ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Тетяна Дерека Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна, https://orcid.org/0000-0001-8636-0792

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.2833

Ключові слова:

конкурентоспроможність, компетентність, освітні програми, тенденції розвитку, фахівець, фізичне виховання, фізкультурна освіта

Анотація

У статті визначено та охарактеризовано тенденції розвитку сучасної фізкультурної освіти в Україні.
Досліджено особливості формування ступеневої системи підготовки фахівців фізичного виховання. Визначе- но можливості удосконалення освітніх програм професійної підготовки фахівців з фундаментальних, медико- біологічних, психолого-педагоічних та спортивно-педагогічних блоків навчальних дисциплін. Охарактеризо- вано особливості процесу формування особистості майбутнього фахівця, його професійних здібностей, які забезпечать здатність фахівця до навчання впродовж життя, формування у нього мотивації до досягнення власного акме. Визначено умови поліпшення системи професійної орієнтації та відбору майбутніх фахівців.
Акцентовано увагу на удосконаленні системи самостійної роботи студентів та переходу до навчання на дослідницький основі.

Біографія автора

Тетяна Дерека, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна,

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту

Посилання

Данилко М. Тенденції розвитку вищої освіти у галузі фізичного виховання і спорту / М. Данилко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 2-3. – С. 49-55.

Дерека Т. Г. Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного виховання: акмеологічні засади [монографія] / Тетяна Григорівна Дерека; за ред. С. О. Сисоєвої. – Київ : Видавництво ВП «Едельвейс», 2016. – 514 с.

Диба Т. Г. Сучасні аспекти формування змісту неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання / Т. Г. Дерека // Педагогічний процес: теорія і практика, 2015. – №5-6 – С. 16-21.

Зaкон Укрaїни «Про вищу освiту» (№ 1556-VII вiд 01.07.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14. – Назва з екрана.

Клопов Р. В. Теорiя i практика професiйної пiдготовки майбутнiх фахiвцiв фiзичного виховання i спорту iз застосуванням iнформацiйних технологiй: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Роман Вікторович Клопов ; Вiнниц. держ. пед. ун-т iм. М. Коцюбинського. – Вiнниця, 2012. – 40 c.

Осадча Т. Ю. Формування професійної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання (на прикладі навчальних програм університетів США) : наук.-метод. посіб. / Т. Ю. Осадча. – Луганськ : Альма- матер, 2006. – 130 с.

Освітологія: хрестоматія: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Укладачі Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. – К.: ВП «Едельвейс», 2013. – 744 с.

Сущенко Л. П. Професійна підготовка фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико- методологічний аспект) : [монографія] / Людмила Петрівна Сущенко. – Запоріжжя : Запорізький держ.ун-т, 2003. – 442 с.

Тимошенко О. В. Теоретико-методичнi засади оптимiзацiї професiйної пiдготовки вчителiв фiзичної культури у вищих навчальних закладах: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Олексій Валерійо- вич Тимошенко ; Нац. пед. ун-т iм. М. П. Драгоманова. – К., 2009. – 38 c.

Quennerstedt M., Larsson H. Learning movement cultures in physical education practice [Електронний ресурс] / M. Quennerstedt, H. Larsson // Sport, Education and Society. – Published online: 21 Jan 2015. – DOI: 10.1080/13573322.2014.994490. – Режим доступу: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13573322.2 014.994490#

Downloads


Переглядів анотації: 163

Опубліковано

2016-10-30

Як цитувати

Дерека, Т. (2016). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. ОСВІТОЛОГІЯ, (5), 28–33. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.2833

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти