ІДЕЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗУМУ І ПОЧУТТІВ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО КОРДОЦЕНТРИЗМУ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

Автор(и)

  • Людмила Ракітянська Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54, 50086 Кривий Ріг, Україна, https://orcid.org/0000-0003-3586-2754

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.2937%20

Ключові слова:

дитиноцентризм, історія, кордоцентризм, людиноцентризм, пізнання, почуття, розум, Україна, філософія, «філософія серця»

Анотація

У статті аналізується еволюція ідеї співвідношення людського розуму і почуттів в історії української філософської думки від дохристиянських часів до сучасності. В історичній послідовності викладені погляди великих українських мислителів різних історичних епох на проблему співвідношення розуму і почуттів в цілісній людській природі, їх ролі у пізнанні світу, що з часом сформувалось у самобутнє, унікальне, українсько-філософське світобачення – український кордоцентризм, «філософію серця», як ментальну детермінанту української філософської думки, на ґрунті якої створена сучасна філософія людиноцентризму – стратегічний напрям гуманізації суспільства, одне із центральних місць в якому займає дитиноцентризм – провідний принцип реформування національної системи освіти в Україні.

Біографія автора

Людмила Ракітянська, Криворізький державний педагогічний університет, пр. Гагаріна, 54, 50086 Кривий Ріг, Україна,

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування

Посилання

Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологи. Новополоцк : ПГУ, 2011. 388 с.

Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового завета канонические (В русском переводе с параллельными местами). Москва : Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов, 1988. Кн.1. 925 с.; Кн. 2. 292 с.

Гнатюк Я. С. Український кордоцентризм у конфлікті міфологій та інтерпретацій: монографія. Івано- Франківськ : Симфонія форте, 2010. 184 с.

Горський В. С., Кислюк К. В. Історія української філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Либідь, 2004. 488 с.

Губерський Л. В., Надольний І. Ф., Андрущенко В. П. Філософія: навч. посіб. Київ : Вікар, 2006. 455 с.

Дубровіна К. О. «Філософія серця» в українській культурній традиції. Мультіверсум. Філософський альманах. 2006. № 52. С. 11–44.

Киселиця С. В. Український кордоцентризм як гуманізм. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2015. № 2. С. 19–23.

Ковалинський М. Життя Г. Сковороди. Повне зібрання творів : у 2 т. Київ, 1973. Т 2. С. 439–477.

Кордоцентризм. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1 %80%D0%B4%D0%BE%D1%86% D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC (дата звернення: 24.08.2018).

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. Київ : Педагогічна думка, 2008. 424 с.

Кремень В. Філософія людиноцентризму як теоретична складова національної ідеї. Дзеркало тижня. 2005. № 31. URL: https://dt.ua/SCIENCE /filosofiya_lyudinotsentrizmu_yak_teoretichna_skladova_ natsionalnoyi_ideyi (дата звернення: 24.08.2018).

Мірчук І. Світогляд українського народу. Спроба характеристики. Генеза.1994. №87. С. 87–96.

Мірчук І. Г. С. Сковорода. Замітки до історії української культури. Прага : Укр. істор. – філософ. тов., 1925. 27 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Огієнко І. (митр. Іларіон). Історія української культури: коротка історія культурного життя українського народу. Київ : Абрис, 1991. 242 с.

Огнев’юк В. О. Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів. Освітологічний дискурс. 2011. №.2.

С.1–5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2011_2_3 (дата звернення: 11.08.2018).

Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія : підручник для студ. вищ. навч. закл. Київ : Академія, 2005. 592 с.

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: підручник. Київ: Міленіум, 2006. 344 с.

Сковорода Г. Наркісс. Разглагол о том: узнай себе. Повне зібрання творів: у 2 т. Київ : Наукова думка, 1973. Т.1. С. 154–193.

Сковорода Г. Сочинения: в 2 т. Москва : Мысль, 1973. Т.1. 511 с.; Т. 2. 486 с.

Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. Загальна психологія : підручник. Київ : Каравела, 2011. 464 с.

Сокирко А. Н. Кордоцентризм як ментальна детермінанта української філософської думки доби романтизму. Вісник Черкаського університету. Вип.190. Серія «Філософія». – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2010. С. 69–74.

Черній А. М. Релігієзнавство : підручник. Київ : Академвидав, 2008. 400 с.

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Київ : Вид-во «Орій» при УКСП «Кобза», 1992. 230 с.

Юркевич П. Из науки о человеческом духе. Москва : Издательство«Правда», 1990. 338 с.

Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия. Философские произведения : приложение к журналу «Вопросы» философии». Москва, 1990. С. 22–54.

Шевченко Т. Щоденник, 12 липня 1857 року. Твори. Київ, 1984–1985. Т.5. С. 298–311.

Шевченко Т. Прогулка с удовольствиеми не без морали. Твори. Київ, 2003. Т.4. С. 208–325.

Шевченко Т. Художник. Твори. Київ, 2003. Т. 4. С. 208–325.

Ярмусь С. Кордоцентризм – підстава української духовності й філософії. Науковий конгрес у 1000-ліття Хрещення Руси-України у співпраці з Українським Вільним Університетом: зб. праць ювілейного конгресу. Мюнхен : УВУ, 1988–1989. С. 402–417.

Andreyeva, I. N. (2011). Emotsionalnyi intellekt kak fenomen sovremennoi psikhologii [Emotional Intelligence as a Phenomenon of the Modern Psychology]. Novopolotsk, Byelorussia: Polotsk State University (byel).

Bibliya (1988). Knygy Svyaschennogo pisaniya Vetkhogo i Novogozaveta kanonicheskiye (V russkomperevode s parallelnymimestami) [The Bible. The Canonical Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testament (In Russian translation with parallel passages)]. Moscow, Russian Federation: The All-Union Council of Evangelical Baptist Christians. Book 1, 925; Book 2, 292 (rus).

Hnatyuk, Y. S. (2010). Ukrayinskyi kordotsentrizm u konflіktіmіfologіi ta іnterpretatsіi: monografіya [Ukrainian Cordocentrism in the Conflict of Mythologies and Interpretations: a Monograph]. Ivano-Frankivsk, Ukraine: Symfonіya Forte Publishing House (ukr).

Gorskyi, V. S., & Kyslyuk, K. V. (2004). Іstorіya ukrayinskoyi fіlosofіyi: pіdruch. dlya stud. vysch. navch. zakl [The History of Ukrainian Philosophy: a textbook for Students of Higher Educational Institutions]. Kyiv, Ukraine: Lybid Publishing House (ukr).

Huberskyi, L. V., Nadolnyi, I. F., & Andruschenko, V. P. (2006). Fіlosofіya: navch. Posіb [Philosophy: an Auxiliary Textbook]. Kyiv, Ukraine: Vikar Publishing House (ukr).

Dubrovina, K. O. (2006). «Fіlosofіyasertsya» v ukrayinskiy kulturnіy tradytsіі [«The Philosophy of the Heart» in the Ukrainian Cultural Tradition]. Multiversum. A Philosophical Almanac, 52, 11–44 (ukr).

Skrypchenko, O. V., Dolynska, L.V., & Ohorodniychuk, Z. V. (2011). Zahalna psikhologіya: pіdruchnyk [General Psychology: a Textbook]. Kyiv, Ukraine: Karavela Publishing House (ukr).

Kyselytsya, S. V. (2015). Ukrayinskyi kordotsentrizm yak humanіzm [The Ukrainian Cordocentrism as Humanism]. The Problems of Social Work: Philosophy, Psychology, Sociology, 2, 19–23 (ukr).

Kovalynskyi M. (1973). Zhyttya G. Skovorody: povnezіbrannyatvorіv [The Life of G. Skovoroda: Complete Works].

Kyiv, Ukraine. T. 2. 439–477 (ukr).

Cordocentrism. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/% D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D 1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC (ukr).

Kremen, V. G. (2008). Fіlosofіya lyudynotsentryzmu v strategіyakh osvіtnyogo prostoru [The Philosophy of Anthropocentrism in the Strategies of Educational Space]. Kyiv, Ukraine: Pedahohychna Dumka Publishing House (ukr).

Kremen, V. (2005). Fіlosofіya lyudynotsentryzmu yak teoretychna skladova Natsіonalnoyi іdeyi [The Philosophy of Anthropocentrism as a Theoretical Component of the National Idea]. The Dzerkalo Tyzhnia Newspaper, 31.

Retrieved from https://dt.ua/SCIENCE/filosofiya_lyudinotsentrizmu_yak_ teoretichna_skladova_ natsionalnoyi_ideyi (ukr).

Mirchuk, I. (1994). Svіtohlyad ukrayinskogo narodu. Sproba harakterystyky [The Worldview of the Ukrainian People. An Attempt at Characterization]. Geneza Publishing House, 87, 87–96 (ukr).

Mirchuk, I. (1925). G. S. Skovoroda. Zamіtki do іstorіiukrayinskoyikultury [Notes on the History of the Ukrainian Culture]. Prague, Czech Republic: Ukrainian Historical and Philosophical Society, 27 (ukr).

Nova ukrayinska shkola: poradnyk dlya vchytelya [The New Ukrainian School: A Teacher's Guide] (2017).

N. M. Bibik (Ed.). Kyiv, Ukraine: Pleyady Publishing House LLC (ukr).

Ogiyenko, I. (metropolitan Ilarion) (1991). Іstorіya ukrayinskoyi kultury: korotka іstorіya kulturnogo zhyttya ukrayinskogo narodu [The History of the Ukrainian Culture: a Brief History of the Cultural Life of the Ukrainian People]. Kyiv, Ukraine: Abrys Publishing House (ukr).

Ognevyuk, V. O. (2011). Shkilna osvita v konteksti semy evolyutsiynykh postupiv [School education in the context of seven evolutional steps]. Osvitolohichnyi dyskurs, 2, 1–5. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ osdys_2011_2_3 (ukr).

Prychepiy, Y. M., Cherniy, A. M., & Chekan, L. A. (2005). Fіlosofіya: pіdruchnyk dlya stud. vysch. navch. zakl [Philosophy: a Textbook for Students of Higher Educational Institutions]. Kyiv, Ukraine: Akademiya Publishing House (ukr).

Sysoieva, S. O. (2006). Osnovy pedagohichnoyi tvorchosti: pidruchnyk [Grounds of pedagogical creativity: a textbook]. Kyiv, Ukraine. Millenium Publ. (ukr).

Skovoroda, G. (1973). Narkіss. Razglagol o tom: uznaisebe: povne zіbrannya tvorіv [Narcissus. A talk about: Know yourself: Complete Works]. Kyiv, Ukraine: Naukova Dumka Publishing House, 1, 154–193 (ukr).

Skovoroda, G. (1973). Sochineniya [Writings]. Moscow, Russian Federation: Mysl Publishing House. V. 1. 511 p; V. 2, 486 (ukr).

Sokyrko, A. N. (2010). Kordotsentrizm yak mental na determіnanta ukrayinskoyi Fіlosofskoyi dumky doby romantyzmu [Cordocentrism as a Mental Determinant of the Ukrainian Philosophical Thought of the Romanticism Era]. The Bulletin of the Cherkasy University, Issue 90, the «Philosophy» series. – Cherkasy, Ukraine: Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University, 69–74 (ukr).

Cherniy, A. M. (2008). Relygіyeznavstvo: pіdruchnyk [Religious studies: a Textbook]. Kyiv, Ukraine: Akademvydav Publishing House (ukr).

Chyzhevskyi, D. (1992). Narysy z іstorії fіlosofіі na Ukrayinі. Kyiv, Ukraine: the Oriy Publishing House attached to the «Kobza» Ukrainian-Canadian Joint Venture, 230 (ukr) Yurkevych, P. (1990). Iznauk o chelovecheskomdukhe [From the Science of the Human Spirit]. Moscow, Russian Federation: Pravda Publishing House (rus).

Yurkevych, P. D. (1990). Serdtse i yego znacheniye v dukhovnoi zhyzni cheloveka, poucheniyuslova Bozhiya [The Heart and its Meaning in the Spiritual Life of a Man, According to the Teachings of the Word of God] Philosophical writings: A supplement to the «Questions of Philosophy» magazine. Moscow, Russian Federation, 22–54 (rus).

Shevchenko, T. (1984-1985). Schodennyk, 12 lypnya 1857 roku [The Diary, July 12, 1857: Writings]. Kyiv, Ukraine.

V. 5, 298–311 (ukr).

Shevchenko, T (2003). Progulka s udovolstviyemi ne bez morali [A Walk with Pleasure and Not Without a Moral: Writings]. Kyiv, Ukraine. V. 4, 208–325. (ukr).

Shevchenko, T. (2003). Khudozhnyk [The Artist: Writings]. Kyiv, Ukraine. V. 4. 208–325 (ukr).

Yarmus, S. (1988-1989). Kordocentrizm – pіdstava ukrayinskoyi dukhovnostі i fіlosofіyi [Cordocentrism is the foundation of Ukrainian spirituality and philosophy]. A Scientific Congress during the 1000th anniversary of the Christianization of Rus-Ukraine, in conjunction with the Ukrainian Free University: Proceedings of the jubilee congress. Munich, Germany: The Ukrainian Free University, 402–417 (rus).

Downloads


Переглядів анотації: 30

Опубліковано

2018-10-01

Як цитувати

Ракітянська, Л. (2018). ІДЕЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗУМУ І ПОЧУТТІВ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО КОРДОЦЕНТРИЗМУ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА. ОСВІТОЛОГІЯ, (7), 29–37. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.2937

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти