РОЗВИТОК АКМЕОЛОГІЇ (20-ТІ РОКИ ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.): ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Автор(и)

  • Тетяна Дерека Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренко, вул. Роменська, 87, 40002 Суми, Україна https://orcid.org/0000-0003-0998-1821

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.7680

Ключові слова:

акме, акмеологія, етапи становлення, професійна акмеологія, самовдосконалення

Анотація

У статті визначено та охарактеризовано розвиток акмеології як науки. Досліджено особливості роз- витку акмеології в період 20-х років ХХ століття – до початку ХХІ століття. Визначено етапи станов- лення акмеологіі: фундаментальний, синергетично-технологічний, професійно-прикладний, академічно- науковий, креативно-інтегративний. Охарактеризовано особливості становлення акмеології, визначено етапи розвитку як науки, що вивчає закономірності і феномени розвитку людини в процесі самовдоскона- лення, цілеспрямованого руху до професійного й особистісного акме. У статті виокремлено етапи розвитку акмеології на теренах України.

Біографія автора

Тетяна Дерека, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренко, вул. Роменська, 87, 40002 Суми, Україна

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури

Посилання

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 288 с.

Бодалев А. А. Акмеолгия. Москва : РАГС, 2002. 650 с.

Бранский В. П. Социальная синергетика и акмеология. Теория самоорганизации индивидуума и социума.

Санкт-Петербург : Политехника, 2001. 159 с.

Гладкова В. М. Акмеологічні засади професійного самовдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою».

Київ, 2014. 40 c.

Дерека Т. Г. Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання : автореф. дис. … д-ра пед.. наук: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Київ, 2017. 38 c.

Дерека Т. Г. Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного виховання: акмеологічні засади : монографія. Київ : Видавництво ВП «Едельвейс», 2016. 528 с.

Дерека Т. Г. Формування акме-якостей особистості як компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2016. №5. С. 3–8. doi :10.15561/18189172.2016.0503 Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионализм. Москва : Воронеж, 2004. 253 с.

Дубасенюк О. А. Акмеологічний підхід як стратегічний орієнтир особистісно-орієнтованої педагогічної освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць. 2015. Вип. 84. С. 25–31.

Ильин В. В., Носович Н. В. Религиоведение. Москва; Санкт-Петербург, 2008. 264 с.

Кузьмина Н. В. Предмет акмеологии. Санкт-Петербург : Политехника, 2002. 189 с.

Огнев’юк В. О. Акме-особистість, акме-суспільство, акме-країна. Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріа- ли ІV Міжнар. наук. – практ. конф., 30 травня 2014 р. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. С. 3–19.

Освітологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Укладачі: Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. Київ : ВП «Едельвейс», 2013. 744 с.

Пальчевський С. С. Акмеологія : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2008. 398 с.

Перевозчиков В. І. Актуальні питання розвитку акмеологічної науки в Україні. Акмеологія в Україні: теорія і практика. 2010. №1. С. 14–17.

Рыбников Н. А. Как создавался психологический інститут. Вопросы психологии. 1994. №1. С. 6–16.

Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии. URL: http://www.akme.edu.ru (дата обращения: 27.09.2017).

Українська академія акмеології. URL: http://www.acmeology.org.ua/ index.php?option=%20com_content&view= article&id=63&Itemid=69 (дата звернення: 27.09.2017).

Anan’ev, B. G. (2001). Chelovek kak predmet poznanija [Man as an object of knowledge]. Saint Petersburg, Russian Federation: Piter (rus).

Bodalev, A. A. (2002). Akmeolgija [Akmeology]. Moscow, Russian Federation: RAGS (rus).

Branskij, V. P., & Pozharskij, S. D. (2001). Social’naja sinergetika i akmeologija. Teorija samoorganizacii individuuma i sociuma [Social synergetics and acmeology. Theory of self-organization of the individual and society]. Saint Petersburg, Russian Federation: Politehnika (rus).

