ВИЩА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Олена Любовець Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», вул. Б. Хмельницького, 51-а, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7115-4937

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.104

Ключові слова:

цінність, ціннісні орієнтації студентів, вища освіта, громадянська активність

Анотація

У статті охарактеризовано поняття «цінність», «ціннісні орієнтації»; подана узагальнююча класифікація цінностей. На основі результатів загальнонаціональних соціологічних опитувань визначено пріоритетні базові цінності української молоді; показано її ставлення до поточної політичної та соціально-економічної ситуації в країні, гострих проблем суспільства; окреслено рівень її громадської активності.
З’ясовано роль освіти як одного з домінуючих чинників формування загальнолюдських і громадянських цінностей особистості; розглянуто проблему виховання студентства як складової навчально-виховного процесу закладів вищої освіти. Обґрунтовано визначальну роль соціально-гуманітарних дисциплін у вихованні активної громадянської позиції студентської молоді. Виділено основні методи навчання, що сприяють морально-етичному та громадянському розвитку студентів.
Зроблено висновок, що на основі отриманих у вищій школі знань і набутих компетентностей молода людина формує свої ціннісні ставлення до світу, усвідомлене сприйняття процесів державотворення, адекватне ставлення до поточних суспільно-політичних подій.

Біографія автора

Олена Любовець, Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», вул. Б. Хмельницького, 51-а, 01601 Київ, Україна

Доктор історичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи

Посилання

Аналітичний звіт з проведення репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді в Україні (2019 рік). Київ: Міністерство молоді та спорту, 2019. 92 с. URL: https://sport.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/Sociologichni_doslidzhennia/analitichnii-zvit-2019.pdf (дата звернення 03.10.2021).

Банах В. А., Банах Л. С. Трансформація ціннісних орієнтацій молоді в умовах кризового суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 64. С. 13–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_64_3 (дата звернення 03.10.2021).

Видиш М. М. Педагогічні технології формування політичної культури української студентської молоді. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. 2014. № 2. С. 44–53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2014_2_6 (дата звернення 03.10.2021).

Ключові компетентності для навчання впродовж життя. Дистосвіта. 2018. URL: http://dystosvita.blogspot.pe/2018/01/2018.html (дата звернення 03.10.2021).

Любовець О. Теоретико-методологічні засади та принципи формування політичних цінностей студентства. Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку: Колективна монографія / Калінічева Г.І. (кер. авт. кол., наук. ред.). Київ: Фенікс, 2020. С. 307–323.

Покоління незалежності: цінності та мотивації. Соціологічне дослідження. Соціологічна група «Рейтинг». 2021. URL: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/pokolenie_nezavisimosti_cennosti_i_motivacii.html (дата звернення 03.10.2021).

Результати загальнонаціонального опитування. Українське покоління Z: цінності та орієнтири. Центр «Нова Європа». 2017. 135 с. URL: http://neweurope.org.ua/analytics/ukrayinske-pokolinnya-z-tsinnosti-ta-oriyentyry/ (дата звернення 03.10.2021).

Сопівник І. В., Мацола В. А. Моніторинг ціннісних орієнтацій сучасної молоді. Освітній простір України. 2019. Вип. 16. С. 181–186. DOI: https://doi.org/10.15330/esu.16.181-186

Українська молодь сьогодні: результати національного опитування. Міжнародний республіканський інститут. 2021. URL: https://www.iri.org.ua/novini/ukrainska-molod-sogodni-rezultati-nacionalnogo-opituvannya (дата звернення 03.10.2021).

Цінності української молоді. Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді. Київ: Міністерство молоді та спорту, 2016. 90 с

Analitichnij zvit z provedennya reprezentativnogo sociologichnogo doslidzhennya stanovisha molodi v Ukrayini (2019 rik) (2019). Ministerstvo molodi ta sportu. https://sport.gov.ua/storage/app/sites/16/Mizhnarodna_dijalnist/Sociologichni_doslidzhennia/analitichnii-zvit-2019.pdf

Banah, V. A., Banah, L. S. (2016). Transformaciya cinnisnih oriyentacij molodi v umovah krizovogo suspilstva. Gumanitarnij visnik Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, 64, 13–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2016_64_3

Vidish, M. M. (2014). Pedagogichni tehnologiyi formuvannya politichnoyi kulturi ukrayinskoyi studentskoyi molodi. Zbirnik naukovih prac Nacionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prikordonnoyi sluzhbi Ukrayini. Seriya: Pedagogichni ta psihologichni nauki, 2, 44–53. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2014_2_6

Klyuchovi kompetentnosti dlya navchannya vprodovzh zhittya (2018). Dystosvita. http://dystosvita.blogspot.pe/2018/01/2018.html

Lyubovec, O. (2020). Teoretiko-metodologichni zasadi ta principi formuvannya politichnih cinnostej studentstva. In G. I. Kalinicheva (Ed.), Visha osvita Ukrayini v konteksti civilizacijnih zmin ta viklikiv: stan, problemi, perspektivi rozvitku (pp. 307–323). Feniks.

Pokolinnya nezalezhnosti: cinnosti ta motivaciyi. Sociologichne doslidzhennya (2021). Rating Group Ukraine. http://ratinggroup.ua/research/ukraine/pokolenie_nezavisimosti_cennosti_i_motivacii.html

Rezultati zagalnonacionalnogo opituvannya. Ukrayinske pokolinnya Z: cinnosti ta oriyentiri (2017). New Europe Center. http://neweurope.org.ua/analytics/ukrayinske-pokolinnya-z-tsinnosti-ta-oriyentyry/

Sopivnik, I. V., Macola, V. A. (2019). Monitoring cinnisnih oriyentacij suchasnoyi molodi. Osvitnij prostir Ukrayini, 16, 181–186. https://doi.org/10.15330/esu.16.181-186

Ukrayinska molod sogodni: rezultati nacionalnogo opituvannya (2021). Mizhnarodnij respublikanskij institut. https://www.iri.org.ua/novini/ukrainska-molod-sogodni-rezultati-nacionalnogo-opituvannya

Tsinnosti ukrayinskoyi molodi. Rezultati reprezentativnogo sociologichnogo doslidzhennya stanovisha molodi (2016). Ministerstvo molodi ta sportu.

Downloads


Переглядів анотації: 28

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Любовець, О. (2021). ВИЩА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. ОСВІТОЛОГІЯ, (10), 37–44. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.104

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти