата звернення: 03.07.2017).

Матвієнко О. В. Багатомовність у практиці європейських університетів: українська перспектива. Edukacja zawodowa i ustawiczna. 2016. № 1. С. 437–446.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті : проект. Київ : Шкільний світ, 2001. 24 с.

Педагогічна Конституція Європи. URL: http://yspu.org/images/0/00/Frankfurt2013.pdf (дата звернення: 03.07.2017).

Проект «Шкільний вчитель нового покоління». URL: http://www.britishcouncil.org.ua/about/press/вчитель-но- вого-покоління (дата звернення: 03.07.2017).

Speak Global – Go Global: англійська мова в системі середньої освіти. Матеріали круглого столу НАПН Укра- їни від 9 червня 2015 р. URL: www.naps.gov.ua/ua/press/releases/703/ (дата звернення: 03.07.2017).

The Law of Ukraine «On Higher Education» of 2 July 2014 № 1556-VII. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18 (ukr).

The Law of Ukraine «On Education» of 1 April 2004 № 1060-XII. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1060-12 (ukr).

Concept «New Ukrainian School». Retrieved from http://mon.gov.ua/ Novyny%202016/12/05/konczepcziya.pdf (ukr).

Matviyenko, O.V. (2016). Bahatomovnist u praktytsi yevropeyskykh universytetiv: ukrayinska perspektyva [Mul- tilingualism of European Universities: Ukrainian Perspectives]. Professional and Continuing Education: Polish-Ukrainian Scientific Yearbook, 1 (5), 437–446 (ukr).

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrayiny u XXI stolitti: proekt [National Doctrine of Ukrainian Education Development in XXI century: project]. Kyiv, Ukraine: Shkilnyy svit, 24 (ukr).

Pedaghoghichna Konstytucija Jevropy. Preambula [Pedagogical Constitution of Europe. Preamble]. (2013). Vyshha osvita Ukrajiny, 3, 111–116 (ukr).

Proekt «Shkilnyy vchytel novoho pokolinnya» [Project «School Teacher of a New Generation»]. Retrieved from http:// www.britishcouncil.org.ua/about/press/ vchytel-novoho-pokolinnya (ukr).

Speak Global – Go Global: English in the secondary education system. Retrieved from http://www.naps.gov.ua/ua/ press/releases/703 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 77

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Громов, Є. (2017). АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙбуТНІХ уЧИТЕЛІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІУЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОЛЬЩІ ТА ЧЕХІЇ. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 163–169. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.163169

Номер

Розділ

Освітологічні контексти професійної підготовки вчителя