Ghladkova, V. M. (2014). Akmeologhichni zasady profesijnogho samovdoskonalennja menedzheriv vyshhykh navchaljnykh zakladiv [Akmeological principles of professional self-improvement of managers of higher educational establishments] (Extended abstract of Doctor’s thesis, NAPN Ukrajiny, Un-t menedzh. osvity, Kyiv, Ukraine) (ukr).

Dereka, T. Gh. (2017). Akmeologhichni zasady neperervnoji profesijnoji pidghotovky fakhivciv fizychnogho vykhovannja [Acmeological principles of physical education specialists’ lifelong professional training] (Extend- ed abstract of Doctor’s thesis, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine) (ukr).

Dereka, T. Gh. (2016). Neperervna profesijna pidghotovka fakhivciv fizychnogho vykhovannja: akmeologhichni zasady [Physical education specialists’ continuous professional training: akmeological principles]. Kyiv, Ukraine: Pub- lishing House PH «Edelweiss» (ukr).

Dereka, T. Gh. (2016). Formuvannja akme-jakostej osobystosti jak komponenta akmeologhichnoji kompetentnosti fakhivciv fizychnogho vykhovannja [Akmeological qualities of a personality as a component of acmeological competence of physical education specialists]. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 5, 3–8. doi:10.15561/18189172.2016.0503 (ukr).

Derkach, A. A. (2004). Akmeologhycheskye osnovy razvytyja professyonalyzma [Akmeological basis for the development of professionalism]. Moscow, Russian Federation: Voronezh (rus).

Dubasenjuk, O. A. (2015). Akmeologhichnyj pidkhid jak strateghichnyj orijentyr osobystisno-orijentovanoji pedaghoghichnoji osvity [Akmoelogical approach as a strategic reference point for personality-oriented pedagogical education]. Problemy osvity: zbirnyk naukovykh pracj, 84, 25–31 (ukr).

Il’in, V. V., & Nosovich, N. V. (2008). Religiovedenie [Religious Studies]. Moscow; Saint Petersburg, Russian Federation (ru).

Kuz’mina, N. V. (2002). Predmet akmeologii [The subject of akmeology]. Saint Petersburg, Russian Federation (rus).

Ohneviuk, V. O. (2014, May). Akme-osobystistj, akme-suspiljstvo, akme-krajina [Akme-personality, akme-society, acme-country]. Akmeologhija – nauka ХХI stolittja: Proceedings of the International Conference (3–19).

Kyiv, Ukraine: Borys Grinchenko Kyiv University (ukr).

Ohneviuk, V. O., & Sysoieva, S. O. (Eds.). (2013). Osvitolohiia [Educology]. Kyiv, Ukraine: Publishing House PH «Edelweiss» (ukr).

Paljchevsjkyj, S. S. (2008). Akmeologhija [Akmeology]: textbook. Kyiv, Ukraine: Kondor (ukr).

Perevozchykov, V. I. (2010). Aktualjni pytannja rozvytku akmeologhichnoji nauky v Ukrajini [Actual issues of the development of acmeological science in Ukraine]. Akmeologhija v Ukrajini: teorija i praktyka, 1, 14–17 (ukr).

Rybnikov, N. A. (1994). Kak sozdavalsja psihologicheskij institut [How the psychological institute was created].

Voprosy psihologii, 1, 6–16 (rus).

Sankt-Peterburgskij institut psihologii i akmeologii [St. Petersburg Institute of Psychology and Acmeology]. (n.d.). (2017). Retrieved from http://www.akme.edu.ru (rus).

Ukrajinsjka akademija akmeologhiji [Ukrainian Academy of Acmeology]. (n.d.). (2017). Retrieved from http:// www.acmeology.org.ua/index.php?option= com_content&view=article&id=63&Itemid=69 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 298

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Дерека, Т. (2017). РОЗВИТОК АКМЕОЛОГІЇ (20-ТІ РОКИ ХХ СТ. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.): ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 76–80. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.7680

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти