ДИСТАНЦІЙНИЙ СПЕЦКУРС «ЛАТИНЬ. БОТАНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ» ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Вікторія Перерва Криворізького державного педагогічного університету просп. Гагаріна, 54, 50086, м. Кривий Ріг, Україна https://orcid.org/0000-0002-7086-3050

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.8188

Ключові слова:

дистанційний спецкурс, професійно-термінологічна компетентність, фахова підготовка

Анотація

Виявлено сутність та переваги дистанційного навчання як однієї з форм організації самостійної роботи у професійній підготовці майбутніх фахівців. Становлення фахової терміносистеми розглядається як передумова формування професійно-термінологічної компетентності майбутнього вчителя.
Наведено зміст та структуру дистанційного електронного навчального курсу «Латинь. Ботанічна термінологія» для студентів природничого факультету педагогічних закладів вищої освіти. Вивчення латині не є нормативною дисципліною навчального плану підготовки майбутнього вчителя біології, отже спецкурс покликаний до розуміння семантики та етимології біологічних термінів.

Біографія автора

Вікторія Перерва, Криворізького державного педагогічного університету просп. Гагаріна, 54, 50086, м. Кривий Ріг, Україна

Асистент кафедри ботаніки та екології

Посилання

Галецький С., Галецька Т. Дистанційне навчання як елемент інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2018. Вип.1. С. 54-62.

Грицай Н. Б. Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук - 13.00.02. Київ, 2016. 40 с.

Кривонос О. М., Кривонос М. П. Використання елементів дистанційного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами-філологами. Міжнародний науковий журнал, 2015. № 7. С. 48-55.

Лаврентьєва О. Спецкурс «Формування професійної творчості вчителя» як засіб становлення складових професійно-педагогічної культури майбутнього педагога. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Вип. 10. С.170-175. «Наказ МОН від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 Половая Н. О. Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2017. Т. 20. № 1(141). С. 27-31. DOI: 10.15421/17174.

Самойленко О. М. Моделі дистанційної освіти та основні етапи їх розвитку. Теорія і практика дистанційного навчання в післядипломній освіті. 2011. Вип.5 (18). С. 122-130.

Тільняк Н., Сидоренко Л., Тільняк А. Дистанційний курс навчання як форма організації самостійної україномовної підготовки студентів технічних спеціальностей. Наукові записки БДПУ.

Серія: Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2019. Вип.1. С. 353-360. URL: https://pedagogy. bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/40.pdf (дата звернення: 28.07.2019) Bernard R. M., Abrami P. C., Lou Y., Borokhovski E., Wade A., Wozney L., et al. How does distance education compare with classroom instruction? A meta-analysis of the empirical literature. Review of ducational Research, 2004. №3(74). 379–439. DOI: 10.3102/00346543074003379.

Simpson O. Supporting student in online, open and distance learning. London: Kogan page Limited, 2002. 237 p. DOI: 10.4324/9780203417003 Simonson M., Smaldino S., Zvacek S. M. Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education. Information Age Publishing, 2014. 350 p. DOI: 10.1080/08923647.2011.589757

Ghalecjkyj, S., Ghalecjka, T. (2018). Dystancijne navchannja jak element informacijno-komunikacijnykh tekhnologhij v osviti [Distance learning as products, information and communication technologies in education]. Zbirnyk naukovykh pracj Umansjkogho derzhavnogho pedaghoghichnogho universytetu. Vyp.1. S. 54-62 (ukr).

Ghrycaj, N. B. (2016). Systema metodychnoji pidghotovky majbutnikh uchyteliv biologhiji v edaghoghichnykh universytetakh [The system of methodical preparation of future teachers of biology in pedagogical universities]: avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk - 13.00.02. K. 40 s. (ukr).

Kryvonos, O. (2015). Vykorystannya elementiv dystancijnogo navchannya u procesi vyvchennya suchasnyx informacijnyx texnologij studentamy-filologamy [Using the elements of distance learning in the process of studying modern information technologies by students-philologists]. Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal, 7, SS. 48-55 (ukr).

Lavrentjjeva, O. (2012). Speckurs «Formuvannja profesijnoji tvorchosti vchytelja» jak zasib stanovlennja skladovykh profesijno-pedaghoghichnoji kuljtury majbutnjogho pedaghogha [Spetskurs «Formation of professional creativity of the teacher» as means of formation of components of is rofessional-pedagogical culture of the future teacher]. Vytoky pedaghoghichnoji majsternosti.

Vyp. 10. S.170-175 (ukr).

Nakaz MON vid 25.04.2013 № 466 «Pro zatverdzhennja Polozhennja pro dystancijne navchannja» [On approval of the Regulations on distance learning]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0703-13 (ukr).

Polovaya, N.O. (2017). Dystantsiyne navchannya yak innovatsiyna forma osvity [Distance learning as an innovative form of education]. Naukovo-teoretychnyj aljmanakh «Ghrani». 2017. T. 20. №1(141).

S.27-31. DOI: 10.15421/17174 (ukr).

Samojlenko, O. M. (2011). Modeli dystancijnoji osvity ta osnovni etapy jikh rozvytku [Models of distance education and main stages of their development]. Teorija i praktyka dystancijnogho navchannja v pisljadyplomnij osviti. Vyp.5 (18). S.122-130 (ukr).

Tiljnjak, N., Sydorenko, L., Tiljnjak, A. (2019). Dystancijnyj kurs navchannja jak forma orghanizaciji samostijnoji ukrajinomovnoji pidghotovky studentiv tekhnichnykh specialjnostej [Distance learning as a form of organization of independent Ukrainian-language training of students of technical specialties]. Naukovi zapysky BDPU. Serija: Pedaghoghichni nauky. Berdjansjk: BDPU, 2019. Vyp.1. S.353-360. URL: https://pedagogy.bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/40.pdf (ukr).

Bernard, R.M., Abrami P.C., Lou Y., Borokhovski E., Wade A., Wozney L., et al. (2004). How does distance education compare with classroom instruction? A meta-analysis of the empirical literature.

Review of Educational Research. №3(74). 379–439. doi: 10.3102/00346543074003379. (eng).

Simpson, O. (2002) Supporting student in online, open and distance learning/ London: Kogan page Limited, 237 p. DOI: 10.4324/9780203417003 (eng).

Simonson, M., Smaldino, S., Zvacek, S.M. (2014). Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education. Information Age Publishing, 350 p. DOI: 10.1080/08923647.2011.5897 57 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 30

Опубліковано

2019-10-01

Як цитувати

Перерва, В. (2019). ДИСТАНЦІЙНИЙ СПЕЦКУРС «ЛАТИНЬ. БОТАНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ» ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ. ОСВІТОЛОГІЯ, (8), 81–88. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.8188

Номер

Розділ

Забезпечення якості вищої освіти: українсько-польський досвід