СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

Автор(и)

  • Юлія Грищук Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-5306-0301

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.152156

Ключові слова:

якість освіти, якість вищої освіти, система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Анотація

У статті проаналізовано діяльність закладів вищої освіти Республіки Польща щодо забезпечення якості освіти задля виокремлення перспективних напрямів використання польського досвіду в Україні.
Дослідження здійснювалося на основі вивчення і порівняльного аналізу систем внутрішнього забезпечення якості у закладах вищої освіти Республіки Польща, а саме: Університету Марії Кюрі-Склодовської, Люблінської Політехніки, Вармінсько-Мазурського університету та Жешувського yніверситету.
Автором виокремлено перспективні напрями використання польського досвіду в Україні, серед яких: концептуальний, нормативно-правовий, організаційний.

Біографія автора

Юлія Грищук, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13-б, 04212 Київ, Україна

Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології

Посилання

Жешувський університет. URL: http://www.ur.edu.pl/ua (дата звернення: 28.05.2018).

Луговий В. І. Роль стейкхолдерів у системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту». URL: http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/HERE_ doc/Motivation_Luhovyi_2018.pdf (дата звернення: 28.05.2018).

Люблінська Політехніка. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Люблінська_Політехніка (дата звернення: 20.05.2018).

Про університет. URL: https://www.umcs.pl/uk/pro-un-versitet,1655.htm (дата звернення: 28.05.2018).

Сисоєва С. Освітні реформи: освітологічний контекст. Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. №3. С. 44–55.

Хмєлєска Є. Запровадження Європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості (ESGQA) у систему вищої освіти Польщі. Програма ПК ректорів ВНЗ України. Київ, 2013.

Beeby C. E. The concept of quality in education. URL: https://www.edqual.org/publications/workingpaper/ edqualwp3.pdf.1 (дата звернення: 23.05.2018).

Cele Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia / Politechnika Lubelska. URL: https://www.pollub. pl/pl/uczelnia/wewnetrzny-system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia/cele-wewnetrznego-systemu-zapewniania- jakosci-ksztalcenia (дата звернення: 20.05.2018).

Polityka jakości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. URL: http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/ ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia (дата звернення: 23.05.2018).

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Кyiv : CS Ltd., 2015. 32 p.

System Zapewnienia Jakości Kształcenia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. URL: https://www.umcs.pl/pl/ system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia,3005.htm (дата звернення: 23.05.2018).

Tutko M. Internal quality assurance systems in polish higher education institutions in the light of the ESG 2015.

Zarządzanie publiczne. 2016. № 4(36). Рр. 277–287. doi:10.4467/20843968ZP.17.024.6033 University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Introduction. URL: http://www.uwm.edu.pl/en/the-university/ introduction (дата звернення: 20.05.2018).

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia / Uniwersytet Rzeszowski. URL: http://www.ur.edu.pl/ ksztalcenie/jakosc-ksztalcenia/wewnetrzny-system-ds-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia (дата звернення: 23.05.2018).

Zheshuvs'kyj universytet [University of Rzeszów]. Retrieved from http://www.ur.edu.pl/ua (ukr).

Luhovyj, V. I. (2018). Rol' stejkkholderiv u systemi vnutrishn'oho zabezpechennia iakosti vyschoi osvity vidpovidno do novoho Zakonu Ukrainy «Pro vyschu osvitu» [The role of stakeholders in the system of internal quality assurance in higher education in accordance with the new Law of Ukraine «On Higher Education»]. Retrieved from http:// erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/HERE_doc/ Motivation_Luhovyi_2018.pdf (ukr).

Liublins'ka Politekhnika [Lublin University of Technology]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/ Люблінська_Політехніка (ukr).

Pro universytet [About the university]. Retrieved from https://www.umcs.pl/uk/pro-un-versitet,1655.htm (ukr).

Sysoieva, S. (2013). Osvitni reformy: osvitolohichnyj kontekst [Educational Reforms: Educological Context]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsial'nymy systemamy, 3, 44–55 (ukr).

Khmielieska, Ye. (2013). Zaprovadzhennia Yevropejs'kykh standartiv i rekomendatsij schodo zabezpechennia iakosti (ESGQA) u systemu vyschoi osvity Pol'schi [Implementation of European Quality Assurance Standards and Recommendations (ESGQA) in the Polish higher education system]. Prohrama PK rektoriv VNZ Ukrainy.

Кyiv, Ukraine (ukr).

Beeby, C. E. The concept of quality in education. Retrieved from https://www.edqual.org/publications/workingpaper/ edqualwp3.pdf.1 (eng).

Cele Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia / Politechnika Lubelska. Retrieved from https://www. pollub.pl/pl/uczelnia/wewnetrzny-system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia/cele-wewnetrznego-systemu- zapewniania-jakosci-ksztalcenia (pol).

Polityka jakości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Retrieved from http://www.uwm.edu.pl/ uniwersytet/ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia (pol).

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) (2015). Кyiv, Ukraine: CS Ltd. (eng).

System Zapewnienia Jakości Kształcenia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Retrieved from https://www. umcs.pl/pl/system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia,3005.htm (pol).

Tutko, M. (2016). Internal quality assurance systems in polish higher education institutions in the light of the ESG 2015. Zarządzanie publiczne, 4(36), 277–287. doi:10.4467/20843968ZP.17.024.6033 (eng).

University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Introduction. Retrieved from http://www.uwm.edu.pl/en/the- university/introduction (eng).

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia / Uniwersytet Rzeszowski. Retrieved from http://www.ur.edu. pl/ksztalcenie/jakosc-ksztalcenia/wewnetrzny-system-ds-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia (pol).

Downloads


Переглядів анотації: 7

Опубліковано

2018-10-01

Як цитувати

Грищук, Ю. (2018). СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА. ОСВІТОЛОГІЯ, (7), 152–156. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.152156

Номер

Розділ

Забезпечення якості вищої освіти: українсько-польський досвід