РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ОНЛАЙН-ОПИТУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.5

Ключові слова:

директори шкіл; заклади загальної середньої освіти; підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти; управлінська діяльність; фінансова автономія; фінансова грамотність.

Анотація

У статті наголошено, що процеси децентралізації в Україні, реформування всіх ланок освіти, надання державою гарантій академічної, організаційної, фінансової та кадрової автономії закладу освіти зумовлюють нові вимоги до директорів закладів загальної середньої освіти відповідно до появи нових управлінських функцій керівників, зокрема вирішення питань фінансово-господарської діяльності закладу освіти. У статті представлено результати онлайн-опитування керівників закладів освіти, яке показало, що переважна більшість опитуваних директорів потребують додаткового (цільового) навчання щодо здійснення самостійного формування бюджету школи, здійснення фінансово-господарської діяльності тощо. Встановлено, що керівники потребують поглибленого вивчення питань щодо нормативно-правового забезпечення фінансової діяльності школи; особливостей здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти; використання ІКТ у фінансово-господарській діяльності; формування бюджету школи, складання кошторису, розрахунку видатків на оплату праці, харчування, комунальні послуги; шляхів отримання джерел додаткового фінансування. Підвищення рівня фінансової грамотності керівників закладів загальної середньої освіти потребує їх навчання за такими критеріями: розвиток установок, пов’язаних з культурою фінансової поведінки керівника; знань, що включають в себе розуміння правових основ фінансової автономії та бюджетних процесів закладу освіти; навичок для здійснення фінансово-господарської діяльності в закладі освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності, проведення публічних закупівель та договірної роботи. Із цією метою вважаємо ефективним створення та впровадження курсу навчання фінансової грамотності керівників закладів освіти. Перспективними є визначення авторської моделі визначення рівня фінансово-господарської грамотності керівників закладів освіти.

Посилання

Список використаної літератури

Автономія ЗНЗ. Педрада. URL: https://www.pedrada.com.ua/rubric/94-avtonomya-znz (дата звернення: 23.06.2022).

Бачинська Є. М. Підготовка директорів закладів освіти до управлінської діяльності в системі післядипломної освіти. Народна освіта. 2018. № 1. С. 32–46.

Ворон О. Методологічні аспекти зростання професійного потенціалу керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Нова педагогічна думка. 2014. № 4. С. 7–10.

Єльникова Г. В. Наукові основи розроблення кваліметричної моделі адаптивного управління професійною (професійно-технічною) освітою в регіоні. Імідж сучасного педагога. 2019. № 5 (188). С. 17–24. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-17-24

Жданова-Неділько О. Підготовка майбутнього керівника навчального закладу до конструктивної управлінської взаємодії. Гірська школа Українських Карпат. 2015. № 12–13. С. 82–85.

Закон України «Про освіту». 2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n186 (дата звернення: 23.06.2022).

Закон України «Про загальну середню освіту». 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 (дата звернення: 23.06.2022).

Кізима Т. Фінансова грамотність населення: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2012. № 2. С. 64–71.

Клокар Н. І., Науменко Г. Г., Гунько Л. В. Освіта в ОТГ: нові підходи до управління в умовах децентралізації влади. Рідна школа. 2017. № 11–12. С. 27–31.

Лещенко М. П. Свєтлорусова А. В. Професійна підготовка магістрів управління навчальним закладом: історико-педагогічний дискурс. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. 2010. Вип. 27 (31): V Кримські педагогічні читання «Педагогіка вищої школи 21-го століття та формування національної гуманітарно-технічної еліти»: в 3 ч. Ч. 1. С. 75–82.

Ломачинська І. А. Фінансова грамотність як основа оптимізації фінансової поведінки в умовах глобальної трансформації. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2011. Т. 16. С. 116–124.

Москалик Г. Ф. Готовність керівника закладу освіти до самостійної фінансово-господарської діяльності як умова забезпечення якісної діяльності закладу. Імідж сучасного педагога. 2020. № 3. С. 11–14. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-11-14

Про фінансову автономію закладів освіти. Офіційний сайт Рахівської районної державної адміністрації. 02.07.2020. URL: https://rakhiv-rda.gov.ua/novyna/pro-finansovu-avtonomiyu-zakladiv-osvity (дата звернення: 23.06.2022).

Binoy Th., Subhashree P. Factors that Influence the Financial Literacy among Engineering Students. Procedia Computer Science. 2020. Vol. 172. P. 480–487. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.05.161

Espinosa T. M. Financial management practices of school heads: teachers’ perspectives. Skyline Business Journal. 2017. Vol. 13. Issue 1. P. 33–44.

Klokar N. Розвиток професійних компетентностей керівників місцевих органів управління освітою в умовах децентралізації. Rocznik Polsko-Ukraiński. 2016. Tom XVIII. S. 399–414. DOI: http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2016.18.31

Lusardi A., Mitchell O. S. The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature. 2014. Vol. 52. P. 5–44. DOI: https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

References

Avtonomija ZNZ [Autonomy of CEE]. Pedrada. https://www.pedrada.com.ua/rubric/94-avtonomya-znz

Bachynska, E. M. (2018). Pidghotovka dyrektoriv zakladiv osvity do upravlinsjkoji dijaljnosti v systemi pisljadyplomnoji osvity [Training of directors of educational institutions for management activities in the system of postgraduate education]. Narodna osvita, 1, 32–46.

Voron, O. (2014). Metodologhichni aspekty zrostannja profesijnogho potencialu kerivnykiv zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv [Methodological aspects of growth of professional potential of heads of general educational institutions]. New pedagogical thought, 4, 7–10.

Yelnykova, H. V. (2019). Naukovi osnovi rozroblennya kvalimetrichnoyi modeli adaptivnogo upravlinnya profesijnoyu (profesijno-tehnichnoyu) osvitoyu v regioni [Scientific Basis for the Development of a Qualimetric Model of Adaptive Management of Professional (Vocational) Education in the Region]. The image of a modern teacher, 5 (188), 17–24. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-5(188)-17-24

Zhdanova-Nedilko, O. (2015). Pidghotovka majbutnjogho kerivnyka navchaljnogho zakladu do konstruktyvnoji upravlinsjkoji vzajemodiji [Preparation of the future head of the educational institution for constructive management interaction]. Mountain school of the Ukrainian Carpaty, 12–13, 82–85.

Zakon Ukrayini «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»] (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n186

Zakon Ukrayiny «Pro povnu zahalnu serednyu osvitu» [The Law of Ukraine «On complete general secondary education»] (2020). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Kizyma, T. (2012). Finansova gramotnist naselennya: zarubizhnij dosvid i vitchiznyani realiyi [Financial literacy of the population: foreign experience and domestic realities]. Herald of Ternopil National Economic University, 2, 64–71.

Klokar, N. I., Naumenko, G. G., Gunko, L. V. (2017). Osvita v OTGh: novi pidkhody do upravlinnja v umovakh decentralizaciji vlady [Education in OTG: new approaches to management in the conditions of decentralization of power]. Ridna Shkola, 11–12, 27–31.

Leshchenko, M. P., Svetlorusova, A. V. (2010). Profesijna pidghotovka maghistriv upravlinnja navchaljnym zakladom: istoryko-pedaghoghichnyj dyskurs [Professional preparation of masters of management of educational institution: historical and pedagogical discourse]. The Problems and Prospects of Traning National Humanitarian-Technical Elite, 27 (31): V Crimean pedagogical readings «Pedagogy of higher school of the 21st century and the formation of the national humanitarian and technical elite»: in 3 parts. Part 1, 75–82.

Lomachynska, I. A. (2011). Finansova gramotnist yak osnova optimizaciyi finansovoyi povedinki v umovah globalizaciyi [Financial literacy as basis of optimization of financial behavior in the conditions of global transformation]. Odessa National University Herald. Economy, 16, 116–124.

Moskalyk, G. F. (2020). Ghotovnistj kerivnyka zakladu osvity do samostijnoji finansovo-ghospodarsjkoji dijaljnosti jak umova zabezpechennja jakisnoji dijaljnosti zakladu [Readiness of the Head of the Educational Institution for Independent Financial and Economic Activity as a Condition for Ensuring the Quality of the Institution. Image of the Modern Pedagogue, 3 (192), 11–14. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-11-14

Pro finansovu avtonomiju zakladiv osvity [On the financial autonomy of educational institutions] (2020, July 2). Official site of the Rakhiv District State Administration. https://rakhiv-rda.gov.ua/novyna/pro-finansovu-avtonomiyu-zakladiv-osvity

Espinosa, T. M. (2017). Financial management practices of school heads: teachers’ perspectives. Skyline Business Journal, 13 (1), 33–44.

Klokar, N. (2016). Rozvytok profesijnykh kompetentnostej kerivnykiv miscevykh orghaniv upravlinnja osvitoju v umovakh decentralizaciji [Development of professional competencies of heads of local education management bodies in the conditions of decentralization]. Rocznik Polsko-Ukraiński, XVIII, 399–414. http://dx.doi.org/10.16926/rpu.2016.18.31

Binoy, Th., Subhashree, P. (2020). Factors that Influence the Financial Literacy among Engineering Students. Procedia Computer Science, 172, 480–487. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.05.161.

Lusardi A., Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, 52, 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

Downloads


Переглядів анотації: 173

Опубліковано

2022-12-18

Як цитувати

Баценко, С. (2022). РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ОНЛАЙН-ОПИТУВАННЯ . ОСВІТОЛОГІЯ, 11(11). https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.5

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою