«ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА» ЯК МАРКЕР НОВИХ НАРАТИВОТВОРЧИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ШИРОКОМАСШТАБНОЇ АГРЕСІЇ РФ

Автор(и)

  • Олег Кашперський Київський університет імені Бориса Грінченка,
  • Дар’я Кашперська Воєнної академії імені Євгенія Березняка https://orcid.org/0000-0001-8554-9235

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.7

Ключові слова:

інформаційна безпека; крос-культурна комунікація; культурна матриця народу; ментальна експансія; метанаратив; мистецька освіта; наратив; національна безпека; широкомасштабна агресія російської федерації; «meaning-making».

Анотація

У статті проаналізовано нові тенденції трансформації наративів сфери культури та освіти під впливом загроз національній безпеці України. На прикладі стрілецької пісні «Ой у лузі червона калина» обґрунтовано особливості комунікативної природи мистецтва сучасного суспільства, яка яскраво проявилась під час російської мілітарної агресії, що впливає на формування нових доктрин мистецької освіти України. Здійснено генезу стрілецької пісні «Ой у лузі червона калина», у рамках якої проілюстровано тенденції зміни інтерпретації музичного твору. Зазначено, що мистецтво та культура стали одними з головних інструментів гібридної війни під час геополітичного протистояння між росією та Україною, яке відбувається не тільки мілітарно, але й на рівні метанаративів, що впливають на процеси самоідентифікації особистості в рамках інформаційно-ментальної війни. Розглянуто маркери імперської загарбницької «гуманітарної політики» російської федерації, які впливають на агресивну ментальну експансію на теренах України. Трансформації класичного мистецтва унаслідок російсько-української війни проаналізовано як рушій для подальшого реформування мистецької освіти України. У статті наголошено, що мистецька освіта України – це пріоритетна ціль Стратегії інформаційної безпеки України, розрахованої до 2025 р.

Посилання

Список використаних джерел

Вєдєнєєв Д. В., Копієвська О. Р. Гібридні загрози як об’єкт освітніх практик у культурномистецькій сфері України (за досвідом реалізації проєкту Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам – #WARN» 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP»). Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2021. № 2. С. 3–11. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2021.239800

Іванов О., Іванова В. Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2020. № 1 (68). С. 90–95. DOI: 10.33310/2518-7813-2020-68-1-90-95

Кашперська Д. О. «Збройне» наративотворення консцієнтальної війни. Вісник воєнної розвідки. 2022. № 68. С. 91–97. Інв. 9133.

Комаровська О. А., Просіна О. В. Мистецька освіта: вектори реформування. Вісник НАПН України. 2020. № 2 (1). DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-3-3

Левицька В. А., Денесюк О. А. Вплив мистецтва на формування національно-патріотичних почуттів особистості. Молодий вчений. 2018. № 12.1 (64.1). С. 5–8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_12.1_4 (дата звернення: 25.09.2022).

Ожеван М. А. Глобальна війна стратегічних наративів: виклики та ризики для України. Стратегічні комунікації. Політика. 2016. № 4 (41). С. 30–40.

Оліярник М. Від Хмельниччини до Хливнюка: як змінилася пісня «Ой у лузі червона калина…» за цілі епохи визвольної боротьби. Заборона. 11 квітня 2022. URL: https://zaborona.com/vid-hmelnychchyny-do-hlyvnyuka-yak-zminylasya-pisnya-oj-u-luzi-chervona-kalyna-za-czili-epohy-vyzvolnoyi-borotby/ (дата звернення: 25.09.2022).

Про Стратегію інформаційної безпеки: Указ Президента №685/2021 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#Text (дата звернення: 26.09.2022).

References

Vedeneev, D., Kopievska, O. (2021). Gibridni zagrozi yak ob’yekt osvitnih praktik u kulturnomisteckij sferi Ukrayini (za dosvidom realizaciyi proyektu Erasmus+ «Akademichna protidiya gibridnim zagrozam – #WARN» 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP») [Hybrid threats as an object of educational practices in the cultural and artistic sphere of Ukraine (based on the experience of the Erasmus + project «Academic Counteraction to Hybrid Threats – #WARN» 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP»)]. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2, 3–11. https://doi.org/10.32461/2226-3209.2.2021.239800

Ivanov, О., Ivanova, V. (2020). Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності [Cross-cultural communication in the context of artistic activity]. Naukovij visnik MNU imeni V. O. Suhomlinskogo. Pedagogichni nauki, 1 (68), 90–95.

Kashperska, D. O. (2022). «Zbrojne» narativotvorennya konsciyentalnoyi vijni [«Armed» narrativization of conscientious war]. Visnik voyennoyi rozvidki, 68, 91–97.

Komarovska, O., & Prosina, O. (2020). Mystetska osvita: vektori reformuvannya [Art education: vectors of reform]. Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 2 (1). https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-3-3

Levytska, V. A., Denysiuk, A. A. (2018). Вплив мистецтва на формування національно-патріотичних почуттів особистості [The influence of art on the formation of national-patriotic feelings of personality]. Young Scientist, 12.1 (64.1), 5–8. http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_12.1_4

Ozhevan, M. (2016). Globalna vijna strategichnih narativiv: vikliki ta riziki dlya Ukrayini [The global war of strategic narratives: the challenges and risks for Ukraine]. Strategic communications. Policy, 4 (41), 30–40.

Oliiarnyk, M. (2022, April 11). Vid Hmelnichchini do Hlivnyuka: yak zminilasya pisnya «Oj u luzi chervona kalina…» za cili epohi vizvolnoyi borotbi [From Khmelnytskyi to Khlyvnyuk: how the song «Oi vu luguza red viburnum...» has changed over the entire era of the liberation struggle.]. Zaborona. https://zaborona.com/vid-hmelnychchyny-do-hlyvnyuka-yak-zminylasya-pisnya-oj-u-luzi-chervona-kalyna-za-czili-epohy-vyzvolnoyi-borotby/

Pro Strategiyu informacijnoyi bezpeki : Ukaz Prezidenta №685/2021 pro rishennya Radi nacionalnoyi bezpeki i oboroni Ukrayini vid 15 zhovtnya 2021 roku [About the Information Security Strategy: Presidential Decree No. 685/2021 on the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated October 15, 2021] (2021). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#Text

Downloads


Переглядів анотації: 163

Опубліковано

2022-12-18

Як цитувати

Кашперський, О., & Кашперська, Д. (2022). «ОЙ У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА» ЯК МАРКЕР НОВИХ НАРАТИВОТВОРЧИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ШИРОКОМАСШТАБНОЇ АГРЕСІЇ РФ. ОСВІТОЛОГІЯ, 11(11). https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.7

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти