ДО ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Володимир Кравець Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, 46027 Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0001-7537-6545
  • Оксана Кікінежді Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, 46027 Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-9240-279X
  • Ірина Шульга Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, 46027 Тернопіль, Україна https://orcid.org/0000-0002-0651-047X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.1521

Ключові слова:

гуманізація освітнього простору, ґендерний підхід, заклад освіти, ґендерно-справедливе середовище

Анотація

У статті зазначено актуальність проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи через формування у навчальному закладі ґендерно-справедливого середовища.
Проаналізовано напрацювання зарубіжних вчених, що стосуються проблеми дослідження. Виявлено особливості формування ґендерно-справедливого середовища у навчальному закладі на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та ґендерного підходів. Розкрито зміст ґендерного підходу та особливості його впровадження у навчальний заклад. Сформульовано власне розуміння сутності поняття «ґендерно-справедливе середовище» як недискримінаційного, здоров’язбережувального та творчо-розвивального, що у своїй структурі містить три компоненти (просторово-предметний, психодидактичний, соціальний). Увага акцентується на обґрунтуванні психолого-педагогічних механізмів формування ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді.

Біографії авторів

Володимир Кравець, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, 46027 Тернопіль, Україна

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАН України, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти, радник ректора

Оксана Кікінежді, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, 46027 Тернопіль, Україна

Доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, директор Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти і виховання учнівської та студентської молоді

Ірина Шульга, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка вул. М. Кривоноса, 2, 46027 Тернопіль, Україна

Кандидат педагогічних наук, методист інклюзивно-ресурсного-центру, асистент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Посилання

Андрущенко В. П. Культура. Ідеологія. Особистість. Київ : Знання України, 2002. 578 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : підручник. Київ : Либідь, 2008. 848 с.

Гендерний педагогічний альманах / за ред. О. Марущенка, О. Андрусик, Т. Дрожжиної. Харків : Планета – Принт, 2017. 68 с.

Кікінежді О. М. Ґендерна ідентичність в онтогенезі особистості : монографія. Тернопіль : «Навчальна книга – Богдан», 2011. 400 с.

Кікінежді О. М. Еґалітарна особистість у сучасному соціопросторі. Психологія особистості : науковий журнал. Івано-Франківськ. 2015. №1 (6). С. 52–62. doi: 10.15330/ps.6.1.52-62.

Кравець В. П. Історія ґендерної педагогіки : навчальний посібник. Тернопіль : Джура, 2005. 440 с.

Кремень В. Г., Ільїн В. В. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2012. 448 с.

Костюк О. О. Гендерне виховання учнів у середніх навчальних закладах Канади (60-ті роки XX – початок XXI століття) : автореф. дис. ... наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тернопіль, 2016. 18 с.

Результати роботи Круглого столу «Інституціоналізація ґендерної освіти: перспективи та ризики» (м. Київ, 5 грудня 2016 р.). URL: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/12/05/%E2%80%9Cu- pidruchnikax-ne-mae-buti-shtampiv,-shho-z-rannogo-viku-nav%E2%80%99yazuyut-shkolyaram-pevni- roli/ (дата звернення: 20.06.2018).

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.

Шульга І. Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс.

Ґендерні дослідження: прикладні аспекти : наук. монографія / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді та ін.; за наук. ред. В. П. Кравця. Тернопіль : «Навчальна книга – Богдан», 2013. С. 241–254.

Child friendly school : Manual Table of Contents Introduction References. UNICEF’s Division of Communication (Ed.). URL: https://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf (дата звернення: 09.06.2018).

Equitable and Non-discriminatory Quality Education. URL: https://ei-ie.org/media_gallery/Policybrief_07_ equitable_eng.pdf (accessed date: 11.06.2018).

Andrushchenko, V. P. (2002). Kultura. Ideolohiia. Osobystist [Culture. Ideology. Personality]. Kyiv, Ukraine: Znannia Ukrainy, 578 (ukr).

Bekh, I. D. (2008). Vykhovannia osobystosti : pidruchnyk [The upbringing of the individual: a textbook]. Kyiv, Ukraine: Lybid, 848 (ukr).

Hendernyi pedahohichnyi almanakh [Gender pedagogical almanac] (2017). O. Marushchenka, O. Andrusyk, T. Drozhzhynoi (Eds.). Kharkiv, Ukraine: Planeta – Prynt, 68 (ukr).

Kikinezhdi, O. M. (2011). Genderna identychnist v ontohenezi osobystosti : monohrafiia [Gender identity in personality ontogenesis: a monograph]. Ternopil, Ukraine: «Navchalna knyha – Bohdan», 400 (ukr).

Kikinezhdi, O. M. (2015). Egalitarna osobystist u suchasnomu sotsioprostori [An egalitarian personality in modern social space]. Psykholohiia osobystosti : naukovyi zhurnal, №1 (6), 52–62. doi: 10.15330/ps.6.1.52-62 (ukr).

Kravets, V. P. (2005). Istoriia gendernoi pedahohiky : navch. posibnyk [The history of gender pedagogy: a textbook].

Ternopil, Ukraine: Dzhura, 440 (ukr).

Kremen, V. H. (2012). Synerhetyka v osviti: kontekst liudynotsentryzmu : monohrafiia [Synergetics in education: the context of human-centricism: monograph]. Kyiv, Ukraine: Pedahohichna dumka, 448 (ukr).

Kostiuk, O. O. (2016). Henderne vykhovannia uchniv u serednikh navchalnykh zakladakh Kanady (60-ti roky XX – pochatok XXI stolittia) [Gender education for pupils in secondary schools in Canada (60th years XX - the beginning of the XXI century)]: Extended abstract of candidate’s thesis. Ternopil, Ukraine, 18 (ukr).

Results of the Round Table «Institutionalization of Gender Education: Prospects and Risks» (Kyiv, December 5, 2016). Retrieved from http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/12/05/%E2%80%9Cu-pidruchnikax-ne- mae-buti-shtampiv,-shho-z-rannogo-viku-nav%E2%80%99yazuyut-shkolyaram-pevni-roli/ Sysoieva, S. O. (2011). Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh: navchal'no-metodychnyj posibnyk [Interactive technologies of adult education: a textbook.]. Kyiv, Ukraine: VD «EKMO», 324 (ukr).

Shulha, I. M. (2013). Stvorennia zdorov’iazberezhuvalnoho seredovyshcha u pochatkovii shkoli: gendernyi dyskurs [Creating a health-preserving environment in elementary school: gender discourse]. Genderni doslidzhennia: prykladni aspekty : [monohrafiia]. V. P. Kravtsia (Ed.). Ternopil, Ukraine: Navchalna knyha – Bohdan, 241–254 (ukr).

Child friendly school : Manual Table of Contents Introduction References. UNICEF’s Division of Communication (Ed.). Retrieved from https://www.unicef.org/publications/files/Child_Friendly_Schools_Manual_ EN_040809.pdf (eng) Equitable and Non-discriminatory Quality Education. Retrieved from https://ei-ie.org/media_gallery/ Policybrief_07_equitable_eng.pdf (eng)

Downloads


Переглядів анотації: 11

Опубліковано

2018-10-01

Як цитувати

Кравець, В., Кікінежді, О., & Шульга, І. (2018). ДО ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. ОСВІТОЛОГІЯ, (7), 15–21. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.1521

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти